Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

Δύο (2) προσλήψεις στο Δήμο Μετσόβου


Ο Δήμος Μετσόβου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την  κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών  του Δήμου Μετσόβου, που εδρεύει  στο Μέτσοβο, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: ΔΕ Οδηγών Φορτηγού (1) και ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB) (1). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν. Χ. Αβέρωφ 2, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία του Δήμου υπόψιν κας Πέτρη (τηλ. Επικοινωνίας: 2656360320).