Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011

Θα μας αγοράσουν κοψοχρονιά


Το «σάλπισμα» για το γενικότε­ρο ξεπούλημα και της τελευ­ταίας… μετοχής δημόσιας πε­ριουσίας ήταν η προβολή της «απαίτησης» των δανειστών μας να μα­ζέψουμε 50 δισ. από αποκρατικοποιή­σεις. Οι δανειστές, που έχουν πίσω τους τις μεγάλες πολυεθνικές των χωρών τους, βάζουν πλέον από την πίσω πόρ­τα στην Ελλάδα τις εταιρείες που διεκ­δικούσαν τα «ασημικά μας» (δηλαδή τις ΔΕΚΟ) για να πάρουν πλέον κοψοχρονιά ό,τι έχει απομείνει. Γιατί θα γίνει αυτό:

1 Εξαιτίας της συστηματικής «δουλει­άς» των ξένων οίκων και αξιολογητών, η αξία των εισηγμένων επιχειρή­σεων δημόσιου χαρακτήρα στα χρημα­τιστήρια έχει πέσει και θα πιεστεί κι άλ­λο, ώστε τα ποσοστά που διατηρεί πλέ­ον το Δημόσιο να καταστούν αμελητέας αξίας (βλέπε περίπτωση ΟΤΕ). Και τώ­ρα ακόμη και η εκποίηση του μεριδίου στον ΟΤΕ δεν θα μπορεί να προσφέρει ένα αξιοπρεπές ποσό για να καλυφτεί το χρέος…

2 Είναι τέτοια η χρονική πίεση, που η κυβέρνηση δεν θα προλάβει (αν υποθέσουμε βέβαια ότι ήθελε κιόλας) ούτε διαγωνισμούς να κάνει για να που­λήσει τις δημόσιες επιχειρήσεις. Και στις περισσότερες περιπτώσεις θα ανα­γκαστεί (ή μάλλον θα πουλήσει επικοι­νωνιακά ότι θα «αναγκαστεί») να προ­χωρήσει το ξεπούλημα με απευθείας αναθέσεις και αδιαφανείς διαδικασίες τύπου Ολυμπιάδας. Και αυτό το βλέ­πουν οι ξένες εταιρείες, που ζητούν ακόμη και τα… κλειδιά.

Ακόμη όμως και όλα να πουληθούν, είναι και πάλι αμφίβολο ότι θα μπορέ­σουν να μαζευτούν τα χρήματα που απαιτούν οι ξένοι. Και τότε θα καταλά­βουμε ότι θα έχουμε χάσει το μεγαλύ­τερο μέρος της κρατικής περιουσίας (και εν μέρει και της κυριαρχίας μας) χωρίς να έχουμε λύσει το πρόβλημα του χρέους (άρα μπαίνουμε στη γραμ­μή για ελεγχόμενη πτώχευση).Η πρώτη επιβεβαίωση της μεθοδο­λογίας - ξεφτίλας που θα συνοδεύσει το ξεπούλημα της κρατικής περιουσί­ας, χωρίς όρους, ήρθε μέσα στην εβδο­μάδα με το Ελληνικό. Ο διαχειριστής -εκτελεστής των συμφωνιών με τους ξέ­νους (και υπουργός Επικρατείας) Χάρης Παμπούκης θα μεταβεί στα τέλη του μήνα στο Κατάρ για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με το εμιράτο, καθώς ο χρόνος «δεν επιτρέπει» και πολλούς δι­αγωνισμούς.Θέλετε κάτι άλλο; Άντε χάρη σας κά­νουμε που το παίρνουμε για να επενδύ­σουμε, θα είπαν περίπου οι εκπρόσω­ποι του εμιράτου.Ας δούμε τώρα πώς έχει η κατάσταση στα υπόλοιπα μέτωπα:

