Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Ζητείται Βιολόγος για σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων


Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Ο ΡΟΛΟΣ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΚΚ/NF-ΚB ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΝ- ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ E2F IN VITRO ΚΑΙ IN VIVO ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ» και συγκεκριμένα του υποέργου: «Ο ρόλος πρωτεϊνικού συμπλέγματος ενεργοποίησης ΙΚΚ/NF-κB στη ρύθμιση γονιδίων-στόχων των μεταγραφικών παραγόντων E2F in vitro και in vivo και στην καρκινογένεση» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Ευάγγελος Κωλέττας), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για το έργο: “Ρόλος του NF-κB στη ρύθμιση των στόχων του E2F κατά την καρκινογένεση του πνεύμονα” και “Ρόλος των ΙΚΚ κινασών ενεργοποίησης του NF-κB σε νέα διαγονιδιακά μοντέλα καρκίνου του πνεύμονα ποντικού”. Κατασκευή νέων δυ-διαγονιδιακών ποντικών όπου οι ΙΚΚα ή/και ΙΚΚβ θα απαλείφονται επαγόμενα για να μελετηθεί η χημική καρκινογένεση του πνεύμονα: ‘Εθισμός στον NF-κBinvivo’, ρόλος της ΙΚΚα και ΙΚΚβ κατά την καρκινογένεση του πνεύμονα που επάγεται από το ουρεθάνιο. Το συγκεκριμένο πακέτο εργασίας του έργου θα πραγματοποιηθεί στον Τομέα Γενετικής & Γονιδιακής Θεραπείας του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (IBEAA). Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του Υποέργου (Κωδ. 80799): χρόνος παράδοσης του παραπάνω έργου ορίζεται η 30/09/2015 και αμοιβή το ποσό των 64.800 ευρώ. Ο χρόνος παράδοσης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου του Υποέργου. Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων: πτυχίο ΑΕΙ (Βιολογία, Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, Μοριακή Βιολογία, Κυτταρική Βιολογία, Γενετική, Βιοχημεία ή άλλων συναφών γνωστικών αντικειμένων), διδακτορικό ΑΕΙ Βιολογικών Επιστημών (Βιολογία, Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, Μοριακή Βιολογία, Κυτταρική Βιολογία, Γενετική, Βιοχημεία ή άλλων συναφών γνωστικών αντικειμένων), εμπειρία σε διαγονιδιακά ποντίκια (διασταυρώσεις, χειρισμός), εμπειρία στην χημειο-επαγόμενη καρκινογένεση του πνεύμονα, εμπειρία σε τεχνικές ανάλυσης ιστών με έμφαση στον πνεύμονα, εμπειρία σε μοριακές τεχνικές ανάλυσης ιστών με έμφαση στον πνεύμονα, ξένη γλώσσα: Κατά προτίμηση Αγγλικά. Για να διαβάσετε αναλυτικά τη σχετική προκήρυξη αλλά και πληροφορίες για το πως θα καταθέσετε αίτηση, κάντε κλικ ΕΔΩ