Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

ΑΡΤΑ:Ανακοινώθηκαν σήμερα οι πίνακες για τις 90 θέσεις σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα

Το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ανακοινώνει ότι σήμερα 03/07/2012 αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης της υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.401/1/2012 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία 90 θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Ηπείρου-Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Άρτας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν:
- Αλφαβητικός πίνακας αποκλειόμενων με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού.
- Πίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο.
- Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο.
- Πίνακας προσληπτέων κατ’ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης
Τα αποτελέσματα βρίσκονται αναρτημένα :
• Στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Άρτα.
• στις Ιστοσελίδες του ΙΝ.Ε Γ.Σ.Ε.Ε – www.inegsee.gr και www.ineepir.gr
• στην Ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ – www.asep.gr
• στην Ιστοσελίδα της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» www.epanad.gov.gr
Οι προσληπτέοι οφείλουν εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δηλαδή έως τις 13/07/2012, να αποστείλουν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση: ΙΝ.Ε-Γ.Σ.Ε.Ε ΗΠΕΙΡΟΥ 2o Χ.λ.μ Πρέβεζας-Μύτικα (Μακρυόλουτσα)-Τ.Κ 48.100, Πρέβεζα (Υπόψη κ. Ντόντορου Ευάγγελου), το έντυπο αποδοχής θέσης με το οποίο αποδέχονται εγγράφως τη θέση εργασίας.Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από 04/07/2012 ημέρα Τετάρτη έως και 06/07/2012 ημέρα Παρασκευή.
Σημ. : Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη αποστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλιού 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510)
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 26820-26969 (Καζαντζίδη Φωτεινή, Φατούρου Κατερίνα).