Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013

Πρόσληψη τεσσάρων εργατών στο Δήμο Ζαγορίου


Ο Δήμος Ζαγορίου, με βάση την υπ' αριθ. 192/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τέσσερα (4) άτομα, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις στα γραφεία του Δήμου Ζαγορίου ( Ασπράγγελοι),όπου θα υποβάλλουν αυτοπροσώπως τις αιτήσεις κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσης στο χώρα ανακοινώσεων του Δήμου μας και στην αρμόδια υπάλληλο Σωτηρία Παπαρούνα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε με το δήμο στο τηλ.: 26533-60313.