Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013

Από βαρειά αμέλεια η παράβαση καθήκοντος του Ν. Γκόντα για τις μεταδημοτεύσεις


Καμία δικαιολογία, από όσες επικαλέστηκε ο πρώην δήμαρχος Ιωαννίνων και νυν επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Νίκος Γκόντας στην αίτησή του για ακύρωση της ποινής 20μερης αργίας που του είχε επιβληθεί το Σεπτέμβριο 2008 από τον Γ.Γ της τότε κρατική Περιφέρειας Ηπείρου, «διότι από βαρεία αμέλεια διέπραξε σοβαρή παράβαση των καθηκόντων του», επειδή ως δήμαρχος το 2006 και στην συνέχεια δεν έδωσε τα στοιχεία των μεταδημοτεύσεων που του είχαν ζητηθεί από τον Φίλιππα Φίλιο και τον Λεωνίδα Δουβανά, δεν θεώρησε βάσιμη το ΣτΕ, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομελείας του, την οποία δημοσίευσε στις 14 Ιανουαρίου του 2013.Ο κ. Γκόντας σε δηλώσεις του στη δίκη και μετά την αθώωση του (μαζί με όλους τους κατηγορουμένους) τον περασμένο Ιανουάριο από το τριμελές Εφετείο Ιωαννίνων για την ίδια υπόθεση, διατείνονταν ότι το ΣτΕ δέχθηκε απλή αμέλεια και όχι βαρειά, αλλά η απόφαση, έστω και κατά πλειοψηφία, είναι για βαρειά αμέλεια, όπως και η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου.Μειοψήφησαν δυο αντιπρόεδροι και δυο σύμβουλοι του ΣτΕ δεχόμενοι απλή αμέλεια και όχι βαρειά, αμέλεια και ζήτησαν να απαλλαγεί της ποινής ο κ. Γκόντας. Ειδικότερα στην απόφαση αναφέρεται:«Επειδή, ενόψει της βαρύτητας του διαπραχθέντος πειθαρχικού παραπτώματος καθώς και ενόψει των συνθηκών τελέσεως αυτού, το Δικαστήριο κρίνει ότι η επιβληθείσα στον προσφεύγοντα πειθαρχική ποινή της αργίας 20 ημερών είναι η προσήκουσα. Κατά την γνώμη όμως των Αντιπροέδρων Ν. Σακελλαρίου και Α. Ράντου και των Συμβούλων Ι. Ζόμπολα και Β. Καλαντζή, ενόψει των ως άνω συνθηκών τελέσεως του αποδιδομένου στον ήδη προσφεύγοντα πειθαρχικού παραπτώματος και λαμβανομένου υπ΄ όψιν ότι δεν στοιχειοθετείται εν προκειμένω περιπτώση βαρείας αμελείας περί την εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων αλλά απλής αμελείας, ο προσφεύγων πρέπει να απαλλαγεί της επιβληθείσης σ΄ αυτόν πειθαρχικής ποινής».Το ΣτΕ τονίζει στο σκεπτικό της απόφασης, ότι όσα υποστήριζε ο τότε Δήμαρχος περί προσωπικών δεδομένων είναι αβάσιμα καθώς «η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατ΄ επανάληψη έχει κρίνει ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στις μεταδημοτεύσεις δεν αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και επομένως είναι προσβάσιμα».Σε άλλο σημείο της απόφασης με την οποία απορρίφτηκε η προσφυγή (εκδικάστηκαν μαζί οι προσφυγές του κατά της απόφασης του τότε ΓΓΠΗ και κατά αυτής του υφυπουργού Εσωτερικών Αθ. Νάκου που επικύρωσε σιωπηρά την ποινή αργίας) του κ. Γκόντα στο ΣτΕ αναφέρεται ότι ο «προσφεύγων αν και όφειλε, ως Δήμαρχος, να παράσχει προς τους Φίλιππο Φίλιο και Λεωνίδα Δουβανά στοιχεία για τις μεταδημοτεύσεις που έλαβαν χώρα στο Δήμο Ιωαννίνων, τη στιγμή που αμφότεροι είχαν έννομο συμφέρον ως υποψήφιοι στις δημοτικές εκλογές (μάλιστα ο πρώτος εξ αυτών ήταν επικεφαλής παράταξης που έλαβε μέρος στις εκλογές), εντούτοις αρνήθηκε να τους δώσει τις ζητούμενες πληροφορίες. Μάλιστα στην άρνησή του αυτή επέμεινε, παρά τη σαφέστατη παραγγελία του Εισαγγελέως να χορηγήσει τα αιτούμενα έγγραφα προς το Λεωνίδα Δουβανά... Επίσης, η παροχή των ανωτέρω πληροφοριών ουδόλως ενέπιπτε στο φορολογικό απόρρητο... Τέλος, αν και μπορούσε να απευθυνθεί προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία είχε ήδη εκδώσει ad hoc αποφάσεις, στις οποίες γινόταν σαφές ότι στους φακέλους μεταδημότευσης μπορεί να έχει πρόσβαση καθένας που έχει «έννομο συμφέρον», και σε αυτή την περίπτωση παρέλειψε να το πράξει».Επίσης σημειώνει ότι ο κ. Γκόντας όφειλε να δώσει τα στοιχεία που του ζητήθηκαν ή να απαντήσει αρνητικά γραπτώς αιτιολογώντας γιατί δεν τα παραδίδει, κάτι που δεν έκανε, ανεξαρτήτως της απορρίψεως των αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων που είχαν ασκήσει οι Φ. Φίλιος και Λ. Δουβανάς προκειμένου να εξαναγκασθεί ο Δήμος Ιωαννίνων να τους χορηγήσει τα ζητηθέντα στοιχεία.Η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 14ης Ιανουαρίου 2013, δυο και πλέον χρόνια μετά τη διάσκεψη που έγινε στις 7 και 9 Οκτωβρίου του 2010.

ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