Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012

Συνάντηση επάρχων με ηγεσία Ομόνοιας-ΚΕΑΔ στα Σωφράτικα

Στο επίκεντρο ιδιοκτησιακό και απογραφή
Την Παρασκευή 11 Μαίου στα Σωφράτικα Αργυροκάστρου πραγματοποιήθηκε η άτυπη τακτική συνάντηση των Ελλήνων επάρχων με την πολιτική ηγεσία της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Αυτού του είδους οι συναντήσεις, που καθιερώθηκαν εδώ και αρκετούς μήνες, δίνουν τη δυνατότητα αφενός στους εκλεγμένους έπαρχους να μεταφέρουν τα προβλήματα και τις ανησυχίες τους και αφετέρου στην ηγεσία της Ομόνοιας και ΚΕΑΔ να ενημερωθούν και να ενημερώσουν για τρέχοντα πολιτικά ή άλλα θέματα.Στη συνάντηση ήταν παρόντες ο πρόεδρος της ΔΕΕΕΜ – ΟΜΟΝΟΙΑ κύριος Βασίλης Μπολάνος, ο πρόεδρος του ΚΕΑΔ κύριος Ευάγγελος Ντούλες καθώς και ο Γενικός Γραμματέας της ΔΕΕΕΜ – ΟΜΟΝΟΙΑ κύριος Γιάννης Γιάννης.Βασικό θέμα συζήτησης ήταν το αναπτυξιακό, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον ως προς αυτό στην κατάρτιση σχεδίων για έργα και δράσεις με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα δε για τις μεθοριακές περιοχές. Οι έπαρχοι ενημερώθηκαν και κατατοπίστηκαν σχετικά από αρμόδιο στην κατάρτιση και προώθηση τέτοιων προγραμμάτων, ώστε εντός των τριών προσεχών εβδομάδων να παρουσιάσουν συγκεκριμένα προγράμματα και δράσεις.Για άλλη μια φορά συζητήθηκε εις βάθος το ιδιοκτησιακό, καθώς παρατηρείται κινητικότητα και επιχειρείται υφαρπαγή ιδιοκτησιών με πλαστά χαρτιά από αλλοεθνείς όπως συμβαίνει το τελευταίο διάστημα στην επαρχία Αλύκου.Ως προς αυτό δεν εκφράστηκε απλά η ανησυχία για τις καταπατήσεις και την υφαρπαγή περιουσιών, αλλά συζητήθηκαν και πραχτικά θέματα και ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι επαρχίες για προσβολή των παράνομων αποφάσεων και στημένων δικαστηρίων.Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε επίσης και το θέμα της εξαγγελθείσας από την πλευρά της οργάνωσης απογραφής, η ανάγκη επιστράτευσης και εγρήγορσης όλων των στελεχών καθώς και η συμπαράσταση της τοπικής εξουσίας στην απαραίτητη αυτή διαδικασία.

Ανακοίνωση της Περιφέρειας Ηπέιρου για τον ΧΥΤΑ

Η κατασκευή του ΧΥΤΑ Ελληνικού Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με την κατασκευή του εργοστασίου Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) στην Ήπειρο, τη μελέτη του οποίου μόλις την περασμένη Παρασκευή ανέθεσε η Περιφέρεια σε σύμπραξη μελετητικών γραφείων, αποτελεί από τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί τα τελευταία χρόνια στην εδαφική μας περιφέρεια.Οι αντιδράσεις που υπάρχουν είναι κατανοητές, οι ενστάσεις και οι καλόπιστες προτάσεις που διατυπώνονται λαμβάνονται υπόψη, ωστόσο τα δύο έργα πρέπει και θα προχωρήσουν, με τις όποιες βελτιώσεις απαιτηθούν, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις των επιστημόνων, που είναι και οι μόνοι αρμόδιοι να τις υποδείξουν.Η πολιτικοποίηση τεχνικών ζητημάτων δεν ωφελεί σε τίποτε, αντίθετα περιπλέκει την κατάσταση και επιβαρύνει το κοινωνικό σύνολο. Ο ΧΥΤΑ Ελληνικού, αποτελεί μάλιστα χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς εξαιτίας πολιτικών παρεμβάσεων και διακοπής των εργασιών, η Ελληνική Πολιτεία, υποχρεώθηκε και κατέβαλλε σε περίοδο οξύτατης οικονομικής κρίσης στον εργολάβο το ποσό των 845.549 ευρώ για σταλίες. Τέτοια λάθη δεν μπορεί και δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται.Η Περιφέρεια Ηπείρου, ανέλαβε την αρμοδιότητα του έργου του ΧΥΤΑ Ελληνικού την 1η Ιουλίου 2011 με τη ένταξη σε αυτή των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. Το έργο «παρελήφθη» στη φάση της λεγόμενης «δοκιμαστικής λειτουργίας». Έκτοτε με το ίδιο ουσιαστικό προσωπικό (κύριος του έργου, προϊσταμένη Αρχή, Διευθύνουσα Υπηρεσία, Επίβλεψη), η Περιφέρεια έχει την ευθύνη παρακολούθησης του έργου.Το συγκεκριμένο είναι ιδιόμορφο τεχνικό και περιβαλλοντικό έργο και η περαίωσή του περιλαμβάνει όχι μόνο το κατασκευαστικό κομμάτι, αλλά και το λειτουργικό του, με την παρέλευση της 6μηνης περιόδου της δοκιμαστικής του λειτουργίας κατά την οποία προβλέπεται να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις, παρεμβάσεις και ρυθμίσεις που θα απαιτηθούν προκειμένου να επιτελέσει το σκοπό του και να τηρηθούν στο ακέραιο οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι.Στο πλαίσιο αυτό αντιμετωπίζεται και η εξέταση του φαινόμενου ρύπανσης απορροών της περιοχής του έργου. Η Περιφέρεια, με την εμφάνισή του, αντέδρασε άμεσα, τόσο δια των υπηρεσιών της, όσο και σε συνεργασία με άλλες συναφείς με το φαινόμενο υπηρεσίες, όπως το ΙΓΜΕ και το Γενικό Χημείο του Κράτους. Με απόφαση του Περιφερειάρχη, συγκροτήθηκε Επιστημονική Επιτροπή, από καταξιωμένους επιστήμονες και συγχρόνως υπηρεσιακούς παράγοντες, αλλά (ιδιαίτερα σημαντικό) και μέλη της τοπικής μας κοινωνίας.Η εντολή που δόθηκε στην Επιστημονική Επιτροπή από τον Περιφερειάρχη, όπως αναφέρεται ρητά στην απόφαση συγκρότησής της, ήταν «στο συντομότερο δυνατό χρόνο, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Φορείς να λάβει τις προσήκουσες αποφάσεις για την εξάλειψη του φαινόμενου, την αποκατάσταση τυχόν αστοχιών και την επαναφορά του έργου στην εύρυθμη λειτουργία του».Η Επιστημονική Επιτροπή εργάστηκε με απόλυτη διαφάνεια και με πλήρη ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων (Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του ΧΥΤΑ, ΦΟΔΣΑ, Επιστημονικοί συνεργάτες τους, ανάδοχος), όπως οι ίδιοι μπορούν να επιβεβαιώσουν.Τούτο άλλωστε προκύπτει από την Έκθεση της Επιτροπής, στην οποία καταγράφονται όλες οι ενέργειες της και όλη η τεκμηρίωση και επιστημονική αξιολόγηση των ευρημάτων της.Η Διοίκηση της Περιφέρειας, εκτιμώντας την αρτιότητα της Έκθεσης, πιστεύει ότι η Επιτροπή επιτέλεσε κατά τον καλύτερο τρόπο το σκοπό της και πλέον είναι η ώρα να εμπιστευτεί ο ένας τον άλλο. Να επισημάνουμε τις ενδεχόμενες αστοχίες και να συμβάλλουμε καλόπιστα στην επίλυσή τους. Το έργο πρέπει να λειτουργήσει όπως προβλέπεται από τους νόμους, την επιστήμη και την αποκτηθείσα εμπειρία και πρακτική, γιατί αυτό είναι συμφέρον για όλους μας.Το πρόβλημα που παρουσιάστηκε αποτελεί μια προειδοποίηση προς όλους και κυρίως προς εκείνους που θα κληθούν να το διαχειριστούν στο μέλλον. Ειδικότερα για το ΦΟΔΣΑ, ο οποίος πρέπει να αντιμετωπίσει τόσο το ΧΥΤΑ, όσο και το εργοστάσιο Α.Σ.Α. ως δικά του έργα και ως εργαλεία ανάπτυξης.Είναι σαφές ότι οι ευθύνες για την εμφάνιση του συγκεκριμένου προβλήματος θα αξιολογηθούν, θα επιμεριστούν και θα αποδοθούν όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.Εκείνο που προέχει σήμερα – και πρέπει να συμβάλλουμε όλοι σ΄ αυτό – είναι να γίνουν οι περαιτέρω υπολειπόμενες ενέργειες και ανάλογες επεμβάσεις προς την εξάλειψη του φαινόμενου και την αποκατάσταση ελλείψεων ή ενδεχόμενων αστοχιών, ώστε το έργο να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει σύμφωνα με τους στόχους, που, επαναλαμβάνουμε, εξυπηρετεί το κοινωνικό σύνολο.Η προσπάθεια αυτή είναι κοινή και δεν έχουν θέση κανενός είδους αντιπαλότητες.Ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, αισθάνεται την υποχρέωση να συγχαρεί τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, για το δύσκολο έργο που ανέλαβαν και έφεραν σε πέρας με μεγάλη επιμέλεια και άρτια επιστημονικό τρόπο, που ανάλογό του είναι αμφίβολο αν έχει αναληφθεί για αντίστοιχα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί σε άλλους ΧΥΤΑ στην Ελλάδα.

