Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

Έξι (6) συμβάσεις έργου στο ΚΕΘΕΑ Ιωαννίνων

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων  Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) στο πλαίσιο των  Πράξεων: «Δημιουργία Δικτύου Πολυδύναμων  Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια» (Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Πελοποννήσου και Β. Αιγαίου), ζητεί προσωπικό το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) ακόμη έτος, η οποία όμως θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης των προαναφερόμενων πράξεων. Για τα Ιωάννινα οι θέσεις είναι: Μία (1) για Ψυχίατρο, μία (1) για Ψυχολόγο, δύο (2) για Κοινωνικό Λειτουργό, μία (1) για Πτυχιούχος ΠΕ Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Επιστημών και μία (1) για Απόφοιτο Αναγνωρισμένου (από το νόμο) Θεραπευτικού Προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι για τις παραπάνω θέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν φάκελο υποψηφιότητας ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, 11636 Μετς, Αθήνα, μέχρι και 31.5.2013. Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει: βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα προσόντα για τη θέση επικυρωμένα. Επίσης, οι τίτλοι σπουδών (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα) θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι. Στο βιογραφικό σημείωμα (και όχι στον φάκελο) θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται μόνο ένας κωδικός θέσης που αναφέρεται παραπάνω. Για όλες τις υποψηφιότητες θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια. Θα σταλεί απάντηση σε όλους τους υποψήφιους που θα στείλουν τα βιογραφικά τους με πλήρη στοιχεία και εμπρόθεσμα.