Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2013

13 προσλήψεις στο Δήμο Σουλίου


Η Δήμαρχος Σουλίου κάνει γνωστό ότι, ο Δήμος Σουλίου θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, δέκα τριών (13) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών τηςυπηρεσίας Καθαριότητας-Ύδρευσης του Δήμου Σουλίου, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:
ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων έργων
(διαμορφωτή γαιών-
γκρέιντερ)
8 μήνες 1
ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων Έργων
(τσάπας-JCB)
8 μήνες 2
Ν. Θεσπρωτίας ΔΕ Οδηγών
Φορτηγών
8 μήνες 1
ΔΕ 29 Οδηγών
Απορριμματοφόρου 8 μήνες 1
ΔΕ Ηλεκτρολόγων 8 μήνες 1
ΥΕ Εργατών/τριών
Καθαριότητας (συνοδοί
απορριμματοφόρου)
8 μήνες 7
 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
 Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας , οδός Κ.Καραμανλή 179 και ειδικότερα στην υπηρεσία προσωπικού εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της
δημοσίευσης στις εφημερίδες (§ 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην αριθμ.12660/14-8-2013 Ανακοίνωση -
Πρόσκληση του Δήμου Σουλίου( χώρος ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Σουλίου και ιστοσελίδα του Δήμου) και να απευθύνονται στο Δημαρχιακό Κατάστημα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιοι υπάλληλοι Παπαευαγγέλου Ευάγγελος και Μπαλάσκα Φρειδερίκη, τηλέφωνο 2666360104 & 2666024155).