Μόνο ένας διαγωνισμός

Κατ’ αρχήν εκκρεμεί ο ανασταλείς δι­αγωνισμός για την εταιρεία ύδρευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ). Αποτελεί κοινό μυστικό πως θα είναι ο πρώτος (αλλά μάλλον και ο μόνος) διαγωνισμός που θα «ανοίξει» και μάλιστα σε άμεσο χρό­νο. Λίγο ως πολύ θα ακολουθηθεί – ή για την ακρίβεια θα… ξεπαγώσει – η ανενεργός διαδικασία που είχε αρχίσει πριν από μερικά χρόνια. Τι είχε γίνει; Η διαδικασία είχε ξεκινήσει επί Νου Δου και ανεστάλη τον Σεπτέμβριο του 2009 (δηλαδή λίγο πριν από τις εκλογές) όταν ήταν να γίνει ο νομικός έλεγχος της ΕΥΑΘ. Ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη, καθώς η διαδικασία αποκρατικοποίη­σης απαιτεί συνεδριάσεις διυπουργικής επιτροπής, η οποία λόγω των εκλογών δεν υφίσταται. Για να μην ξεχνιόμαστε, και επειδή πάντοτε οι ΠΑΣΟΚοι είναι βασιλικότεροι του βασιλέως, υπενθυμί­ζουμε ότι τότε υποστήριζαν πως «…σε περίπτωση που κερδίσει τις εκλογές το ΠΑΣΟΚ, ο διαγωνισμός ενδέχεται να ακυρωθεί, καθώς δεν βρίσκεται στις προτεραιότητες του οικονομικού του προγράμματος». Πώς είπατε; Άλλαξαν τα πράγματα, ε;Αν θυμάστε, όμως, τα ίδια έλεγαν και για τον ΟΤΕ, όπως και για την Ολυμπιακή, την οποία θα αγόραζαν από τον Βγενόπουλο. Τώρα που (υποπτευόμα­στε ότι) ο Βγενόπουλος μπορεί να τη δίνει και πίσω, η κυβέρνηση μπορεί να την πάρει;Στον σχετικό δημόσιο διεθνή διαγω­νισμό για την απόκτηση του 23,02% της ΕΥΑΘ οι τρεις κοινοπραξίες που συμμε­τείχαν στη διαδικασία ήταν οι εξής:

1 Veolia Εau (Γαλλία) με 51% και ΜΙG (Ελλάδα) με 44% - Ιonios S.Α. (Ελλά­δα) με 5%.

2 Suez Εnvironment (Γαλλία) με 60% και Ellaktor (Ελλάδα) με 40%.

3 Αqualia (Ισπανία) με 51% και ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ (Ελλάδα) με 49%.

Έντονο κατά πώς φαίνεται το… γαλ­λικό άρωμα στις αποκρατικοποιήσεις, αφού το ενδιαφέρον των εταιρειών της χώρας υπάρχει και σε άλλα μέτωπα, όπως για παράδειγμα στα τρένα, όπου η κυβέρνηση σχεδιάζει να δώσει πλει­οψηφικό πακέτο στον ιδιώτη επενδυτή που θα αναλάβει το «τιμόνι» τής άλλο­τε θυγατρικής εταιρείας του ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Αν και αρχικά είχε εξαγγελθεί η εκχώρηση του 49% του μετοχικού κε­φαλαίου και του management, το οικο­νομικό επιτελείο φέρεται διατεθειμένο να «τεμαχίσει» την εταιρεία και να κρα­τήσει μειοψηφικό ποσοστό.

Πρώτη κίνηση

Οι επαφές με τους γαλλικούς σιδη­ροδρόμους (SNCF) για την πώληση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ συνιστούν την πρώτη εκ των τριών κινήσεων που θα επιχειρήσει η ελληνική αποστολή στο Παρίσι (πάλι) υπό τον Χάρη Παμπούκη. Με δεδομέ­νο ότι τον υπουργό Επικρατείας συνο­δεύουν στη γαλλική πρωτεύουσα ο γ.γ. αποκρατικοποιήσεων Γ. Χριστοδουλά­κης και ο CEO της ΔΕΠΑ Χάρης Σαχίνης είναι προφανές ότι καλύπτεται και το τρίπτυχο του γαλλικού ενδιαφέροντος για τα τρένα, τα ελληνικά νερά (ΕΥΔΑΠ - ΕΥΑΘ) και τη ΔΕΠΑ.Εκτός από την πώληση του 23% της ΕΥΑΘ, υπάρχει και το σχέδιο για την πώ­ληση του 10% της ΕΥΔΑΠ. Και εδώ τον πρώτο λόγο έχουν οι Γάλλοι. Μάλιστα το ενδιαφέρον των δύο γαλλικών εται­ρειών Suez Environment και Veolia είναι τέτοιο, που σχεδόν έχει «απονευρώ­σει» άλλους Ευρωπαίους μνηστήρες.

