Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Πρόσληψη τεσσάρων (4) εργατών καθαριότητας στο δήμο Φιλιατών


Ο Δήμος Φιλιατών ανακοινώνει την  πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Φιλιατών, που εδρεύει στους Φιλιάτες Νομού Θεσπρωτίας και συγκεκριμένα τους εξής: ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας (πληρώματα απορριμματοφόρων) τέσσερις (4). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Φιλιατών Ελευθερίου Βενιζέλου 8 Τ.Κ. 463 00 Φιλιάτες Θεσπρωτίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κ. Αμαλίας Μάνου και Φρειδερίκης Γώγου (τηλ. Επικοινωνίας: 2664360164).