Στο μνημόσυνο των Εκτελεσθέντων στο Αγρίνιο ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Στο επίσημο μνημόσυνο το οποίο τελέστηκε την Κυριακή 13 Μαϊου στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Αγρινίου, τόπο θυσίας των 120 πατριωτών(ανάμεσά τους και 28 κατοίκων της Κρυοπηγής) οι οποίοι εκτελέστηκαν την Μεγάλη Παρασκευή του 1944 παρέστη ο Δήμαρχος Πρέβεζας Χρήστος Μπαϊλης συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλιου της Κρυοπηγής Νικόλαο Ντόμαρη και τον δημοτικό σύμβουλο Παντελή Μπαρτζώκα, μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Αγρινίου Παύλο Μοσχολιό.Αντίστοιχο μνημόσυνο πραγματοποιείται κάθε χρόνο ανήμερα την Μ. Παρασκευή στην Κρυοπηγή από τον Δήμο της Πρέβεζας ο οποίος με αυτό τον τρόπο αποτείει φόρο τιμής στους ανθρώπους που έδωσαν την ζωή τους για την ελευθερία της πατρίδας.

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ:Χάος στις γραμμές Ιταλία - Ελλάδα από προβλήματα κατασχέσεων πλοίων στην Ιταλία

Η αδυναμία εξυπηρέτησης της κίνησης προς και από την Ιταλία, του λιμανιού της Ηγουμενίτσας, μετά την ακινητοποίηση ήδη τριών καραβιών, έχει προκαλέσει χάος στην περιοχή.Ήδη, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες του "Ράδιο Ηγουμενίτσα", σε λιμάνι της Ιταλίας, έχουν ακινητοποιηθεί δύο καράβια, μετά από απόφαση κατασχέσεώς τους.Ενώ ένα τρίτο, με τον φόβο, της κατασχέσεώς του, με την εμφάνιση του στα διοικητικά όρια της Ιταλίας, είναι ακινητοποιημένο στο λιμάνι Ηγουμενίτσας.Νταλίκες έχουν ήδη ακινητοποιηθεί στον χώρο έξω από το λιμάνι, αλλά και επί της Εγνατίας, με ό, τι συνεπάγεται αυτό.Φαίνεται πως η Ύφεση που κυρίευσε τη Χώρα μας, έχει θύματα και την εφοπλιστική οικογένεια.Η κατάσταση θα επιδεινώνεται από ώρα σε ώρα, αφού ήδη ισχύει ο νέος κανονισμός ασφάλειας των λιμανιών ISPS που θα χωρίσει στα δυο τον χώρο του λιμανιού.Μεγάλος πονοκέφαλος για τις λιμενικές αρχές που θα υποχρεωθούν να βρουν λύσεις, μέσα στο χάος.Δυστυχώς από πλευράς Κυβέρνησης δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια αντίδραση (και πώς να υπάρχει αφού Κυβέρνηση δεν υπάρχει;)Αλλά και από πλευράς της διοίκησης του λιμανιού της Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ) δεν διαφαίνεται καμία αντίδραση, χωρίς να γνωρίζουμε τους λόγους.Ας ελπίσουμε, σύντομα ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του.


Jazz απόδραση στην Πρέβεζα 25 και 26 Μαΐου 2012 10th PREVEZA JAZZ FESTIVAL

Στις 25 και 26 Μαΐου 2012 στον παραλιακό πεζόδρομο της πόλης γιορτάζουμε τη 10η χρονιά του φεστιβάλ. Μεγάλη προσκεκλημένη η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια της τζαζ από την Πορτογαλία, Maria Joao. Ολλανδία, Λετονία, Πολωνία και Ελλάδα συμπληρώνουν το πρόγραμμα του 10ου Preveza Jazz Festival.


Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε το τουρνουά Μίνι Χάντμπολ της ΦΕΤΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡΤΑΣ

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε το τουρνουά Μίνι Χάντμπολ της ΦΕΤΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡΤΑΣ, που έλαβε χώρα την Κυριακή στο κλειστό γυμναστήριο της Άρτας με συμμετοχή αγοριών και κοριτσιών δημοτικών και γυμνασίων. Τα παιδιά χάρηκαν το παιχνίδι και απόλαυσαν κάθε στιγμή του σε ένα κλίμα καθαρά παιδαγωγικό, όπως πρέπει να είναι σε αυτές τις ηλικίες. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες και έμαθαν τα μυστικά του χάντμπολ από τους υπεύθυνους του τουρνουά και συνεργάστηκαν άψογα με τους αθλητές και της αθλήτριες της Αναγέννησης, που ανέλαβαν καθήκοντα κόουτς και διαιτητή. Μπορούσε κανείς να διακρίνει την ενέργεια στις κινήσεις των παιδιών, το χαμόγελο, που κανείς προπονητής δεν πρέπει να τους στερεί, αλλά και τη συνεργατικότητα να υπακούσουν σε κανόνες που διέπουν ένα άθλημα, πάντα όμως με παροτρύνσεις και κατευθύνσεις με στόχο τη βελτίωση σε αθλητικό αλλά και κοινωνικό και ηθικό επίπεδο.Οι αγώνες διήρκεσαν 4 ώρες και πριν το τέλος των αγώνων όλοι οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν το γραφείο των κυπέλλων της Αναγέννησης και θαύμασαν από κοντά την αληθινή ιστορία της ομάδας και εντυπωσιάστηκαν από την ένδοξη εικόνα της τροπαιοθήκης στην αίθουσα (βλέπετε φωτογραφία). Τους δόθηκαν, επίσης, περιοδικά για να διαβάσουν και να γνωρίσουν τα πάντα για την Αναγέννησης και άκουσαν μία μικρή ομιλία για την ομορφιά του αθλητισμού και τη συμμετοχής σε συνδυασμό πάντα με την καλή σχολική πορεία. Γιατί στην Αναγέννηση εμείς έτσι θέλουμε να λειτουργούμε. Να προάγουμε τα παιδιά στον σωστό αθλητισμό με όλες τις προοπτικές, που θα έχουν ως αποτέλεσμα την ένταξη αυτών των παιδιών στην αυριανή κοινωνία με αρχές, αξίες και ιδανικά!!!

Οι Subways την Τετάρτη στο BOXX!

