Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

1 θέση ΔΕΠ στο τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων


Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Χημεία Φυλλόμορφων Υλικών (Πειραματική Κατεύθυνση)",δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 277/7-3-2013 (τ. Γ΄), με την υπ' αριθμ.6261/18-1-2013 προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογιών. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 3-5-2013 και οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα:26510-07217 και 07109 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-45110).