Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

Θέση Αναπληρωτή Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μία θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Νέα Ελληνική Φιλολογία», προκήρυξε ο Τομέας Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 11-4-2013 και οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα, καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας στα τηλέφωνα26510-07475.