Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2013 και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. στα γραφεία της Εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, Δήμου Ζίτσας, Νομού Ιωαννίνων.Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν δέκα πέντε (15) μέτοχοι κάτοχοι συνολικά 18.471.234 κοινών ονομαστικών μετοχών εκπροσωπούντες ποσοστό 63,56% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου αυτής.Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση αυτή των μετόχων της ψήφισαν ομόφωνα τα θέματα ημερήσιας διατάξεως 18.471.234 μετοχές επί συνόλου 29.060.950 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ποσοστό 63,56%. και ως εκ τούτου η εταιρία είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα:
1.- Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1.1.2012 έως 31.12.2012 και οι επ’ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.
2.- Εγκρίθηκαν οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1.1.2012 έως 31.12.2012 και οι επ’ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών .
3.- Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2012 έως 31.12.2012.
4.- Εκλέχθηκαν οι από το νόμο προβλεπόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές για την χρήση 1.1.2013 έως 31.12.2013, ελεγκτική εταιρία MAZARS με ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κο Τσουκαλά Γεώργιο του Νικολάου (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 2762) και αναπληρωτή τον κο Πολύζο Θεμιστοκλή του Νικολαάου (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 35761).
5.- Εγκρίθηκαν τα έξοδα ταξιδίων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπαλλήλων της εταιρίας για τη μέχρι σήμερα χρονική περίοδο, ενώ προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.
6.- Ορίσθηκε η επιτροπή Ελέγχου που θα αποτελούν ο Σταμάτης Καββαδίας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μιχαήλ Β. Λώλης και Μιχαήλ Κ. Πέτσιος, Μη Εκτελεστικά Μέλη.