Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012

Ανακοίνωση για τη στέγαση στις Φοιτητικές Κατοικίες

Οι φοιτητές που εισάγονται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ενδιαφέρονται να μείνουν σε δωμάτιο των Φοιτητικών Κατοικιών, μπορούν να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Εφορείας Φοιτητικών Κατοικιών (ισόγειο Α΄Εστίας, απέναντι από το Φοιτητικό Εστιατόριο) σχετική αίτηση -(έντυπο χορηγεί η Γραμματεία της Εφορείας)- μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά τις ημερομηνίες των εγγραφών τους, στα Τμήματα εισαγωγής τους.
1.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την αρμόδια δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης 2012 (E1) των γονέων και του ιδίου του φοιτητή (εφόσον υποχρεούται να υποβάλει δήλωση και ο ίδιος) και το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος των γονέων και του ιδίου.Στο Ε1 των γονέων να αναγράφονται υποχρεωτικά τα προστατευόμενα τέκνα της οικογένειας. Τέκνα που δεν περιλαμβάνονται στη φορολογική δήλωση, δεν υπολογίζονται στον αριθμό των μελών της οικογένειας ,εκτός αν αποδεικνύεται ότι είναι άνεργα ή δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση.Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης-(γονέας, ο ίδιος ο φοιτητής ή άλλο μέλος της οικογένειας)- ως αποδεικτικό στοιχείο θα προσκομίζεται, αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη από την οικεία ΔΟΥ.
3.Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ειδικών λόγων που επικαλείται κάποιος «πολυτεκνία, αδελφός φοιτητής ή στρατιώτης, ανεργία γονέα,-( απόλυση από την εργασία, κλείσιμο επιχείρησης)- άλλοι οικογενειακοί λόγοι, σοβαροί λόγοι υγείας μελών της οικογένειας, άλλοι έκτακτοι λόγοι που βαρύνουν οικονομικά την οικογένεια».
Η αίτηση με τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλεται στη Γραμματεία της Εφορείας Φοιτητικών Κατοικιών, τις ημερομηνίες των εγγραφών στο Τμήμα εισαγωγής.