Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ:Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου

Στη σημερινή συνεδρίαση της η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου αποφάσισε τα εξής:
-Ενέκρινε τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο Φεστιβάλ Τουρισμού Θεσσαλονίκης κατά το χρονικό διάστημα 16 – 19 Μαΐου 2013
-Ενέκρινε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων Πολιτισμού &Αθλητισμού και της Περιφέρειας Ηπείρου για τη διοργάνωση περιοδικής έκθεσης με τίτλο «Πύρρος Βασιλεύς Ηγήτωρ. Η Ήπειρος της Μεσογείου και της Οικουμένης» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 20.000 ευρώ.
-Ενέκρινε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Επιτροπή Ερευνών για την υλοποίηση του έργου «Παρακολούθηση τοξικών συμβάντων στον Αμβρακικό κόλπο», προϋπολογισμού 60.000 ευρώ.
-Ενέκρινε την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αμβρακικού - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ» για το έργο: «Υπηρεσίες υποβολής και διεκπεραίωσης φακέλου στην Κτηματική Υπηρεσία για άδεια εκτέλεσης του έργου, επικαιροποίησης εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και υποστήριξης διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων εκβάθυνσης λιμένος Πρέβεζας», με την παράταση της ισχύς της σύμβασης μέχρι 21/10/2013.
-Γνωμοδότησε θετικά επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Κεντρικού Ζαγορίου του Δήμου Ζαγορίου, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Δήμος Ζαγορίου.
-Γνωμοδότησε θετικά επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. που αφορά στην εκμετάλλευση λατομείου σχιστολιθικών πλακών στη θέση Παλιρούλα, στην Τ.Κ. Σαλονίκης του Δήμου Σουλίου , Π.Ε. Θεσπρωτίας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι οι κ.κ. Γεώργιος Παππάς και Βασίλειος Παππάς.
-Γνωμοδότησε θετικά (κατά πλειοψηφία, με τις παρατηρήσεις της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού) επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. για την πολεοδόμηση έκτασης 141,70 στρεμμάτων, στο Δ.Δ. Αμπελειάς του τέως Δήμου Μπιζανίου και νυν Δήμου Ιωαννιτών Ν. Ιωαννίνων. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η κοινωνία «Οικοδομική Συνεργασία Εμπόρων Ιωαννίνων»
-Γνωμοδότησε θετικά (κατά πλειοψηφία, με τις παρατηρήσεις της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού) επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. για α) Υφιστάμενη και λειτουργούσα κτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 600 χοιρομητέρων, β) Χοιροσφαγείο, δυναμικότητας 1.000 τν/έτος (2,74τν/ημέρα), γ)Παρασκευαστήριο ζωοτροφών, δυναμικότητας 10 τν/ημέρα(65KW ) και δ) Κλίβανο αποτέφρωσης ζωικών υποπροϊόντων, υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασίας κρέατος δυναμικότητας 1 τν/ημέρα, σε έκταση 119.998,13 m2 , στη θέση «Λοχάριο», του Δημοτικού Διαμερίσματος Μεγάλο Περιστέρι, Δήμου Μετσόβου, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «ΠΑΠΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε.».