Τα θέλουν όλα

Γαλλικό «φλερτ» υπάρχει και στην πε­ρίπτωση της ΔΕΠΑ. Την κρατική εταιρεία «γλυκοκοιτάζει» ο γαλλικός κολοσσός Gas De France, που δεν περιορίζεται όμως στην απόκτηση ποσοστού, αλλά θέλει και το «τιμόνι» της εταιρείας. Από κοντά σε αυτή την «κούρσα» βρίσκεται και η Electricite De France, η οποία έχει βάλει για τα καλά στο μάτι τις υπεραξί­ες της ελληνικής εταιρείας. Για τη ΔΕΠΑ η κυβέρνηση θέλει να προχωρήσει στον διαχωρισμό με τον ΔΕΣΦΑ και την πώλη­ση του 30% της επιχείρησης. Το Δημό­σιο ελέγχει το 65% των μετοχών της εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο 35% ανήκει στα ΕΛΠΕ και η ΔΕΗ έχει option για την αγορά του 30%.Σημειωτέον ότι αρχές του έτους ανα­κοινώθηκαν οι σύμβουλοι αποκρα­τικοποίησης της ΔΕΠΑ (Alpha Bank, Rothschild, UBS και η Δικηγορική Εται­ρεία Κουταλίδη νομικός σύμβουλος). Έρ­γο των συμβούλων θα είναι, μεταξύ άλ­λων, η ολοκλήρωση της αποτίμηση της option της ΔΕΗ στην εταιρεία για το 30% του μετοχικού της κεφαλαίου, αλλά και ο διαχωρισμός της ΔΕΣΦΑ, η οποία σή­μερα είναι θυγατρική της ΔΕΠΑ.Η ΔΕΣΦΑ διαδραματίζει σήμερα ρόλο ανάλογο του ΔΕΣΜΗΕ (δηλαδή του δια­χειριστή μεταφοράς ενέργειας) για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και απα­γορεύεται η ιδιωτικοποίησή της. Με τον ισχύοντα νόμο επιτρέπεται η συμμετο­χή ιδιωτών στις ρυθμιστικές αρχές, όχι όμως σε ποσοστό μεγαλύτερο του 49% και χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στο management.

Το παιχνίδι στον ΟΤΕ

Οι Γερμανοί ήρθαν και έμειναν… (ή όλοι ψωνίζουν για την Deutsche). Ένα από τα ωραιότερα παιχνίδια (γερμανι­κού ενδιαφέροντος εδώ) γίνεται στον ΟΤΕ. Με άνοδο 20,4% από την αρχή του έτους (ως τις 15.2), η μετοχή του ΟΤΕ παρουσιάζει την υψηλότερη απόδο­ση από κάθε άλλη του δείκτη FTSE 20. Εύλογο το ενδιαφέρον όχι μόνο βραχυ­πρόθεσμων παικτών αλλά και αρκετών που «βλέπουν» πέρα από τον προσεχή Νοέμβριο, οπότε η Deutsche Telekom θα μπορεί και με τη… βούλα να υπο­βάλει δημόσια πρόταση για την εξαγο­ρά μεγάλου μέρους των μετοχών του Οργανισμού. Ο ΟΤΕ θεωρείται «μαγαζί γωνία» από τους Γερμανούς, και οι κα­λά ενημερωμένες πηγές επιμένουν πως συγκεκριμένοι κωδικοί αγοράζουν με­θοδικά από τα ιστορικά χαμηλά της με­τοχής. Οι ίδιες πηγές προσθέτουν πως τελευταία η ίδια η Deutsche Bank το έχει «γυρίσει» σε ρόλο αγοραστή. Σταθεροί αγοραστές και η UBS, αλλά και η JP Morgan, όπως επίσης και δύο γερμα­νικά χαρτοφυλάκια.Γιατί ψωνίζουν όλοι αυτοί; Καλά ενη­μερωμένη πηγή λέει πως αυτό οφείλε­ται στη βεβαιότητα που έχει διαμορφω­θεί σε πολλούς μεγάλους ξένους παί­κτες πως η τιμή της πρότασης θα είναι πάνω από τα 10 ευρώ.Δηλαδή, αγοράζοντας κάποιος από τα χαμηλά των 5,16 ευρώ (και ανεβαίνοντας σταδιακά προς τα 6 ή τα 7 ευρώ) τοποθετείται σε μία μάλλον χαμηλής επικινδυνότητας μετοχή με σημαντικό περιθώριο ανόδου. Και αντίστοιχο περιθώριο κερδών. Πάντως το ερώτημα για το αν οι της D.T. ενισχύουν τις θέσεις τους έμμεσα παραμένει, από τη στιγμή που οι πηγές μας υποστη­ρίζουν πως τους Γερμανούς τους ενδιαφέρει πολύ το κρίσιμο υπό­λοιπο 3%.Και ποιος τα έλεγε όλα αυτά έγκαιρα; Ο τότε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Παναγής Βουρλούμης όταν τον Σεπτέμβριο του 2010 από τη Θεσσαλονίκη εξέφραζε την πεποίθησή του ότι η Deutsche Telekom θέλει να εξαγο­ράσει το σύνολο των μετοχών του ΟΤΕ, σημειώνοντας ότι η γερμανι­κή εταιρεία ασκεί πιέσεις για να κα­ταργηθεί ο όρος που έχει θέσει το Δημόσιο, βάσει του οποίου απαγο­ρεύεται να αυξήσει το ποσοστό της μέσω του Χρηματιστηρίου.

