Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

8 προσλήψεις στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου


Ο Φορέας  Διαχείρισης Εθνικών  Δρυμών Βίκου - Αώου και Πίνδου, ανακοινώνει  την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα παράτασης, για την κάλυψη εποχικών αναγκών για την υλοποίηση της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου», του Φορέα που εδρεύει στο δήμο Γρεβενών με έδρα υπηρεσιών στους Ασπράγγελους Ζαγορίου Νομού Ιωαννίνων, ως εξής: 1 ΠΕ Δασολόγων, 1 ΠΕ Βιολόγων, 1 ΤΕ Δασοπόνων, 2 ΔΕ Φυλάκων και 3 ΔΕ Ξεναγών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ) με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Φορέας  Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου, Ασπράγγελοι, Ζαγορίου Τ.Κ 44007 Ιωάννινα, υπόψη κας Κοντογιάννη Αθηνάς (τηλ. επικοινωνίας: τηλ: 26530-22241, 22245, fax: 26530-22241).