Αν θέλετε να ζήσετε ένα δυνατό live, σιγουρευτείτε ότι θα είστε στο BOXX (Γ. Παπανδρέου) την Τετάρτη 16 Μαΐου 2012! Αποκλείεται να μην έχετε ακούσει κάποιο κομμάτι των Subways στη διαπασών – ήρθε λοιπόν η ώρα για μια δυνατή βραδιά με ιδρώτα, χορό και ένταση! Το συγκρότημα των Subways έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να κάνει ενδιαφέρουσα και πάλι την κιθαριστική σκηνή. Με το δικό τους άμεσο και ξέφρενο στυλ, τα θετικά μηνύματα αλλά και τα δεμένα ρυθμικά κομμάτια με χτυπητά ρεφρέν είναι άμεσα αναγνωρίσιμοι. Για τους Subways θα ήταν απλό να πούμε ότι έχουν βγάλει ένα από τους μεγαλύτερους ύμνους των τελευταίων χρόνων, το ‘Rock k Roll Queen’, το τρομερό κομμάτι που τους εκτόξευσε στα chart, σε soundtracks ταινιών (‘Rock n Rolla’) και στην εκτίμηση όλων των ακροατών παγκοσμίως. Ξεκινώντας αποφασισμένοι με εμφανίσεις γύρω από το Λονδίνο, και με πολύχρονη πορεία πλέον, έχουν χτίσει τη φήμη τους ‘πατώντας’ σε μοναδικές σε ενέργεια live εκτονώσεις. Έχουν φτάσει να παίζουν στο Wembley πλάι στους AC/DC (!) και headlining θέση σε αρκετά φεστιβάλ ανά τον κόσμο, πάντα με τις καλύτερες των εντυπώσεων! Εδώ και 4 χρόνια εξελίσσονται σε μία από τις πιο δυνατές αξίες στο νεανικό κιθαριστικό ήχο, κρατώντας αμείωτο τον ενθουσιασμό τους με αυστηρά τριμελή διάταξη (μπάσο, κιθάρα, ντραμς). Τίποτα παραπάνω για τους Billy & Josh και τη Charlotte στο μπάσο, την πραγματική βασίλισσα του ροκ εν ρολ! Τη συναυλία θα ανοίξουν ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της εγχώριας εναλλακτικής σκηνής, οι “δικοί μας” The Fuzzy Nerds, των Πέτρου Βυζούκη, Ευθύμη Σφαιρόπουλου και Κώστα Δημητρίου (www.thefuzzynerds.com)! Οι πόρτες ανοίγουν στις 8:00μμ, τιμή εισιτηρίου 15€, προπώληση 13€ (Ναυτάκια cafe (Γαριβάλδι 1) ROCK SHOP (Οπλαρχηγού Πουτέτση 1)). Περισσότερες πληροφορίες στο 6932610241 και στο thesubways.net.

ΑΡΤΑ: Εκδήλωση για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις

Εκδήλωση για το θέμα της δωρεάς οργάνων και των μεταμοσχεύσεων διοργάνωσε την Παρασκευή 11 Μαΐου 2012 στην αίθουσα ΔΙΩΝΗ του Δήμο Αρταίων η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας με τη συμμετοχή του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο του 5ου Συμποσίου Επείγουσας Ιατρικής και είχε στόχο την ενημέρωση του πληθυσμού ώστε να γίνει συνείδηση σε όλους η Ιδέα της Δωρεάς. Στην εικόνα που παρουσιάζει η χώρα μας στον τομέα της δωρεάς οργάνων αναφέρθηκε ο Δημήτρης Γάκης, Διευθυντής Χειρουργός Μεταμοσχεύσεων Ιπποκράτειου Παν. Θεσσαλονίκης, αναπληρωτής πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Μιλώντας στα τοπικά ΜΜΕ ο κ. Γάκης τόνισε: «Στη χώρα μας είχαμε μια σημαντική πρόοδο κατά τον προηγούμενο χρόνο όπου διπλασιάστηκαν οι δωρεές οργάνων και φτάσανε στους 7,5 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού σε πανελλήνιο επίπεδο. Στη Βόρεια Ελλάδα συμπεριλαμβανομένης και της Ηπείρου φτάσανε στο επίπεδο των 12,5 δοτών ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι στους 16 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Επομένως πλέον δεν είμαστε η τελευταία χώρα στην Ευρώπη και η Β. Ελλάδα πλησιάζει τον μέσο όρο της Ευρώπης. Άρα αποδεικνύεται ότι ακόμα και μέσα σε περίοδο οικονομικής κρίσης έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε μεγάλα πράγματα, να σκεφτούμε τον συνάνθρωπό μας και να του χαρίσουμε κάτι το οποίο δεν μας χρειάζεται πια. Δεν είναι προτιμότερο να ζήσει (το μόσχευμα) μέσα στο σώμα ενός μικρού κοριτσιού χαρίζοντάς του ζωή, να μπορέσει να μεγαλώσει και να ζήσει και αυτό τη ζωή του όπως τη ζήσαμε εμείς;».Την εκδήλωση παρακολούθησαν η Αντιδήμαρχος Αρταίων Βίκυ Βασιλάκη, ο πρόεδρος του Δ.Σ. Άρτας Θωμάς Τσιρογιάννης, ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας Γιώργος Λάμπρος κ.ά.

«Γεύση» από την Ηπειρώτικη φιλοξενία πήραν Ολλανδοί δημοσιογράφοι

Οκτώ Ολλανδοί δημοσιογράφοι από τις μεγαλύτερες εφημερίδες και περιοδικά της Ολλανδίας, εξειδικευμένοι στο ταξιδιωτικό ρεπορτάζ, επισκέφτηκαν την Ήπειρο το Σάββατο όπου τους υποδέχτηκαν στελέχη της Περιφέρειας. Συγκεκριμένα στην Ήπειρο κατέφθασαν δημοσιογράφοι από μεγάλης κυκλοφορίας Ολλανδικές εφημερίδες (De Telegraaf, Algemeen Dagblad και Het Parool), καθώς και δημοσιογράφοι από εξειδικευμένα περιοδικά τουριστικού ενδιαφέροντος (Op Lemen Voeten, Camper reis Magazine, Wegener).Η επίσκεψη των δημοσιογράφων έχει ιδιαίτερη σημασία και είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της Περιφέρειας Ηπείρου με τον ΕΟΤ της Ολλανδίας και των καλών επαφών που δημιουργήθηκαν στην έκθεση της Ουτρέχτης, όπου η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετείχε τον Ιανουάριο.Οι δημοσιογράφοι κατέφθασαν στο Άκτιο το Σάββατο 12 Μαΐου. Εκεί τους υποδέχτηκαν στελέχη της Περιφέρειας και τους προσέφεραν δώρα υποδοχής με τοπικά μυρωδικά και βότανα. Την Πέμπτη 17 Μαΐου θα βρίσκονται στην περιοχή των Ιωαννίνων (Ζαγόρι) και στις 18 Μαΐου θα βρίσκονται στην περιοχή της Πρέβεζας, όπου θα διανυκτερεύσουν για να αποχωρήσουν.Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας και Θεματικός Αρμόδιος για την τουριστική ανάπτυξη της Ηπείρου κ. Στράτος Ιωάννου δήλωσε σχετικά: «Οι αποστολές δημοσιογράφων από μεγάλα ξένα δημοσιογραφικά δίκτυα είναι μια μοναδική ευκαιρία προβολής για την Ήπειρο με τα περισσότερα αποτελέσματα και με μόνο κόστος την φιλοξενία τους. Τα επικοινωνιακά οφέλη που προκύπτουν από τις επισκέψεις αυτές είναι μεγάλα και είναι αποτέλεσμα της καλής δουλειάς που έγινε στην Έκθεση της Ουτρέχτης στην Ολλανδία, όπου μετείχαμε τον Ιανουάριο. Έχουμε φροντίσει οι επισκέπτες δημοσιογράφοι να πάρουν ένα πολύ καλό δείγμα της Ηπειρώτικης ομορφιάς και φιλοξενίας, ώστε η παραμονή τους στην Ήπειρο να τους μείνει αξέχαστη».

Το δημόσιο ευχαριστώ του Γιαννιώτη στυλίστα που αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει!

