Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2013

Πεδίο απογείωσης – προσγείωσης υπερελαφρών Ιπτάμενων Αεραθλητικών Μηχανών στο Μαργαρίτι Θεσπρωτιας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/7-7-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»(Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 186 «Αρμοδιότητες Περιφερειών» και του άρθρου 283 παρ. 3 αυτού και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της με αριθ. Η. Π. 37111/2021/26-9-03 (Φ.Ε.Κ. 1391 Β΄ της 29-09-03) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν.3010/2002» στους πολίτες και φορείς εκπροσώπησης τους για να λάβουν γνώση της με αριθ. πρωτ. 3426/153/01-02-2013 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου: “Πεδίο απογείωσης – προσγείωσης υπερελαφρών” (Ιπτάμενων Αεραθλητικών Μηχανών) στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Μαργαριτίου, Δήμου Ηγουμενίτσας της Π.Ε. Θεσπρωτίας της Περιφέρειας ΗπείρουΦορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο κος Αθανάσιος Γιαννέλος.Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας - Π. Ε. Θεσπρωτίας .Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου -εκτός του Π.Σ.- για την παροχή πληροφοριών και στοιχείων είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού - Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας - Π.Ε. Θεσπρωτίας(Παν. Τσαλδάρη 18Α -Ηγουμενίτσα).