Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

"Ξήλωσε" τον ταμία του Δήμου ο Φίλιππας Φίλιος!!

Για το ταμειακό έλλειμμα του 1 εκατομμυρίου ευρώ στο Δήμο Ιωαννίνων
Την αναστολή άσκησης των καθηκόντων του ταμία του Δήμου Ιωαννιτών κ. Νίκου Γκεσούλη,αποφάσισε πριν από λίγο ο δήμαρχος Φίλιππας Φίλιος,ο οποίος και έστειλε τον φάκελο με την υπόθεση για το έλλειμμα του Δήμου στον εισαγγελέα,αλλά και στο πειθαρχικό συμβούλιο.Αναλυτικά στην απόφασή του δήμαρχος αναφέρει:"
Έχοντας υπόψη:
1. Σις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 3584/07 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πρώτο
της παρ. Ζ, υποπαράγραφος Ζ3 του Ν. 4093/12(ΥΕΚ 222/Α/12-11-12)
2. Σις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΥΕΚ – 114 Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων»
3. Σις διατάξεις του Ν. 4057/12 (ΥΕΚ 54/Α΄/14-3-2012) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου»
4. Σις διατάξεις του Β.Δ.175/15-6-59 (ΥΕΚ 114/Α΄/59 «Περί οικονομικής Διοίκησης και
Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» που ισχύουν όπως αυτό τροποποιήθηκε.
5. Σις διατάξεις του Ν. 2362/95(ΦΕΚ-247 Α') «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις»
6. Σον ΟΕΤ του Δήμου που δημοσιεύτηκε στο ΥΕΚ 2138/Β΄/2011
7. Σην αριθ. 54804/23-11-2011 απόφασή μας με την οποία τοποθετήθηκε Αναπληρωτής
Προϊστάμενος στο Τμήμα Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ο
Γκεσούλης Νικόλαος του Δημητρίου κλάδου ΔΕ14 Ελεγκτών Εσόδων-Εξόδων με βαθμό
Γ΄ και την αριθ. 22025/2419/11-3-2013 όμοια με την οποία ορίστηκε ότι σε περίπτωση
απουσίας του ορισθέντος προϊσταμένου, καθήκοντα θα ασκεί ο Σσόγκας Ξενοφών
κλάδου ΔΕ 15 Εισπρακτόρων.
8. Σο από 18-4-2013 πόρισμα της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθ.
27414/2472/27-3-2013 απόφαση Δημάρχου, και το με αριθ. πρωτ. 34356/3194/18-4- 2013
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, από τα οποία προκύπτει ότι υπάρχει
ταμειακό έλλειμμα στο Ταμείο του Δήμου Ιωαννιτών
9. Σο γεγονός ότι διακυβεύεται το συμφέρον του Δήμου από τη συνέχιση της παροχής
υπηρεσιών του Γκεσούλη Νικολάου του Δημητρίου ως ταμία της Διεύθυνσης
Οικονομικών Τπηρεσιών του Δήμου, και ως εκ τούτου προκύπτει άκρως επείγουσα
περίσταση, για την εφαρμογή του άρθρου 108 του Ν. 3584/07 που ισχύει όπως
τροποποιήθηκε
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Επιβάλλουμε στον υπάλληλο του Δήμου μας Γκεσούλη Νικόλαο του Δημητρίου κλάδου ΔΕ14 Ελεγκτών Εσόδων-Εξόδων με βαθμό Γ΄, αναπληρωτή προϊστάμενο του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών, το μέτρο της αναστολής άσκησης καθηκόντων του, διότι διακυβεύεται το συμφέρον του Δήμου.Ειδικότερα ως αρμόδιος ταμίας και υπεύθυνος για την ταμειακή διαχείριση κατ’εφαρμογή των άρθρων 29,40,46,48,76,του Β.Δ.17-5/15-6-1956 (ΥΕΚ114/Α/59) και του άρθρου 54 του Ν.2362/95 (ΥΕΚ247/Α/95), κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως ταμίας, ο Δήμος υπέστη ιδιαίτερα μεγάλου βαθμού βλάβη, διότι όπως προκύπτει από το 18-4-2013 πόρισμα της επιτροπής και από το με αριθ πρωτ 34356/3194/18-4-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών υπάρχει ταμειακό έλλειμμα 1.039.570,03 €.Ο Νικόλαος Γκεσούλης υποχρεούται αυθημερόν, με την παραλαβή του παρόντος να παραδώσει σε επιτροπή αποτελούμενη από τους Υπαλλήλους της Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών
1. Ξενοφώντα Σσόγκα, κλάδου ΔΕ15 Εισπρακτόρων με βαθμό Δ΄
2. Βασίλειο ΢καμνέλο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Δ΄
3. Ιωάννη Μάντζιο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Δ΄
4. Αθανάσιο Παππά, κλάδου ΣΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Ε΄
5. Ιωάννα Βρόντου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Ε΄
το ταμείο του Δήμου, έτσι όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, συντάσσοντας το
αντίστοιχο πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής όπως: λίστα γραμματίων είσπραξης,
λίστα εξοφλημένων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, χρηματικό υπόλοιπο (τράπεζες,
μετρητά).
Κατά τη διάρκεια της αναστολής άσκησης των καθηκόντων του, ο ανωτέρω δεν θα
προσέρχεται στην υπηρεσία.Παραγγέλλουμε την άμεση αποστολή της παρούσης απόφασης με τον αντίστοιχο φάκελο στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για δικές του περαιτέρω ενέργειες."