Ο γνωστός Γιαννιώτης στυλίστας, που αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει, χθες ευχαρίστησε τους φίλους του στο Facebook και τους ζήτησε συγνώμη!Ο Κυριάκος εισήχθη στο νοσοκομείο, έμεινε για παρακολούθηση και την επόμενη μέρα πήρε εξιτήριο! Επέστρεψε στο σπίτι των γονιών του στα Γιάννενα και έγραψε στο facebook: «Πριν από λίγη ώρα βγήκα από το νοσοκομείο και είμαι καλά. Ζητώ από όλους συγνώμη που σας αναστάτωσα και σας στεναχώρησα! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα, την αγάπη σας και το ενδιαφέρον σας».Να σημειωθεί πως ο στιλίστας έχει συνεργαστεί κατά καιρούς με διάφορους εκπροσώπους της showbiz, τραγουδιστές, παρουσιαστές και μάλιστα ήταν ένας από τους στενούς συνεργάτες της Ρούλας Κορομηλά.

gossip-tv

Πρόβλεψη για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο, η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) ενημερώνει ότι από τη Δευτέρα 14/5/2012 έως και την Τρίτη 15/5/2012 τα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή μας θα επιδεινωθούν επικίνδυνα.Παρακαλούνται όλοι οι αρμόδιοι φορείς να βρίσκονται σε επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας και σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.


Προβληματισμός στο τοπικό ΠΑΣΟΚ από την απροκάλυπτη στήριξη στελεχών της δημοτικής Αρχής Ιωαννίνων, υπέρ συγκεκριμένης βουλευτικής υποψηφιότητας!

Μπορεί τη δημοτική Αρχή Φίλιου στις δημοτικές εκλογές του 2010 να τη στήριξε σύσσωμο το τοπικό ΠΑΣΟΚ, όμως η προεκλογική συμπεριφορά συγκεκριμένων στελεχών της, οι οποίοι στις πρόσφατες εκλογές προωθούσαν απροκάλυπτα συγκεκριμένη βουλευτική υποψηφιότητα, εκθέτει σήμερα τη δημοτική Αρχή που δεν φρόντισε να κρατήσει καν τα προσχήματα στο πράσινο εσωκομματικό παιχνίδι της κάλπης. Είναι δεδομένες οι καταγγελίες στελεχών του τοπικού ΠΑΣΟΚ για τη δράση συγκεκριμένων αντιδημάρχων και άλλων πρωτοκλασσάτων στελεχών, που μοίραζαν ψηφοδέλτια με μονοσταυρία, προωθούσαν την υποψηφιότητα του κολλητού τους υποψήφιου βουλευτή. Τελικά, όχι μόνο δεν κατάφεραν να τον εκλέξουν, αλλά κατάφεραν να βάλουν και τη δημοτική Αρχή στο κάδρο της αντιπαράθεσης και της κόντρας του τοπικού ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρουμε εάν ο δήμαρχος Φίλιππας Φίλιος είναι ενήμερος για τις… επιδόσεις των πρωτοπαλίκαρων του, όμως τα "ανδραγαθήματά" τους είναι γνωστά τοις πάσι, οπότε στις προσεχείς δημοτικές εκλογές, πολλοί είναι αυτοί που περιμένουν με λαχτάρα να τους… ανταμείψουν καταλλήλως!!! Ας πρόσεχαν…

ΑΡΤΑ: Εκδήλωση στο Επιμελητήριο για την δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου

Το Επιμελητήριο Άρτας ενημερώνει τις Επιχειρήσεις – Μέλη του καθώς και κάθε ενδυνάμει Επενδυτή, ανεξαρτήτως του είδους της δραστηριότητας που ασκούν ή θα ασκήσουν (Βιοτεχνίες, Παροχή Υπηρεσιών, Εμπόριο, Μεταφορικές Εταιρίες – Logistics κλπ), ότι στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηριακού Μεγάρου Άρτας, στις 14 Μαΐου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση, για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου στον Ν. Άρτας. Η Στοχευμένη αυτή πρωτοβουλία είναι απόρροια της Εκπονηθείσας για λογαριασμό της Περιφέρειας Ηπείρου Μελέτης Δημιουργίας Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ήπειρο καθώς και των όσων συζητήθηκαν και συναποφασίσθηκαν κατά την συνάντηση των τριών θεσμικών Φορέων στην Περιφέρεια (ΠΕ Άρτας, Δήμος Αρταίων, Επιμελητήριο Άρτας), παρουσία της κας Αντιπεριφερειάρχη και άλλων Υπηρεσιακών παραγόντων. Επιπροσθέτως κρίθηκε αναγκαίο να κληθεί και θα συμμετάσχει στο πάνελ των ομιλητών και ο κ. Μανώλης Μπαλτάς – Επιστημονικός Συνεργάτης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος σε θέματα Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων, καθόσον η εμπειρία του και η συμβολή του υπήρξε καθοριστική στην δημιουργία πολλών ΒΙΟΠΑ – ΒΙΠΑ ανά την Επικράτεια τα τελευταία χρόνια. Με την πεποίθηση ότι, η Ανάπτυξη ενός Επιχειρηματικού Πάρκου προϋποθέτει την ανάληψη πρωτοβουλιών για κοινή οργάνωση των προσπαθειών μας μέσα από τη διαρκή συνεργασία όλων των θεσμικών φορέων πολιτικής, τοπικής, θεσμικής και κοινωνικής εκπροσώπησης (Περιφέρεια, ΟΤΑ, Επιμελητήριο, Επαγγελματικές Οργανώσεις, Ιδιώτες κλπ), ευελπιστούμε στην συμμετοχή σας.

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ ο Φίλιππας Φίλιος

Η αγωνία του συνόλου της αυτοδιοίκησης για την οικονομική κατάσταση που επικρατεί μεταφέρθηκε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ, στην οποία μετείχε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Φίλιππας Φίλιος και ο αντιδήμαρχος οικονομικών Νίκος Μάντης.Τα οικονομικά των ΟΤΑ βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή, λόγω της συνεχούς περικοπής πόρων αλλά και της γενικότερης κατάστασης που επικρατεί στη χώρα.Τα μηνύματα μάλιστα για το προσεχές διάστημα, όπως επισημάνθηκε, δεν είναι διόλου αισιόδοξα καθώς αναμένονται και νέες περικοπές στη ΣΑΤΑ, μη κατανομή δρομολογημένων χρηματοδοτήσεων (παλιές οφειλές) και πιθανή απένταξη έργων του ΕΣΠΑ.Στη διάρκεια της συνεδρίασης ο Δήμαρχος Ιωαννίνων πρότεινε να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες η ΚΕΔΕ ώστε να ανοίξει επίσημος διάλογος με τα θεσμοθετημένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διεκδικήσει μέσω αυτών άμεσες λύσεις στα οικονομικά της προβλήματα.Ο αντιδήμαρχος Ιωαννίνων Νίκος Μάντης τόνισε ότι δεκαοκτώ μήνες μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη οι θεσμοθετημένοι φορείς της Αυτοδιοίκησης δεν είναι ακόμη σε θέση να προτείνουν υλοποιήσιμες προτάσεις για την οικονομική εξυγίανση και την οικονομική βιωσιμότητα μικρών και μεγάλων Δήμων της χώρας.

Μια ζωή στα δύσκολα ο Μιχάλης Κασσής

H προώθηση πολιτικών για την ανάσχεση της ύφεσης, την αναθέρμανση της πραγματικής οικονομίας και την καταπολέμηση ανεργίας στην περιοχή, αποτελούν τις πρώτες προτεραιότητες του βουλευτή Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Κασσή, που δικαιολογημένα εκτιμά ότι ο τόπος δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει ούτε μια μέρα δουλειάς και ούτε ένα ευρώ. Γι’ αυτό οι πολίτες τον εξέλεξαν πρώτο, αφού τον εμπιστεύονται στα δύσκολα, γνωρίζοντας ότι είναι ο πολιτικός που δε μασά τα λόγια του και χτυπά το χέρι στο τραπέζι διεκδικώντας για την περιοχή όσα μας έχουν στερήσει. Όμως οι πολιτικές ακροβασίες Τσίπρα, καθηλώνουν το όποιο κοινοβουλευτικό έργο και τη διεκδίκηση προγραμμάτων που θα δώσουν οξυγόνο στα Γιάννενα. Ξέρει πολύ καλά τις κρίσιμες μάχες που θα πρέπει να δώσει για τον τόπο στη νέα βουλή αλλά και το στενό πλαίσιο δράσης μέσα στο οποίο θα πρέπει να δημιουργήσει υπεραξίες ανάπτυξης. Αυτό έκανε μέσα σε αντίξοες συνθήκες και στην αυτοδιοίκηση, αυτό έκανε και στο αγροτοσυνεταιριστικό κεφάλαιο, αυτό έκανε και στο χώρο του αθλητισμού. Αυτό θα κάνει και τώρα, αφού είναι μαθημένος στα δύσκολα. Και θα τα καταφέρει!

