Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

Έξι (6) προσλήψεις στο σύνδεσμο υδρευσης λεκανοπεδίου Ιωαννίνων


 Ο Σύνδεσμος  Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της τεχνικής του υπηρεσίας για τις εξής κατά αριθμό ατόμων: ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (4) και ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ (2). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Συνδέσμου (Δ/νση: Πυρσινέλλα 4, τηλ: 2651023057) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ.Γίγου Βασιλική κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.00-11.00 πμ. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων ήτοι έως και την 27/5/2013.