Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

Άρχισαν οι αιτήσεις εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό το σχολικό έτος 2013-2014

Αιτήσεις μέχρι τις 14 Μαΐου

Το υπουργείο παιδείας ανακοίνωσε ότι προκειμένου να γίνει επιλογή εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για απόσπαση σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού από το σχολικό έτος 2013-2014. Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέχρι 14 Μαΐου 2013. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο http://dipode-aitisi.sch.gr και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αποστείλουν στη ΔΙΠΟΔΕ, στη διεύθυνση, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, σε φάκελο Α4: συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τα όσα δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση, Φύλλο μητρώου, το οποίο θα τους χορηγείται από τη Διεύθυνση στην οποία ανήκει ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός. Υποψήφιοι για απόσπαση στο εξωτερικό είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής οι οποίοι έχουν τριετή εκπαιδευτική (διδακτική) υπηρεσία σε σχολεία Π/θμιας ή Δ/θμιας Εκπαίδευσης μέχρι και τις 30/9/2013 από το ΦΕΚ διορισμού, έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή μίας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους. Τα αποδεικτικά γνώσης της ξένης γλώσσας που αποδεικνύουν την άριστη, την πολύ καλή και την καλή γνώση, είναι όσα προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΠΔ50/2001 (ΦΕΚ 39 τ.Α΄/5-3-2001) και έχουν άδεια του ιερατικού τους Προϊσταμένου στην Ελλάδα και του οικείου Μητροπολίτη στη χώρα υποδοχής, εφόσον πρόκειται για απόσπαση ιερέων-εκπαιδευτικών. Η απόσπαση των εκπαιδευτικών με επιμίσθιο γίνεται για τρία (3) συνεχή σχολικά έτη. Δυνατότητα παράτασης χωρίς την καταβολή επιμισθίου υπάρχει, εφόσον διαπιστωθούν υπηρεσιακές ανάγκες και κριθεί η καταλληλότητα του εκπαιδευτικού, οπότε και θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση μετά από εγκύκλιο της ΔΙΠΟΔΕ για παρατάσεις. Με βάση την αξιολόγηση των αιτήσεων τις οποίες θα υποβάλλουν, οι εκπαιδευτικοί κατατάσσονται σε δύο (2) πίνακες επιλογής, Α χωρίς επιμίσθιο και Β με επιμίσθιο κατά χώρα, γλώσσα και κλάδο, με βάση το συνολικό αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν. Στη μοριοδότηση υπολογίζονται: η ξένη γλώσσα χώρας υποδοχής, με άριστη γνώση, μόρια 50, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών με την παρακάτω σειρά: Διδακτορική διατριβή , μόρια 50, Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (master), D.E.A., Magister, μόρια 25, δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ, μόρια 15, γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας: καλή γνώση 10 μόρια, πολύ καλή 20 μόρια, άριστη γνώση 30 μόρια.