Λαμπρή υποδοχή της Ολυμπιακής Φλόγας στα Γιάννενα

Με μία λαμπρή εκδήλωση η πόλη των Ιωαννίνων υποδέχθηκε την Ολυμπιακή Φλόγα. Στην πλατεία Μαβίλη, όπου κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις, πλήθος κόσμου καταχειροκρότησε τους λαμπαδηδρόμους, νεαρούς αθλητές της πόλης μας, που μετέφεραν το φως της Ολυμπίας, σύμβολο ειρήνης και συμφιλίωσης των λαών.Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας Σπύρος Ζαννιάς, το μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Βασίλης Κατσώρας, σύσσωμες οι τοπικές αρχές και πλήθος κόσμου.Νωρίτερα ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Φίλιππας Φίλιος βράβευσε την παγκόσμια πρωταθλήτρια του τζούντο Ιουλιέτα Μπουκουβάλα, η οποία θα αγωνιστεί και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου.

Εκδήλωση για τα πειραματικά σχολεία

Πραγματοποιήθηκε χθες, Κυριακή 13 Μαΐου 2012, στην αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος, εκδήλωση του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων σε συνεργασία με την Περιφερειακή Δ/νση Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, με θέμα “Το θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων”.Κύριοι ομιλητές της εκδήλωσης ήταν:
- Η Περιφερειακή Δ/ντρια Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου, κα Φιλιώ Νόκα-Ζαράχη, με θέμα: “Σκοπός-Δομή και όργανα Διοίκησης των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων”
- Ο Καθηγητής του τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Αθανάσιος Γκότοβος, με θέμα: ¨Οι υψηλές επιδόσεις των μαθητών ως παιδαγωγικός στόχος: η αριστεία ως σύνθημα και ως παιδαγωγικό μήνυμα”
- Ο Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων, κ. Χρήστος Μαραζόπουλος, με θέμα: “Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου των Π.Π.Σ. και του προσωπικού τους”
- Η Δ/ντρια του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, κα Ερασμία Ζαβιτσάνου, με θέμα: “Η Λειτουργία των Π.Π.Σ.: επιλογή μαθητών, λειτουργία Ομίλων, σύνδεση με ΑΕΙ, Π.Π.Σ. και Σχολεία της περιοχής”
- και ο Φιλόλογος Καθηγητής του Π.Π. Γυμνασίου Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, κ. Βασίλειος Κολιός, με θέμα: “Η Ζωσιμαία σήμερα”

Για φαινόμενο Κ. Τασούλα μιλούν όλοι στη Ν.Δ.

Πολλοί ήταν αυτοί που είχαν επενδύσει σε ένα βρώμικο πόλεμο λάσπης κατά του Γιαννιώτη βουλευτή της Ν.Δ. Κώστα Τασούλα και με χτυπήματα κάτω από τη μέση, δεν δίσταζαν να προεξοφλήσουν μέχρι και την ήττα του στις πρόσφατες εκλογές. Όμως βλέποντας τους σχεδόν 10.000 ψήφους που κατέλαβε, έχασαν τη λαλιά τους και τώρα τρέχουν να κρυφτούν. Όμως η νέα πρωτιά του Γραμματέα της Κ.Ο. της Ν.Δ. προκάλεσε θαυμασμό και στα κορυφαία γαλάζια στελέχη, καθώς αξιολογώντας τη θριαμβευτική επανεκλογή του, εκθείαζαν το γεγονός ότι δεν κάηκε στον βωμό του μνημονίου, όπως άλλοι γαλάζιοι πρωτοκλασάτοι και έκαναν λόγο για φαινόμενο Κώστα Τασούλα. Για όσους γνωρίζουν από κοντά την πολιτική διαδρομή και κυρίως το ήθος και την πολιτική συνέπεια του Γιαννιώτη πολιτικού, αναγνωρίζουν ότι οι 9.728 δεν είναι για ίδιο, παρά το εφαλτήριο και η απαρχή νέων αγώνων προσφοράς στον τόπο και τους πολίτες.

Στις εκδηλώσεις για την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου ο Βασίλης Χήτος


Με τα άλλοτε φυλακισμένα στελέχη του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού, Βαγγέλη Παπαχρήστο και Θεόδωρο Μπεζιάνη, συναντήθηκε την Κυριακή μετά από πολλά χρόνια στο Δελβινάκι των Ιωαννίνων ο δημοσιογράφος Βασίλης Χήτος. Με αφορμή την 98η επέτειο της ιστορικής αυτονομίας, ο υποψήφιος Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, αντίκρισε τους δυο πατριώτες που το 1994 προφυλακίστηκαν μαζί μ’ άλλους τρεις συντρόφους τους για τις ιδέες τους. Το καθεστώς Μπερίσα τους απέδωσε τότε την χαλκευμένη βαριά κατηγορία περί «ένοπλου αγώνα». Ήταν η περίοδος που οι σχέσεις των δυο κρατών είχαν φθάσει στα άκρα, καθώς ο Μπερίσα απέλασε τότε τον Έλληνα πρόξενο Χρήστο Ιακώβου και είχε κηρύξει ως «ανεπιθύμητο» πρόσωπο στην Αλβανία τον άξιο Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο. Ο Βασίλης Χήτος ως δημοσιογράφος του ΑΝΤΕΝΝΑ είχε καλύψει όλη εκείνη την ταραγμένη περίοδο αλλά και την δίκη που επακολούθησε στα Τίρανα, γνωστή και ως η «Δίκη των 5 της Ομόνοιας».

Λήστεψαν 21χρονη στα Σεισμόπληκτα!

Σήμερα λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπως καταγγέλθηκε, στα Σεισμόπληκτα Ιωαννίνων, άγνωστοι δράστες με χρήση βίας, αφαίρεσαν από 21χρονη μικρό χρηματικό ποσό.Η νεαρή μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, για παροχή πρώτων βοηθειών.Προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων.

«Ψήνεται» επιστροφή Καχριμάνη και Χήτου στον ΠΑΣ

Ο Γιώργος Χριστοβασίλης βρίσκεται πλέον στο κλεινόν άστυ, αλλά λίγο πριν από την αναχώρησή του από τα Γιάννενα είχε ευρεία σύσκεψη για περίπου μιάμιση ώρα με στενούς του συνεργάτες, συζητώντας για όλα τα θέματα της ομάδας.Παρόντες ήταν τόσο οι δύο υιοί του Γιάννης και Παναγιώτης όσο και οι Αλέξανδρος Καχριμάνης, Νίκος Χήτος.Μάλιστα, για τους δύο τελευταίους ίσως προκύψουν εξελίξεις αναφορικά με πιθανή επιστροφή τους στον «Αγιαξ της Ηπείρου», παρότι αρχικά ο πρώτος είχε θέσει ως όρο για να συμβεί αυτό την παραμονή του Αγγελου Αναστασιάδη.Πάντως, η τρέχουσα εβδομάδα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για το μέλλον ορισμένων ποδοσφαιριστών των οποίων τα συμβόλαια έληξαν (Τζημόπουλος, Κυριάκος, Πάντος, Κηπουρός κ.ά.).

sentragoal

ΑΡΤΑ: Σύλληψη 37χρονου για καταδικαστικές αποφάσεις

Συνελήφθη χθες το μεσημέρι στο Κομπότι Άρτας, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης & Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.), ένας 37χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσαν σε βάρος του δύο καταδικαστικές αποφάσεις του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κεφαλληνίας και του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ναυπάκτου για κλοπές κατ΄ εξακολούθηση και παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας.

