Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ:Πρόσκληση του Ο.Λ.ΗΓ. για ένταξη στο Ειδικό Μητρώο Ταξιδιωτικών Πρακτόρων

Ειδικό Μητρώο Ταξιδιωτικών Πρακτόρων  θα δημιουργήσει ο  Οργανισμός Λιμένος  Ηγουμενίτσας, έτσι ώστε να να εναρμονιστεί με το πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων από τα οποία διέπται η λειτουργία του. Σε αυτό θα μπορούν να εγγραφούν φυσικά και νομικά πρόσωπα με επαγγελματική εξειδίκευση στις θεματικές ενότητες: "Τουριστικά Γραφεία" και "Τουριστικά Πρακτορεία", που διαθέτουν ελάχιστη συναφή εργασιακή εμπειρία πέντε ετών. Η εγγραφή θα πρέπει να περιλαμβάνει μία επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ενδιαφερομένου φορέα ή προσώπου με σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων του, καθώς και υπεύθυνη δήλωση περί της ακρίβειας των αναγραφομένων στοιχείων. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει μέχρι την Παρασκευή 31 Μαΐου να αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας, Νέο Λιμάνι, 46100, Ηγουμενίτσα με την ένδειξη «Κατάλογος εμπειρογνωμόνων για την υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας». Όπως επισημαόνεται από τον Ο.Λ.ΗΓ. Η χρήση των προσωπικών δεδομένων τα οποία θα συλλεγούν με την παρούσα διαδικασία τελούν υπό την προστασία των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εγγραφή στη βάση δεδομένων μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή με απλή δήλωση προς την Υπηρεσία.