Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

Θα προσληφθούν δύο χειριστές και ένας οδηγός στο Δήμο Δωδώνης


Ο Δήμος Δωδώνης ανακοινώνει  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για  την κάλυψη εποχικών ή παροδικών  αναγκών του Δήμου Δωδώνης, που  εδρεύει στην Αγία Κυριακή και  συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Γκρέιντερ) ένα (1), ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Θαμνοκοπτικό πολυμηχάνημα UNIMOG) ένα (1) και ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Φορτηγών ένα (1). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Αγία Κυριακή Τ.Κ.45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού (τηλ. Επικοινωνίας:2654360139 & 2654360140).