Συλλυπητήρια στον Κώστα Καψάλη για τον θάνατο του πατέρα τουΟ Πρόεδρος και το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πωγωνίου εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στο Δήμαρχο Πωγωνίου κ. Κωνσταντίνο Καψάλη για τον θάνατο του πατέρα του Γεώργιο.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ

Σύλληψη διωκόμενου Αλβανού στην Κακαβιά

Χθες το απόγευμα στην Κακαβιά Ιωαννίνων, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κακαβιάς συνέλαβαν 44χρονο αλλοδαπό, υπήκοο Αλβανίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε διωκτική απόφαση για κλοπές.Συγκεκριμένα, ο 44χρονος πήγε στο Σημείο Ελέγχου Διαβατηρίων Κακαβιάς, για να εισέλθει στη Χώρα και κατά το διαβατηριακό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης δεκαπέντε (15) μηνών για κλοπές.Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Συνεδρι'αζει αύριο το δημοτικό συμβούλιο Άρτας

Συνεδριάζει αύριο Τρίτη 15 Μαΐου και ώρα 8:00μμ το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε 53 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα Γιάννινα συμμετείχαν στην «5η Πανελλαδική Ποδηλατοπορεία»

Πάνω από 200 ποδήλατα έλαβαν μέρος φέτος στην 5η Πανελλαδική Ποδηλατοπορεία την Κυριακή 13 Μαϊου 2012 στα Ιωάννινα, με το σύνθημα ΨΗΦΙΖΩ ΠΟΔΗΛΑΤΟ, η οποία διοργανώθηκε ταυτόχρονα σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και μέσω του ΟΦΠΙ στα Γιάννινα., όπου συμμετείχαν οι Καθημερινοί Ποδηλάτες, οι Φοιτητές, οι Παγουρίστες και πολλοί μαθητές. Σημείο συγκέντρωσης ήταν η Πλατεία Πάργης, ώρα 12.00. Με τη βοήθεια της Τροχαίας Ιωαννίνων και των Εθελοντών Σαμαρειτών - Διασωστών του ΕΕΣ Ιωαννίνων, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά, οι ποδηλάτες της πόλης και της περιοχής Ιωαννίνων έκαναν τη Διαδρομή: Πυρσινέλα, Ναπ. Ζέρβα, Πλατεία Ομήρου, Δόμπολη, Λεωφ. Δωδώνης , Κεντρική Πλατεία, Μιχ. Αγγέλου, Χαρ. Τρικούπη, 28ης Οκτωβρίου, Πλατεία Δημαρχείου, Αβέρωφ, Καραμανλή, γύρο του Κάστρου, πάλι Καραμανλή, και τερμάτισαν στην Πλατεία Μαβίλη, περίπου ώρα 13.30. Με ενθουσιασμό και συνθήματα όπως "Θέλουμε Ποδηλατοδρόμους στην πόλη", οι ποδηλάτες έκαναν μια καθιστή διαμαρτυρία έξω από το Δημαρχείο της πόλης καλώντας το κ. Δήμαρχο να υλοποιήσει τις προεκλογικές υποσχέσεις για δίκτυο ποδηλατοδρόμων, ώστε οι ποδηλάτες να κινούνται με ασφάλεια. Ακόμη ζητήθηκε να συνδεθούν τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα με ποδηλατοδρόμους και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές, για να πηγαίνουν οι μαθητές - φοιτητές με ασφάλεια σ΄αυτά. Ταυτόχρονα μοίρασαν φυλλάδια και κάλεσαν τους οδηγούς αυτοκινήτων να αφήνουν το αυτοκίνητο στο γκαράζ και να χρησιμοποιούν το ποδήλατο τουλάχιστον για μικρές αποστάσεις μέχρι 10 χιλιόμετρα. Με ικανοποίηση διαπιστώνεται, ότι αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των πολιτών μας που χρησιμοποιούν στην καθημερνή τους μετακίνηση στην πόλη, όπως επίσης αυξάνεται και ο σεβασμός των οδηγών έναντι στους πεζούς και τους ποδηλάτες. Εδώ να τονιστεί, ότι και οι ποδηλάτες πρέπει να σέβονται τους πεζούς και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ειδικά όμως παρακαλούνται οι συμπολίτες μας που περπατούν, κάνουν βόλτα ή τζόκινγκ, να μη χρησιμοποιούν τους ποδηλατοδρόμους, διότι κινδυνεύουν να παρασυρθούν. ΟΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ !! και όχι για τους πεζούς.Επόμενη εκδήλωση του ΟΦΠΙ είναι ο Ποδηλατικός Αγώνας Ορεινής Ποδηλασίας στη Λύγγο Ιωαννίνων την Κυριακή 17 Ιουνίου, ενώ η επόμενη διαδρομή είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 8 Ιουλίου από Φιλιάτες μέχρι τις εκβολές του Καλαμά.

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

Κανονικά λειτουργεί το δημόσιο ΚΤΕΟ Άρτας

Από την Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ανακοινώνεται ότι το Δημόσιο ΚΤΕΟ Άρτας λειτουργεί κανονικά και συνεχίζει να διενεργεί τεχνικούς ελέγχους στα οχήματα, όπως προβλέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία, πλην των μοτοσυκλετών. Τα οχήματα που προσέρχονται για τον καθιερωμένο περιοδικό τεχνικό έλεγχο στο Δημόσιο ΚΤΕΟ Άρτας (ανά έτος ή διετία, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος), δεν επιβαρύνονται με επιπλέον παράβολο για την έκδοση κάρτας καυσαερίων. Επίσης το Δημόσιο ΚΤΕΟ Άρτας έχει τη δυνατότητα να εκδίδει και μεμονωμένα κάρτες καυσαερίων σε όλα τα οχήματα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2681079727 και 2681079965.

Η Ηγουμενίτσα υποδέχτηκε την Ολυμπιακή Φλόγα

Η Τελετή που διοργάνωσε ο Δήμος Ηγουμενίτσας στην Πλατεία Δημαρχείου, αποτέλεσε το επίκεντρο της άφιξης της Ολυμπιακής Φλόγας στη θεσπρωτική πρωτεύουσα, ένα γεγονός που τιμά ιδιαίτερα την πόλη και τη Θεσπρωτία ολόκληρη.Έξι αθλητές καταγόμενοι από το Νομό, όλοι τους με διακρίσεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, μετέφεραν τη Φλόγα στους δρόμους της πόλης, για να ανάψουν το βωμό που είχε στηθεί στο κεντρικότερο σημείο της πόλης.Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Επιτροπής της Ελληνικής Λαμπαδηδρομίας κ. Σπύρος Ζαννιάς, το μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Βασίλης Κατσιώρας, o εκπρόσωπος της Οργανωτικής Επιτροπής Λονδίνο 2012, Γκάρι Λόντζμπον, αντιπροσωπεία των Άγγλων διοργανωτών, σύσσωμες οι αρχές του τόπου, ενώ και ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Δήμου, τιμώντας με την παρουσία του μια ξεχωριστή βραδιά, αφιερωμένη στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στη Φλόγα της Ελπίδας που μπορεί να ενώσει τους λαούς.Η Ολυμπιακή Φλόγα έφθασε στην Ηγουμενίτσα στις 19.15 και πεζή λαμπαδηδρομία, αποτελούμενη από δύο λαμπαδηδρόμους, τη μετέφερε στο βωμό, τον οποίο και άναψε ο Μπουζούρης Πολύκαρπος, Πανελλήνιος Πρωταθλητής Στίβου (ΑΜΕΑ).Νέοι, αθλητές του Ναυαταθλητικού Ομίλου Ηγουμενίτσας, υλοποιώντας ιδέα των υπευθύνων του Δήμου, είχαν σχηματίσει με τα κουπιά τους (σε ένδειξη τιμής και στην παγκόσμια πρωταθλήτριά μας Αλεξάνδρα Τσιάβου) μια ιδιότυπη χοάνη, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα όμορφη εικόνα, ενώ στην επιτυχία της εκδήλωσης συνεισέφεραν αθλητές διαφόρων τοπικών ομάδων.Η τελετή περιελάμβανε επίσης, την ανάκρουση του Ολυμπιακού Εθνικού Ύμνου, των Εθνικών Ύμνων της διοργανώτριας των Ολυμπιακών Αγώνων Αγγλίας, καθώς και της χώρας μας. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας Γιώργος Κάτσινος και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελληνικής Λαμπαδηδρομίας Σπύρος Ζαννιάς. Ακολούθησε ανταλλαγή δώρων μεταξύ του Δημάρχου και του κ. Ζαννιά.Πεζή λαμπαδηδρομία, αποτελούμενη από άλλους τέσσερις Θεσπρωτούς αθλητές, μέσω της οδού Κύπρου κατ’ αρχήν και της παραλιακής στη συνέχεια, μετέφερε τη δάδα με την Ολυμπιακή Φλόγα στο ύψος του Λιμένα Εσωτερικού της Ηγουμενίτσας, απ’ όπου και αναχώρησε με επόμενο προορισμό τα Ιωάννινα.Ο Δήμος Ηγουμενίτσας νοιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους όσους συνεισέφεραν (λαμπαδηδρόμους, υπαλλήλους του Δήμου, εθελοντές, αθλητές), σε μια κατά κοινή ομολογία επιτυχημένη τελετή, άξια του σκοπού της και με πολύ μικρή, σε καιρούς χαλεπούς, οικονομική επιβάρυνση.

