Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

Διενέργεια διαγωνισμού για τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. Ιωαννίνων

Τη διενέργεια διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου λειτουργίας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ιωαννίνων (Π.Ε. Ιωαννίνων) αποφάσισε στη σημερινή συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.Ο διαγωνισμός θα γίνει βάσει προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αποφασίστηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας. Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης είναι για ένα έτος (από το πέρας του χρόνου δοκιμαστικής λειτουργίας του ΧΥΤΑ), ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.290.600 ευρώ (η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων).