Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

Διαγωνισμός προϋπολογισμού 34.118€ για την προμήθεια υλικών έργων υποδομής στον Δήμο Ηγουμενίτσας

O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Υλικών έργων Υποδομής για τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ηγουμενίτσας», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά ανά ομάδα ειδών με συμπλήρωση τιμολογίου, για την ανάδειξη αναδόχου της παραπάνω προμήθειας, συνολικού προϋπολογισμού 34.118,97 ευρώ με το Φ.Π.Α.Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 2α Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00’ π.μ., ώρα λήξης 11:30’ π.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας, (Σουλίου 3, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Ηγουμενίτσα 46100) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, κοινοπραξίες που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ίση με το 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης( χωρίς το ΦΠΑ) της προμήθειας, για την οποία κατατίθεται προσφορά.Οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού θα βαρύνουν τον προμηθευτή στον οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά η δημοπρασία.Η διακήρυξη θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας (www.igoumenitsa.gr). Για περισσότερες πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών Δήμου Ηγουμενίτσας 2665 361 212 , υπεύθυνη υπάλληλος η κ. Ιφιγένεια Κώτσια.