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: Αντιδράσεις από την Περιφέρεια για τα τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου

Με ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Ηπείρου, αντιδρά στη μη επαναφορά στο Μηχανογραφικό Δελτίο 2012-2013, των τμημάτων Αλιείας – Ιχθυοκομίας και Τουριστικών Επαγγελμάτων του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα, τα οποία χαρακτηρίζει άμεσα συνδεδεμένα με την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και του τουρισμού, στους οποίους στηρίζεται η ανάπτυξη της Ηπείρου, αλλά και η έξοδος της Ελλάδος από την οικονομική κρίση.«Η απόφαση αυτή, ευελπιστούμε ότι δεν θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερο λάθος, την οριστική διακοπή λειτουργίας των δύο τμημάτων. Κάτι τέτοιο να είναι σίγουροι - και ας το λάβουν σοβαρά υπόψη στο Υπ. Παιδείας - ότι θα βρει αντίθετους όλους τους Ηπειρώτες», καταλήγει η Περιφέρεια.

ΑΡΤΑ:Εξοπλίζονται τα ειδικά σχολεία

Χρηματοδότηση ύψους 370.918 για την προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης Δήμου Αρταίων εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου για λογαριασμό του Δήμου Αρταίων. Η επιλογή της πράξης έγινε μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της αίτησης χρηματοδότησης που είχε υποβληθεί στο πλαίσιο ανάλογης πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας, Στερεάς, Ηπείρου.Με την υλοποίηση της πράξης θα ολοκληρωθεί η προμήθεια εξοπλισμού για τα 3 ειδικά σχολεία και 16 τμήματα ένταξης που υπάρχουν σε ορισμένες σχολικές μονάδες του Δήμου Αρταίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η αιτία των φαινόμενων ρύπανσης πηγής στην περιοχή του Ελληνικού, είναι ο χώρος του ΧΥΤΑ!!!

Στο συμπέρασμα, το οποίο μάλιστα χαρακτηρίζει αδιαμφισβήτητο, ότι η αιτία των φαινόμενων ρύπανσης πηγής στην περιοχή του Ελληνικού, είναι ο χώρος του ΧΥΤΑ, καταλήγει το πόρισμα της Επιτροπής που είχε συσταθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη για τη διερεύνηση των φαινόμενων ρύπανσης απορροών της περιοχής του έργου.Το πόρισμα παραδόθηκε στον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη και σύμφωνα με αυτό «η σημερινή πολύ μεγάλη δυναμική φόρτιση του κυττάρου, αλλά και η πληρότητα των δεξαμενών της μονάδας επεξεργασίας - λόγω ανεπιθύμητης παρουσίας πολύ μεγάλων ποσοτήτων στραγγισμάτων ένεκα κακής διαχείρισης του υδραυλικού φορτίου και των έντονων βροχοπτώσεων κατά την περίοδο της δοκιμαστικής λειτουργίας – σε συνδυασμό με την μειωμένη σήμερα απόδοση του βιολογικού καθαρισμού, δημιουργούν κρίσιμη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στο σύστημα».Πάντως στο πόρισμα επισημαίνεται ότι υπό αυτές τις συνθήκες το ενδεχόμενο κλεισίματος του ΧΥΤΑ όχι μόνο δεν είναι αναγκαίο, αλλά θα επιδείνωνε περαιτέρω την κατάσταση και κάνει προτάσεις για συνέχιση των δειγματοληψιών και για ρύθμιση της λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού του έργου.

Χρηματοδότηση 21 εκ. από το JESSICΑ για έργα αστικής ανάπτυξης

Η Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕπΤΕ) ενεργώντας ως διαχειριστής του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης της Ηπείρου (Τ.Α.Α.Η.) δημοσίευσε την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση έργων, αξιοποιώντας το χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA.Ο πυρήνας λειτουργίας του JESSICA είναι τα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης τα οποία και πραγματοποιούν τις χρηματοδοτήσεις. Ειδικότερα είναι τα Ταμεία που επενδύουν σε Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα και σε άλλα επιλέξιμα έργα, τα οποία περιλαμβάνονται σε ολοκληρωμένα σχέδια αειφόρου αστικής ανάπτυξης.Το συνολικό διατιθέμενο ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 15.000.000 € που προέρχονται από το Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» στα οποία προβλέπεται η επιπλέον συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων 6.420.000 € (30% του συνολικού κόστους κάθε επιλέξιμου έργου).

Ξεκινάει η διάθεση κάρτας παροχών υγείας από το Δήμο

Από τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας–Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» του Δήμου Ιωαννιτών (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α) ανακοινώνεται ότι, εν όψει της λειτουργίας των Δημοτικών Ιατρείων Αλληλεγγύης «Νίκος Σκοπούλης» και του Δημοτικού Φαρμακείου Αλληλεγγύης, αρχίζει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση στους δικαιούχους της κάρτας παροχών υγείας.Οι δικαιούχοι της κάρτας θα έχουν δωρεάν πρόσβαση στα Δημοτικά Ιατρεία, στο Δημοτικό Φαρμακείο και στα Δημοτικά Φυσικοθεραπευτήρια , που λειτουργούν στα ΚΑΠΗ του Δήμου Ιωαννιτών.Δικαιούχοι της κάρτας είναι ανασφάλιστοι συμπολίτες, ή συμπολίτες που έχουν χάσει τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό λειτουργίας, όπως επίσης και ανασφάλιστοι μετανάστες.Οι αιτήσεις θα γίνονται καθημερινά στα γραφεία του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

Τελευταίο... εμπόδιο για τις πεζοδρομήσεις

Εκκρεμεί προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Η τύχη μιας προσφυγής που κατέθεσε εταιρεία η οποία μετείχε στο διαγωνισμό εκκρεμεί για να καταστεί δυνατή η έναρξη του μεγάλου έργου των πεζοδρομήσεων και φωτισμού διατηρητέων κτιρίων στα Γιάννινα.Η προσφυγή που κατατέθηκε στην αρμόδια Διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης την περασμένη εβδομάδα, όπως έκανε γνωστό ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Μασσαλάς, στρέφεται κατά της απόφασης, κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου με την οποία αναδείχτηκε ανάδοχος η Κοινοπραξία «ΕΡΓΟΣΥΝ ΑΤΕ-Χαροκόπος Αριστείδης του Παναγιώτη» προσφέροντας έκπτωση 43%.Θυμίζουμε ότι το έργο είχε επαναδημοπρατηθεί στις 26 Ιανουαρίου, μετά τους άγονους διαγωνισμούς τον Δεκέμβριο (στις 6 χωρίς συμμετοχή και στις 14 υπήρχε αποχή των εργοληπτών) και από τις 26 Μαρτίου υπάρχει ανάδοχος, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να υπογραφεί σύμβαση με τον δήμο με πρόσφατη αιτία την προσφυγή που κατατέθηκε.Η χρηματοδότηση του είναι εξασφαλισμένη, αφού έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Ηπείρου (ΕΣΠΑ) με προϋπολογισμό 5,9 εκ. ευρώ και εκτός της ίδιας της κατασκευής και των αλλαγών που θα επιφέρει σε εμπορικούς δρόμους της πόλης και στο ιστορικό κέντρο, θα τονώσει και την απασχόληση και την τοπική οικονομία.

