Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

Zητείται Χημικός Μηχανικός για σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων


Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΥΤΟ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΕΤΑΣΤΑΘΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΑΠΟ ΜΟΡΙΑΚΑ ΣΕ ΥΠΕΡΜΟΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΟΣΚΟΠΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» και συγκεκριμένα του υποέργου «Αυτό-οργάνωση και δυναμική σε μετασταθείς καταστάσεις. Από μοριακά σε υπερμοριακά και μεσοσκοπικά συστήματα» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Φλούδας), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για το παρακάτω έργο: «Mεσοσκοπικές Προσομοιώσεις Δισκόμορφων Υγρών Κρυστάλλων». Σύμφωνα με την Απόφαση Εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου, οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης ορίζονται σε είκοσι τέσσερις (24) και αμοιβή το ποσό των 48.000 €. Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση της Απόφασης Εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου. Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων: Δίπλωμα Τμήματος Χημικών Μηχανικών ή Πτυχίο Τμήματος Χημείας ή Φυσικής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο/δίπλωμα του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, Διδακτορικό δίπλωμα Τμήματος Χημικών Μηχανικών ή Χημείας ή Φυσικής της ημεδαπής ή ισότιμο δίπλωμα του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, Εμπειρία στη μελέτη συστημάτων εύπλαστης ύλης (soft matter) μέσω μοριακών προσομοιώσεων σε διάφορες κλίμακες μήκους και χρόνου (αποδεικνύεται με συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις). Για να διαβάσετε αναλυτικά τη σχετική προκήρυξη και να πληροφορηθείτε το πως θα υποβάλλετε την αίτησή σας, κάντε κλικ ΕΔΩ: