Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2013

Ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τις εργασίες στην Παμβώτιδα


Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Δημάρχου Ιωαννίνων Φίλιππα Φίλιου για τις εργασίες που γίνονται από τις υπηρεσίες του Δήμου στη λίμνη Παμβώτιδα και στην περιοχή πίσω από το ανάχωμα της Αμφιθέας σύμφωνα με τις οποίες οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι αναρμόδιες να αδειοδοτήσουν και να ελέγξουν τις παρεμβάσεις θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές πως σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η χορήγηση της άδειας –για το συγκεκριμένο έργο- δίνεται από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απόφαση που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας.Ειδικότερα, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση που υπέβαλε η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου Ιωαννιτών προς την Διεύθυνση υδάτων της Γενικής Δ/νσης χωροταξικής & περιβαλλοντικής πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στις 13 Φεβρουαρίου και με την οποία ζητούσε να προχωρήσει (η Δ/νση Υδάτων ) «στις δικές της ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της» στην περιγραφή του έργου γίνεται αναφορά πως «η εργασία αφορά στη διάνοιξη αύλακα μέσα στον καλαμιώνα πλάτους 80m και συνολικού μήκους 800m , με μέσο βάθος 1m.»Να σημειωθεί πως τα παραπάνω είχαν διαπιστώσει σε αυτοψία τους και υπάλληλοι της Δ/νσης Υδάτων στην περιοχή των εργασιών γεγονός που το επεσήμανε στο σχετικό έγγραφο που απέστειλε στο Δήμο στις 14 Φεβρουαρίου ο Δ/ντης της υπηρεσίας τονίζοντας ότι «δεν πρόκειται για απλή κοπή καλαμιών αλλά για εκρίζωση αυτών που συνεπάγεται την εκβάθυνση του πυθμένα στο συγκεκριμένο σημείο» και ζητούσε από την αρμόδια Δ/νση καθαριότητας του Δήμου βασιζόμενος στην κείμενη νομοθεσία «η υποβολή του φακέλου που θα συνοδεύει το αίτημά της για άδεια εκτέλεσης του έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, να κατατεθεί στο Τμήμα Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων όπου θα ακολουθήσει τη διαδικασία αδειοδότησης».Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της Κ.Υ.Α. 43504/2005 που εκδόθηκε κατά εξουσιοδότηση του Ν.3199/2003 και τον εξειδικεύει το συγκεκριμένο έργο πρόκειται για έργο προστασίας οικοσυστημάτων και/ή ειδών χλωρίδας, πανίδας και τύπων φυσικών οικοτόπων, χαρακτηρίζεται ως έργο αξιοποίησης υδατικών πόρων και χρειάζεται άδεια εκτέλεσης.Όσο για τη διαδικασία αδειοδότησης υπόκειται στην ερμηνευτική εγκύκλιο (Αρ. πρωτ. 150673/13-7-11 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) σύμφωνα με την οποία «οι αιτήσεις για νέες άδειες χρήσης νερού, ανανεώσεις αδειών τροποποιήσεις αδειών, άδειες υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης νερού και άδειες εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων κατατίθενται στις αρμόδιες υπηρεσίες (Τμήμα Υδροοικονομίας ή Τμήματα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας) των Περιφερειών . Οι υπηρεσίες αυτές είναι υπεύθυνες για την πληρότητα του φακέλου αδειοδότησης, το διοικητικό έλεγχο, τον έλεγχο τήρησης των κανονιστικών αποφάσεων, τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου καθώς και για την εισήγηση σχετικά με τη χορήγηση ή μη της άδειας προς την αρμόδια Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαβιβάζοντας παράλληλα και το σχετικό φάκελο. Στη συνέχεια η Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαμορφώνει την τελική εισήγηση για τη χορήγηση ή μη της άδειας προς τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης αφού ελέγξει τη συμβατότητα της χρήσης με το Σχέδιο Διαχείρισης της συγκεκριμένης λεκάνης απορροής εφόσον υπάρχει (Ν.3199/2003, αρθρο7) και δίνει τον σχετικό κωδικό».Από τα παραπάνω προκύπτει ξεκάθαρα πως για τις εργασίες που θέλει να κάνει ο Δήμος Ιωαννιτών στη συγκεκριμένη περιοχή της λίμνης χρειάζεται απαραίτητα άδεια την οποία χορηγεί αποκλειστικά και μόνο η Αποκεντρωμένη Διοίκηση.Άλλωστε, αυτό προκύπτει εμμέσως και από τις απαντήσεις που είχε λάβει ο Δήμος:
-από την αρμόδια Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας στις 23 Ιανουαρίου η οποία απαντώντας σε σχετικό αίτημά του αποσαφήνιζε πως, ναι μεν «δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων αλλά δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση λήψης τυχόν άλλων απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων, εγκρίσεων και αδειών που προβλέπονται από άλλες διατάξεις» και
από τη Γενική Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ που σε έγγραφό της στις 21 Φεβρουαρίου θεώρει απαραίτητη την αδειοδότηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες ύστερα από τη γνωμοδότηση και του Φορέα Διαχείρισης της λίμνης και καλεί το Δήμο «να προβεί στις αναγκαίες συνεργασίες με τους αρμόδιους φορείς για κάθε πρόταση ανάπτυξης δραστηριοτήτων στην περιοχή της λίμνης».
Σε ότι αφορά τώρα το έγγραφο που στάλθηκε στο Δήμο Ιωαννιτών στις 11 Φεβρουαρίου υπογεγραμμένο από τον αναπληρωτή προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Χωρικής&Περιβαλλοντικής Πολιτικής με το οποίο ζητούταν από το Δήμο η άμεση διακοπή των εργασιών διευκρινίζεται πως στάλθηκε αφού διαπιστώθηκε πως δεν είχε εξασφαλιστεί, από πλευρά του Δήμου, καμιά απαιτούμενη αδειοδότηση και είχαν προηγηθεί:
-έγγραφη καταγγελία προς την αρμόδια υπηρεσία μας από το Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης
αυτοψία από τη Δ/νση Υδάτων στην περιοχή όπου εκτελούνταν οι εργασίες και
έγγραφες καταγγελίες από το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.
Ως εκ τούτου οι αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όλο αυτό το διάστημα λειτούργησαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια να δοθεί άμεσα λύση και να προχωρήσει ο Δήμος τις εργασίες αφού εξασφαλίσει όμως τις απαραίτητες άδειες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με γνώμονα την προστασία του οικοσυστήματος της Παμβώτιδας.