Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013

Βελτίωση δημοτικής οδού από Επαρχιακή οδό Άρτας-Ροδαυγής


Εγκρίθηκε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου, η πρόταση του Δήμου Αρταίων για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση δημοτικής οδού από Επαρχιακή οδό Άρτας-Ροδαυγής (Σκαμνιά) έως γέφυρα π. Αράχθου (ΔΕΗ) δυτικά Βλαχέρνας στο Δήμο Αρταίων», προϋπολογισμού 1.910.000 €.Το έργο αφορά τη βελτίωση της παρακαμπτήριας οδού που διέρχεται Παραπλεύρως της Ιονίας οδού δυτικά των οικισμών Γραμμενίτσας & Βλαχέρνας, μήκους 3 +389.48 μ. η οποία ξεκινά από την Επαρχιακή οδό Άρτας - Ροδαυγής(θέση Ιμαρέτ) και καταλήγει στη γέφυρα του φράγματος «Πουρνάρι ΙΙ» παρακάμπτοντας τους δύο οικισμούς. Η εν λόγω δημοτική οδός είναι στην παρούσα φάση χωμάτινη και προβλέπετια η κατασκευή της σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Η προτεινόμενη οδός κατατάσσεται λειτουργικά στην κατηγορία AIV κατά ΟΜΟΕ «οδός μεταξύ οικισμών, συλλεκτήρια οδός» με ταχύτητα μελέτης.60km/h. Η εν λόγω οδός θα χρησιμοποιείται κύρια από τα οχήματα.απορριμματοφόρα που θα κινούνται προς τον ΧΥΤΑ και για το λόγο αυτό χαρακτηρίζεται ως συλλεκτήρια οδός. Ώς εκ τούτου επιλέγεται η διατομή ε2(κατά ΟΜΟΕ) με πλάτος οδοστρώματος 6.50μ. με σταθεροποιημένο έρεισμα.Στο φυσικό αντικέιμενο του έργου περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες της οδού (χωματουργικά, τεχνικά έργα, αποχέτευση οδού, οδοστρωσία, ασφαλτικά, σήμανση - ασφάλιση και ηλεκτροφωτισμός).