Γαλλογερμανική… Πτολεμαΐδα

Γαλλογερμανικό ενδιαφέρον και για τον λιγνιτικό σταθμό της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα. Συγκεκριμέ­να στο πρώτο σχήμα συμμετεί­χαν η ΜΕΤΚΑ, από κοινού με τον Προμηθέα (όμιλο Κοπελούζου) και τη γαλλική Alstom, οι οποίοι είχαν εμπλακεί και προ δεκαετί­ας στην κατασκευή της μεγάλης λιγνιτικής μονάδας της ΔΕΗ στη Φλώρινα, και στο δεύτερο σχή­μα ο όμιλος της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ με τη γερμανική Babcock, η οποία ανή­κει πλέον στον όμιλο της Hitachi. Το ενδιαφέρον είναι πως σε κάθε ένα από τα δύο σχήματα πρωτα­γωνιστούσαν οι δύο κορυφαίοι δι­εθνώς κατασκευαστές λεβητών.

«Αερομαχίες» στα αεροδρόμια

Πάντως εκεί που φαίνεται πως θα γίνει της… Κερατέας είναι στον το­μέα των αερομεταφορών και αερο­δρομίων.Ο διαγωνισμός για την κατασκευή και διαχείριση του νέου αεροδρομί­ου της Κρήτης στο Καστέλι, προϋπο­λογισμού 900 εκατ. ευρώ, μετατρέ­πεται σε καυγά της κυβέρνησης με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, καθώς οι ξένοι που έχουν καταλάβει τη δύσκολη θέση μας επιχειρούν να τα πάρουν όλα. Και έχουν προτείνει στην ελληνική πλευρά το «πακετάρι­σμα» του αεροδρομίου στο Καστέλι με το «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρα­κλείου και το διεθνές αεροδρόμιο των Χανίων. Μάλιστα στο τραπέζι φαίνεται να έχει πέσει και η προσθήκη του αεροδρομίου της Σητείας. Ζη­τούν δηλαδή τη διαχείριση όλων των αεροδρομίων του νησιού. «Βέβαια, αν ο ανάδοχος πάρει όλα τα αερο­δρόμια δεν θα έχει μονοπώλιο στις αερομεταφορές της Κρήτης;», ρω­τούν κάποιοι στην κυβέρνηση... Για να μην τα δώσουν όλα, πάντως, στην περίπτωση της Κρήτης, επικρατέστερη είναι η λογική (;) ο ανάδο­χος να αναλάβει μαζί με το Καστέλι και το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Άσχετα με το τι θα γίνει, πάντως, αυ­τό που φαίνεται να παίζει είναι ότι η κυβέρνηση έχει ρίξει στη μηχανή του χρέους την παραχώρηση της εκ­μετάλλευσης για 3 0-3 5 χρόνια ολόκληρου του αερομεταφορικού έργου της Κρήτης.Για την Κρήτη «παίζουν» ο όμιλος Bouyques (είναι ο δεύτερος σε δύναμη γαλλικός όμιλος), που λέγεται ότι είναι σε επαφή με την J&P Αβαξ για την περίσταση, η επίσης γαλλι­κών συμφερόντων Vinci (της Γέφυ­ρας του Ρίου), που έχει συζητήσει με την Ελλάκτωρ (συμφερόντων οικο­γένειας Μπόμπολα), και η γερμανοϊσπανική Hochtief, που φέρεται να έχει συζητήσει και με την Ελλάκτωρ αλλά και με τη ΓΕΚ-Τέρνα.Ενδιαφέρον υπάρχει και από άλλον έναν γαλλικό όμιλο, την Aeroports de Paris, συνεταίρο της J &Ρ Αβαξ στο έργο λειτουργίας - εκμετάλλευσης του αεροδρομίου του Αμάν της Ιορδανίας.

topontiki

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΖