Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2013

Tα διαφυγόντα έσοδα, λόγω απογραφής, στο δημοτικό συμβούλιο Ιωαννίνων

Τη Δευτέρα η συνεδρίαση
Συνεδριάζει την Δευτέρα 4 Μαρτίου στις επτά και μισή το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων με 31 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Θα ακολουθήσει την Τετάρτη νέα συνεδρίαση με μοναδικό θέμα το σχέδιο Π.Δ για τη Λίμνη.Από την συνεδρίαση της Δευτέρας ξεχωρίζει η συζήτηση και η λήψη απόφασης σχετικά με τις ενέργειες διεκδίκησης τακτικών δημοτικών εσόδων που δεν έχουν αποδοθεί λόγω μη δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. των αποτελεσμάτων της απογραφής του έτους 2011 για τον πραγματικό (de facto) πληθυσμό.Από τα υπόλοιπα θέματα ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα εξής:
-Έγκριση υλοποίησης από τον ΟΚΠΑΠΑ, της δράσης: «Σπιτική κουζίνα για όλους».
-Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων για την αντικατάσταση υδρομέτρων
-Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου από την ιδιοκτησία Φωτ. Τσολίγκα, Σπ. Βέργου και Ερμ. Πέτρου στο Ο.Τ. Γ.1000 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Ζωής λόγω προσκύρωσης.
-Κατανομή πιστώσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) έτους 2013 προς τις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων.
-Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής πάγιου εξοπλισμού πρώην Κ.Ε.Ε.
-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2013.
-Αποδοχή πίστωσης και αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013.
-Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή χρήσης 2012.
-Έγκριση δαπάνης τουριστικής προβολής και ψήφιση πίστωσης 4.500€ .
-Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών κυκλοφοριακής σήμανσης – Υποέργο 3 της πράξης «Κατασκευή εσωτερικού δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων (οδός Κενάν Μεσαρέ» Ε.Π. Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα- Ήπειρος».
-Επιχορήγηση του Σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος ηθικής μεταχείρισης των ζώων – ΑΝΙΜΑ» και διάθεση πίστωσης.
-Τροποποίηση της 812/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ιωαννιτών, με αναπληρωτή του, στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία « Η Μέριμνα».
Συμπλήρωση – Τροποποίηση της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 333/2004 με θέμα: «Έγκριση ονοματοθεσίας οδών και πλατειών των περιοχών Περάματος – Νέας Ζωής – Μαρμάρων – Μελάνδρων του Δήμου Ιωαννιτών.

ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