Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

Από την εταιρεία NEXT COM A.E. ζητείται Οικονομολόγος


Από την εταιρεία
NEXT COM A.E.
ζητείται
Οικονομολόγος πτυχιούχος ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών ή Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικονομικού Πανεπιστημίου για πλήρωση μόνιμης θέσης απασχόλησης στο Οικονομικό Τμήμα της εταιρείας.Απαραίτητα προσόντα:
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας,
Άριστη γνώση και χρήση Η/Υ
Γνώσεις λογιστικής
Πενταετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε εταιρείες Α.Ε. σε επίπεδο διαχείρισης ενδοευρωπαϊκών και ενδοκοινοτικών συναλλαγών.
Τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα συνεκτιμηθεί.
Αποστολή βιογραφικών στο info@nextcom.gr με την ένδειξη ΟΕ01