Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΣ: Αναδιάταξη των Υπηρεσιών Καθαριότητας με τη χρήση νέων τεχνολογιών

Το 2012 ήταν η χρονιά που Δήμος Αρταίων ξεκίνησε μια προσπάθεια για τη σύσταση και λειτουργία Γραφείου Κίνησης Οχημάτων. Στη συνέχεια η Διεύθυνση Καθαριότητας και το τμήμα μηχανοργάνωσης του Δήμου, προχώρησε στην πλήρη μηχανογράφηση του Γραφείου Κίνησης Οχημάτων, ώστε να υπάρχει ο πλήρης έλεγχος της κατάστασης του στόλου οχημάτων του Δήμου και των εργασιών που αυτά εκτελούν. Με την εφαρμογή που εγκαταστάθηκε, δίνεται η δυνατότητα να καταγράφεται το σύνολο των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, η κατανάλωσή τους, η ασφάλισή τους, οι έλεγχοι ΚΤΕΟ, οι ανεφοδιασμοί σε καύσιμο, οι βλάβες και επισκευές, καθώς και ο υπάλληλος που εκτελεί το κάθε δρομολόγιο και πολλά άλλα.Είναι εμφανές λοιπόν ότι η καταγραφή όλων αυτών των δεδομένων και η κατάλληλη επεξεργασία τους από την εφαρμογή, μπορεί να δώσει αναφορές σχετικά με την κατάσταση του οχήματος, το κόστος λειτουργίας, το πλήρες πρόγραμμα των κινήσεων των οχημάτων και την καταλληλότητά τους, βάση της συχνότητας και του είδους των βλαβών που παρουσιάζονται.Οι ενέργειες αυτές έγιναν με απώτερο σκοπό, μέσα από την καταγραφή της κατάστασης και την επεξεργασία των δεδομένων, να γίνει ένας ανασχεδιασμός για να μειωθεί το κόστος λειτουργίας. Τα νούμερα αποδεικνύουν και επιβεβαιώνουν τις αρχικές προσδοκίες. Συγκρίνοντας την κατανάλωση καυσίμων ανά μήνα, προκύπτει μια μέση μείωση της τάξης του 15% περίπου, ποσοστό που αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς τη δύσκολη οικονομική συγκυρία της χώρας με τις γνωστές σε όλους, δυσμενείς επιπτώσεις και στα οικονομικά του Δήμου.Για να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο ο έλεγχος και σωστός σχεδιασμός των δρομολογίων, εγκαταστάθηκε σύστημα GPS, με το οποίο καταγράφονται οι διαδρομές του κάθε απορριμματοφόρου και η αντίστοιχη κατανάλωση καθώς επίσης προστατεύονται τα οχήματα από παντός είδους κλοπές. Η υπηρεσία καθαριότητας, βασιζόμενη στα στοιχεία που δίνει το σύστημα των GPS, προχώρησε στον ανασχεδιασμό όλων των δρομολογίων, ώστε για τις ίδιες εργασίες (αποκομιδή απορριμμάτων), παρουσιάστηκε μείωση κόστους που συμβάλει στο ανωτέρω ποσοστό.Με τις ενέργειες αυτές ο Δήμος Αρταίων συγκαταλέγεται στους ελάχιστους Δήμους που εφαρμόζουν τέτοιες τακτικές για την οργάνωση, τον έλεγχο της Υπηρεσίας Καθαριότητας και τη μείωση του κόστους λειτουργίας της.Μετά από την εξέλιξη αυτή ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γρηγόρης Βλάρας δήλωσε: «Το σύστημα εντοπισμού και παρακολούθησης του στόλου απορριμματοφόρων του Δήμου Αρταίων αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στην υπηρεσία της Διεύθυνσης Καθαριότητας. Με τη λειτουργία του Γραφείου Κίνησης Οχημάτων και την εφαρμογή του παραπάνω συστήματος, εκτός από την καλύτερη οργάνωση και παρακολούθηση των δρομολογίων των οχημάτων περισυλλογής απορριμμάτων, επιτυγχάνεται και μείωση του λειτουργικού κόστους προς όφελος της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση των δημοτών αφού τα τέλη καθαριότητας είναι ανταποδοτικά. Το σύστημα, το οποίο έχει τεθεί σε λειτουργία εδώ και ένα χρόνο περίπου, θα εξελιχθεί περαιτέρω, ώστε πολύ σύντομα να αποτελέσει μία ολοκληρωμένη λύση που θα παρέχει συνεχή ενημέρωση για το σύνολο του στόλου των οχημάτων, την καταγραφή των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για στάσεις και διαδρομές, τη διαχείριση και τον έλεγχο της κατανάλωσης καυσίμων. Ένα σύστημα το οποίο θα μεριμνά για το σωστό χειρισμό και την ασφάλεια του συνόλου των οχημάτων αποβλέποντας στον εκσυγχρονισμό της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Κάτι το οποίο αποτέλεσε, άλλωστε, μία από τις πρώτες προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής, η οποία θα συνεχίσει την προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση».