Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

ΠΡΟΣΟΧΗ - Νέο θεσμικό πλαίσιο για την έκδοση αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών


Νέες οδηγίες προς... ναυτιλομένους, μιας και η υπουργική απόφαση  για νέο Γενικό Κανονισμό Λιμένων, που υπέγραψε ο Υπουργός Ναυτιλίας  και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, επιφέρει αλλαγές στη διενέργεια εξετάσεων  υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων  σκαφών, τόσο για τους εκπαιδευτές υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, όσο και για τις σχολές εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών. Τα κυριότερα ζητήματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του νέου ΓΚΛ είναι τα ακόλουθα:
α. Καθιέρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης υποψηφίων προς απόκτηση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους (τουλάχιστον έξι ώρες θεωρητική και τρεις ώρες πρακτική εκπαίδευση), με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης αυτών και, κατά συνέπεια, την επίτευξη ικανοποιητικού επιπέδου ασφάλειας κατά το χειρισμό ταχυπλόων σκαφών.
β. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που  παρέχουν οι νέες τεχνολογίες και  διεκπεραίωση με ηλεκτρονικές/διαδικτυακές διαδικασίες τόσο της υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις  υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, όσο και μεγάλου μέρους της διαδικασίας διενέργειας των εξετάσεων καθαυτών, με στόχο τη διευκόλυνση των συναλλασσόμενων πολιτών, αλλά και την ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων διαβλητότητας των σχετικών διαδικασιών.
γ. Καθορισμός σύγχρονου τύπου εντύπου της άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους (στο πρότυπο του νέου διπλώματος οδήγησης), που θα γίνει με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με στόχο την επίτευξη ικανοποιητικού επιπέδου ασφάλειας για την αποτροπή παραποίησης και πλαστογραφίας αυτών.
δ. Καταχώρηση των χορηγούμενων αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών σε μία ενιαία βάση δεδομένων, η οποία θα τηρείται σε κεντρικό επίπεδο και από την οποία θα λαμβάνεται μοναδικός κωδικός για κάθε χορηγούμενη άδεια, με στόχο την αποτελεσματική διενέργεια των αστυνομικών ελέγχων.
ε. Καθορισμός των αναγκαίων τυπικών  και ουσιαστικών προϋποθέσεων τόσο για την πιστοποίηση των εκπαιδευτών  υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων  σκαφών, όσο και για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας σχολών εκπαίδευσης  υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων  σκαφών, με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών υπηρεσιών.