Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2013

Αποχέτευση και βιολογικό θα αποκτήσουν οι Φιλιάτες

Υπογράφτηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο

Ένα μεγάλο και σημαντικό για την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής των πολιτών των Φιλιατών μπαίνει σε φάση υλοποίησης. Πρόκειται για το έργο «Αποχέτευση Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Φιλιατών» για το οποίο ο αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας, Θωμάς Πιτούλης υπέγραψε προχθές 31 Ιουλίου με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «ΔΟΜΟΚΑΤ ΑΤΕ», Αντώνιο Ασωνίτη την σχετική σύμβαση ανάθεσης.Προηγήθηκε η με αριθμό 22/886/31-07-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στην παραπάνω εταιρεία, με έκπτωση 45,2%. Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 4.543.103,52 ευρώ με ΦΠΑ.Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης και δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου είναι 31 μήνες, δη-λαδή από 31-7-2013 μέχρι 29-2-2016. Ειδικότερα 13 μήνες για την κατασκευή των έργων, μέχρι 31-08-2014 και 18 μήνες, για την δοκιμαστική λειτουργία της εγκατάστασης λειτουργίας, μέχρι 29-02-2016.Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με συγχρηματοδότηση από Εθνικούς πόρους.Για την εκτέλεση του έργου υπάρχει η, από 30 Μαρτίου 2011, προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Φιλιατών και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου η οποία είναι ο φορέας υλοποίησης.Το έργο είχε δημοπρατηθεί στις 17 Ιουλίου 2012.Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου και του Βιολογικού Καθαρισμού Φιλιατών Νομού Θεσπρωτίας.Το προτεινόμενο σύστημα επεξεργασίας είναι οι τεχνητοί υγρότοποι, δηλαδή ο τελικός απο-δέκτης του προϊόντος της τριτοβάθμιας επεξεργασίας.

Τεχνική περιγραφή του έργου
Η εγκατάσταση επεξεργασίας εγκαθίσταται σε οικόπεδο περίπου 50 στρεμμάτων και αποτελείται από τις επιμέρους μονάδες:
1. Έργα Εισόδου – By Pass
α) Φρεάτιο εισόδου – κανάλι
β) Εσχαρισμός
γ) Μετρητής ροής
δ) Διάταξη για παράκαμψη της εγκατάστασης
2. Πρωτοβάθμια Επεξεργασία
α) Φρεάτιο μερισμού παροχής
β) Δεξαμενή Imhoff
3. Δευτεροβάθμια Επεξεργασία
α) Κλίνες δευτεροβάθμιας επεξεργασίας, Στάδιο Ι
β) Κλίνες δευτεροβάθμιας επεξεργασίας, Στάδιο ΙΙ
γ) Φρεάτια τροφοδοσίας (Α και Β)
4. Τριτοβάθμια Επεξεργασία
α) Λίμνες ωρίμανσης
β) Δεξαμενή χλωρίωσης – αποχλωρίωσης
5. Έργα Τελικής Διάθεσης
α) Φρεάτιο εξόδου – δειγματοληψίας
β) Αγωγός διάθεσης επεξεργασμένων
γ) Αντλιοστάσιο άρδευσης – ανακυκλοφορίας.
Εκτός από τις παραπάνω λειτουργικές μονάδες θα εγκατασταθεί κτίριο ελέγχου με βοηθητικούς χώρους (αποθήκη, χώρος ηλεκτρολογικών πινάκων, εργαστήριο, WC), πίνακας ελέγχου για τη ρύθμιση και τον έλεγχο της λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού (μηχανοκίνητη εσχάρα, αναδευτή-ρας αποχλωρίωσης, αντλίες, ηλεκτροκίνητα θυροφράγματα και δικλείδες), όπως και δίκτυο άρ-δευσης, εξωτερικού φωτισμού, έργα οδοποιίας, διευθέτησης ομβρίων υδάτων, πρασίνου και δια-μόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.Ο χώρος του γηπέδου θα περιφραχθεί, ενώ προβλέπονται δύο πύλες εισόδου στην εγκατάσταση από τους υπάρχοντες δρόμους πρόσβασης. Εσωτερικά της εγκατάστασης και περιμετρικά της κάθε μονάδας επεξεργασίας θα διαμορφωθεί βοηθητική οδός πρόσβασης και θα διαστρωθεί με αμμοχάλικο πάχους 0,15 m.Για τις περιπτώσεις διακοπής ρεύματος προβλέπεται η λειτουργία μέσω ηλεκτροπαραγωγού ζεύ-γους. Το Η/Ζ είναι κατάλληλο για την υποστήριξη της λειτουργίας του βασικού Η/Μ εξοπλισμού.

Θ. Πιτούλης: Η Συνεργασία φέρνει αποτελέσματα
Ο αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας ερωτηθείς για τη σημασία του έργου έκανε την ακόλουθη δήλωση :«Αναδεικνύεται για μία ακόμη φορά ότι η συνεργασία των τοπικών φορέων φέρνει αποτελέσματα. Πετυχαίνουμε τις διεκδικήσεις μας, από τις οποίες σημαντικά έργα προωθούνται στο Νομό όπως αυτό της Αποχέτευσης και Βιολογικού της πόλης των Φιλιατών που βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών και βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος.Θέλω να συγχαρώ δημοσίως την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Θεσπρωτίας που με μεθοδικότητα και συντονισμένες ενέργειές της συνέβαλε τα μέγιστα στην ολοκλήρωση των διαδικασιών και στην υπογραφή της σύμβασης.Τέλος θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με κάθε τρόπο συνέβαλαν ώστε αυτό το μεγάλο περιβαλ-λοντικό έργο να μπει σε τροχιά κατασκευής και υλοποίησης».

ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