Μεγάλη συμμετοχή, αποκλεισμός και ενστάσεις

Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος 11 εργοληπτικές εταιρείες ή κοινοπραξίες και ο ανταγωνισμός ήταν υψηλός με εκπτώσεις από 33%μέχρι και 43% που πρόσφερε ο μειοδότης και ανάδοχος. Η επιτροπή του διαγωνισμού απέκλεισε κατά τη διαδικασία την συμμετοχή της εταιρείας «ΚΑΣΤΩΡ», αλλά ακολούθησαν δυο ενστάσεις από άλλες εταιρείες οι οποίες απορρίφθηκαν.Η ανάδειξη της αναδόχου δεν οδήγησε σε υπογραφή σύμβασης ακόμη (μεσολαβεί ο προσυμβατικός έλεγχος) και η κατάθεση της προσφυγής εντός των χρονικών ορίων, είναι αυτή που... μπλοκάρει τη διαδικασία και δεν ξεκινά το έργο.Η έναρξη του θα γίνει τμηματικά, αφού πρόκειται δρόμους στον εμπορικό ιστό της πόλης και δεν μπορεί να κλείσουν όλοι μαζί, όπως και στο ιστορικό κέντρο.

Δίκτυο πεζοδρόμων στην αγορά και το ιστορικό κέντρο
Το έργο αφορά στη δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων στο κέντρο της πόλης και τον φωτισμό ανάδειξη τεσσάρων σημαντικής αρχιτεκτονικής σημασίας κτιρίων, εκ των οποίων τα τρία έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα.Ο σχεδιασμός των πεζοδρομήσεων αποσκοπεί μέσω εναλλακτικών διαδρομών στη σύνδεση της κεντρικής πλατείας, του νέου εμπορικού κέντρου, της παλιάς αγοράς, του ιστορικού κέντρου και της παραλίμνιας ζώνης.Συγκεκριμένα οι οδοί που πεζοδρομούνται είναι:
-Τομέας νέου εμπορικού κέντρου: Μ. Αγγέλου μέχρι την Χαριλάου Τρικούπη, Μελανίδη, Βλαχλείδη, Οπλαρχηγού Πουτέτση, Γρηγορίου Σακκά, Ζυγομάλλη.
-Τομέας παλιάς αγοράς-ιστορικό κέντρο: Νικολάου Παπαδοπούλου, Παπάζογλου, Αραβαντινού, Λόρδου Βύρωνος, Στουρνάρα, Κατσαντώνη, Κωλέττη, Κατσιμήτρου και Γούναρη.
Ο φωτισμός ανάδειξης κτιρίων αφορά στα διατηρητέα της Καπλάνειου Σχολής, της Παπαζόγλειου Υφαντικής Σχολής και του κτιρίου Πυρσινέλλα καθώς στο αξιόλογο αρχιτεκτονικό κτίριο της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης.

Υποκατάσταση αναδόχου για την
παιδική χαρά Κουραμπά

Ούτε το έργο αναβάθμισης της παιδικής χαράς Κουραμπά που είχε κοινή αφετηρία με τις πεζοδρομήσεις ξεκίνησε, παρόλο που κι αυτό δημοπρατήθηκε στις 26 Ιανουαρίου και ο λόγος είναι η υποκατάσταση αναδόχου, δηλαδή η ανάδοχος έχει αλλάξει επωνυμία. Προχθές το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την «Υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή του έργου: «Αναβάθμιση Παιδικής Χαράς Κουραμπά» του Δήμου Ιωαννιτών της αναδόχου Κ/Ξ Χρήστου Γκόντα – Αλέξιου Βρόσγου».Η αναβάθμιση σε συνολική έκταση 1800 τετραγωνικών μέτρων της παιδικής χαράς Κουραμπά έχει προϋπολογισμό 600.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και δόθηκε έκπτωση 29% περίπου.Το έργο μεταξύ των άλλων προβλέπει:
-Περίφραξη του χώρου.
-Διαχωρισμό ανάλογα με τις ηλικίες των παιδιών.
-Ασφαλή και φιλικά προς τους χρήστες υλικά.
-Ήπια παρέμβαση με ελαχιστοποίηση των τσιμεντοστρώσεων και αξιοποίηση του υπάρχοντος πυρήνα πρασίνου.
Ο παιδότοπος, χωρίζεται σε τρεις τομείς. Ο πρώτος για παιδιά ηλικίας από ενός μέχρι τεσσάρων ετών, ο δεύτερος για παιδιά από τεσσάρων μέχρι δώδεκα ετών και ο τρίτος για μεγαλύτερα και για άτομα με ειδικές ανάγκες.Στο πάρκο θα αλλάξει ο φωτισμός, θα γίνουν περιφράξεις και θα φυτευτούν νέα δέντρα.

ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Κινητοποιήσεις ετοιμάζουν οι εργαζόμενοι και στα Γιάννινα

Συλλαλητήριο την ερχόμενη Πέμπτη έξω από την Περιφέρεια
Κινητοποιήσεις ετοιμάζουν οι εργαζόμενοι και στα Γιάννενα!Από τη μια να παρατηρούν τις καθημερινές προσπάθειες να υπάρξει Κυβέρνηση συνεργασίας, από την άλλη όμως βιώνουν έντονα τις δραστικές αλλαγές στον εργασιακό στίβο, που περιλαμβάνει το νέο Μνημόνιο, και βλέπουν το επίπεδο ζωής τους να καταποντίζεται. Στα Γιάννινα, τα συνδικάτα ετοιμάζουν δυναμικές κινητοποιήσεις αντιδρώντας στις μειώσεις μισθών που ήδη αρκετές εταιρίες κάνουν. Όπως ανακοίνωσε χθες, το Συντονιστικό Πρωτοβάθμιων Σωματείων Ιωαννίνων, θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο την ερχόμενη Πέμπτη 17 Μαΐου στις 7 το απόγευμα έξω από το κτίριο της αιρετής Περιφέρειας Ηπείρου, ενώ δυο ημέρες νωρίτερα, την Τρίτη 15 Μαΐου επίσης στις 7 το απόγευμα καλούν σε σύσκεψη το Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων, της ΑΔΕΔΥ, καθώς και όλα τα Δ.Σ. των σωματείων της περιοχής.


Τα περιστατικά…
Σε χθεσινή ανακοίνωσή του, το Συντονιστικό καταγγέλλει τις μειώσεις μισθών έως και 50% στον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό «Πίνδος» (στο θέμα έχει τοποθετηθεί και το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων), την ώρα που –όπως αναφέρεται- πολλές επιχειρήσεις στη ΒΙΠΕ συνεχίζουν να έχουν απλήρωτους τους εργαζόμενους, ενώ η γαλακτοβιομηχανία «Δωδώνη», «για πρώτη φορά από το 1964 δεν δίνει προκαταβολή στους κτηνοτρόφους και η ιδιωτικοποίηση προχωράει παράλληλα με μειώσεις στους μισθούς».

Η παρέμβαση…
Τέλος, σύμφωνα με το Συντονιστικό, επείγει σήμερα η άμεση παρέμβαση του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, με την παράλληλη πραγματοποίηση συλλαλητηρίων.Για το Συντονιστικό χρειάζεται, μεταξύ άλλων, άμεση υπογραφή νέων συμβάσεων εργασίας, κατάργηση κάθε μορφής «χαρατσιών» που επιβλήθηκαν και άμεση πληρωμή όλων των απλήρωτων εργαζόμενων από τις επιχειρήσεις.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