Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

Δραστική μείωση του μισθολογικού κόστους αποφάσισε η διοίκηση της «Spider Μεταλλοβιομηχανία Ν. Πέτσιος και Υιοί Α.Ε.»!!!

Δραστική μείωση του μισθολογικού κόστους καθώς και λοιπών δαπανών αποφάσισε η διοίκηση της «Spider Μεταλλοβιομηχανία Ν. Πέτσιος και Υιοί Α.Ε.».Για το σκοπό αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη η διαμόρφωση επιχειρηματικού σχεδίου με σκοπό την συνολική αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της εταιρείας ώστε να καταστεί βιώσιμη η λειτουργία της. Βασικοί άξονες στους οποίους κινείται το σχέδιο αυτό πέρα από την επιλογή προϊόντων και την δραστική περικοπή συνολικά των δαπανών, είναι η ρύθμιση των τραπεζικών δανείων με ανακεφαλαιοποίηση των τόκων και συμφωνία περιόδου χάριτος.Υπενθυμίζεται ότι, με την από 5.4.2012 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., οι μετοχές της Spider μεταφέρθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης του Χ.Α., με κριτήριο τη σχέση ενοποιημένων ζημιών προς τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια της χρήσεως 2011.Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σημερινή ανακοίνωσή της, η αρνητική της κατάσταση οφείλεται στη σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών τόσο του Ομίλου όσο και της εταιρείας, με συνέπεια την ουσιαστική μείωση του μεικτού περιθωρίου μη δυνάμενου να καλύψει τα λειτουργικά και χρηματοοικονομικά έξοδα.Επειδή η μείωση των βασικών μεγεθών της εταιρείας και του Ομίλου πραγματοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά, όλοι οι χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας και του Ομίλου παρουσιάζουν δυσμενή εξέλιξη, με εξαίρεση τις θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές τόσο στον Όμιλο όσο και στην εταιρεία.