Παρασκευή, 3 Μαΐου 2013

4 Χημικοί στο πλαίσιο έργου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων


Αιτήσεις μέχρι τις 10 Μαΐου 
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αγροτοβιομηχανικά υγρά και στερεά απόβλητα ως πρώτες ύλες για την παραγωγή μιας νέας γενιάς βιοκαυσίμου» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Εμμανουήλ Μ. Παπαμιχαήλ), προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως εξής: 1) Πρόσκληση_7685/2013, 1 ΠΕ Χημείας/ Διδακτορικό, Διάρκεια: 25 ανθρωπομήνες, 2) Πρόσκληση_7686/2013, 1 ΠΕ Χημείας/ Διδακτορικό, Διάρκεια: 6 ανθρωπομήνες, 3) Πρόσκληση_7687/2013, 2 ΠΕ Χημείας/ Μεταπτυχιακό, Διάρκεια: 16 ανθρωπομήνες. Για πληροφορίες, τηλ.: 26510-07134, 26510-07135