Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

Οδηγίες Τελωνείων προς Εξαγωγείς για ταχύτερη διεκπεραίωση διασαφήσεων και διαδικασιών

Νέα εγκύκλιο εξέδωσε Γενική Διεύθυνση Τελωνείων, με στόχο τον περιορισμό της φυσικής παρουσίας του συναλλασσόμενου (εξαγωγέα / αντιπροσώπου) στα τελωνειακά γραφεία για την διεκπεραίωση των διατυπώσεων τελωνισμού των προς εξαγωγή εμπορευμάτων. Με την εγκύκλιο αυτή παρέχονται οδηγίες τόσο προς τους Τελωνειακούς Υπαλλήλους, όσο και προς τους Εξαγωγείς και Εκτελωνιστές για την εφαρμογή νέων μεθόδων εργασίας που αφορούν την πιλοτική εφαρμογή στα Τελωνεία Ελ. Βενιζέλος, Ε΄και ΣΤ΄ Πειραιά. Μετά από αξιολόγηση της εφαρμογής τους θα επεκταθούν στα υπόλοιπα τελωνεία της χώρας.Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Θ. Θεοχάρης, από την έρευνα της ομάδας εργασίας διαπιστώθηκε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εξαγωγέων δεν κάνει χρήση και δεν επιλέγει τις διατυπώσεις και τις διαδικασίες διευκόλυνσης που παρέχονται από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία. Αντίθετα επικρατεί η αντίληψη ότι οι διευκολύνσεις στις τελωνειακές διαδικασίες είναι μονομερής απόφαση του τελωνείου που οφείλει να διευκολύνει τις εξαγωγές εφαρμόζοντας τις θεσμοθετημένες απλουστεύσεις μιας συγκεκριμένης τελωνειακής διαδικασίας σε μια άλλη, παραβλέποντας και συμψηφίζοντας τα κριτήρια και τους κανόνες που έχουν τεθεί από το νομικό πλαίσιο.Σύμφωνα με όσα αναφέρει η εγκύκλιος, ως πλέον ασφαλής μέθοδος μετάβασης από το χειρόγραφο στο ηλεκτρονικό περιβάλλον των διατυπώσεων εξαγωγής, θεωρήθηκε η διατήρηση για μεταβατικό διάστημα ορισμένων γραπτών διαδικασιών ούτως ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος συντονισμού της εμπλεκόμενης εμπορευματικής κοινότητας. Καταργούνται λοιπόν και αντικαθίστανται οι χειρόγραφες διαδικασίες κατά το στάδιο τελωνισμού εμπορευμάτων για εξαγωγή, που απαιτούσαν τη δια ζώσης επικοινωνία (φυσική παρουσία) του εξαγωγέα ή του αντιπροσώπου του στο τελωνείο και κατά συνέπεια οι προϊστάμενοι τελωνισμού εμπορευμάτων (επόπτες) θα δρομολογούν άμεσα και χωρίς αναίτια καθυστέρηση όλες τις διασαφήσεις εξαγωγής. Διευκρινίζεται ότι ο περιορισμός της δια ζώσης επικοινωνίας του εξαγωγέα ή του αντιπροσώπου του με το τελωνείο δεν αντικαθιστά την υποχρέωσή του να είναι στη διάθεση του τελωνείου για οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας (τηλεφωνική, γραπτή, δια ζώσης), εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο κατά την εξέλιξη του τελωνισμού (πχ παρουσία του εξαγωγέα κατά τον φυσικό έλεγχο των εμπορευμάτων, παροχή συμπληρωματικών εγγράφων ή διευκρινήσεων κλπ).