Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

13 θέσεις για δύο χρόνια εργασίας στο Δήμο Ιωαννίνων

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης - Ε.Ψ.Ε.Π. ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δεκατριών (13) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας δύο (2) ετών, για την υλοποίηση του Προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Οι θέσεις είναι: Στο Κοινωνικό Παντοπωλείο: 1 άτομο ΠΕ/TE Διοικητικός, 3 άτομα ΔΕ Υποστηρικτικό Προσωπικό -Στελέχη Τροφοδοσίας, 1 άτομο ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός, στο Κοινωνικό Φαρμακείο: 2 άτομα ΠΕ Φαρμακοποιών, 1 άτομο ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός, στο Γραφείο Διαμεσολάβησης: 1 άτομο ΠΕ Ψυχολόγος, 1 άτομο ΠΕ Κοινωνιολόγος - Κοινωνικός Ανθρωπολόγος, στον Δημοτικό Λαχανόκηπο: 1 άτομο ΠΕ/TE Γεωπόνων, 1 άτομο ΔΕ Επιστάτης Αγροκτήματος, 1 άτομο ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός. Οι υποψήφιοι πρέπει σωρευτικά να είναι έως 30 ετών, να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ και να είναι Έλληνες πολίτες, ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε., ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της Ε.Ψ.Ε.Π., στη διεύθυνση: Καλούδη 8β΄, 2ος όροφος, Ιωάννινα, (πληροφορίες καθημερινά από τις 11:00 ως τις 17:00, τηλ. επικοινωνίας 26510-39820). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έχει αρχίσει από τις 7/3/2013 μέχρι και τις 22/3/2013 (όλες τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 11:00 μέχρι ώρα 17:00).