Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

Τα Γιάννινα η έδρα του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ

Υπεγράφει η απόφαση συγκρότησής του
Υπεγράφη από την Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας Δήμητρα Γεωργακοπούλου- Μπάστα η απόφαση για την σύσταση του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων βάση του οποίου οι δήμοι θα κληθούν να λειτουργήσουν από τη νέα χρονιά.Στην προκειμένη περίπτωση οι τέσσερις φορείς που καλύπτουν σήμερα την Ήπειρο και που εδώ και ένα μήνα περίπου στην ουσία ανασυστήθηκαν με νέες διοικήσεις, θα πρέπει να ενοποιηθούν και στο εξής θα λειτουργεί ένας.Έδρα του Φορέα σύμφωνα με την απόφαση της κ. Γεωργακοπούλου ορίζονται τα Ιωάννινα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι πόροι του, ο χρόνος λειτουργίας, τα όργανα διοίκησης, που είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή και ο αριθμός των αιρετών αντιπροσώπων κάθε Δήμου.Η απόφαση αυτή βέβαια αναμένεται να προκαλέσει την αντίδραση του δημάρχου Δωδώνης, Κώστα Κατσανάκη, ο οποίος διεκδικούσε την έδρα του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ επειδή σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα στα όριά του πρόκειται να εγκατασταθεί το εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων.Συμφωνά με την απόφαση οι αιρετοί αντιπρόσωποι είναι συνολικά 33 και θα αναδειχθούν από τα Δημοτικά Συμβούλια.Με τρεις αντιπροσώπους θα εκπροσωπηθούν οι Δήμοι Ιωαννιτών και Άρτας.Με δύο αντιπροσώπους θα εκπροσωπηθούν οι Δήμοι Δωδώνης, Ζηρού, Ζίτσας, Ηγουμενίτσας, Νικολάου Σκουφά, Πάργας, Πρέβεζας, Πωγωνίου, Σουλίου και Φιλιατών και με έναν αντιπρόσωπο οι Δήμοι Βορείων Τζουμέρκων, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Ζαγορίου, Κόνιτσας και Μετσόβου.Σύμφωνα με την απόφαση η επωνυμία του Περιφερειακού Συνδέσμου είναι «Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».Σκοπός του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων,όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και από το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και ειδικότερα η εξειδίκευση και η υλοποίηση των στόχων και των δράσεων αυτού για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση,θαλάσσια μεταφορά ΑΣΑ, επεξεργασία, ανάκτηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων της χωρικής του αρμοδιότητας, σύμφωνα με τους όρους της υπ΄αριθμ.2527/2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 83 Β΄/23-1-2009).Η χρονική διάρκεια του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου ορίζεται σε τριάντα έτη από τη δημοσίευση της παρούσας Αποφάσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πόροι του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου είναι:
α) οι ετήσιες εισφορές των Ο.Τ.Α. που συμμετέχουν σε αυτόν και οι εισπράξεις από το αντίτιμο των υπηρεσιών που παρέχουν προς τρίτους,
β) κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομίες ή κληροδοσίες,
γ) οι πρόσοδοι από την περιουσία του Περιφερειακού Συνδέσμου καθώς και από τη συμμετοχή του σε προγράμματα,
δ) έσοδα και πιθανές ενισχύσεις από συλλογικά συστήματα του Ν. 2939/2001 και
ε) λοιπά έσοδα από κάθε πηγή, όπως από την εμπορία υλικών, βιοαερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πρόστιμα που επιβάλλονται για την καθυστερημένη καταβολή εισφορών των Ο.Τ.Α. ή λοιπών τρίτων κ.ο.κ. ( βλ. άρθρο 6 παρ. 1 υπ΄αριθμ.2527/2009 ΚΥΑ).


ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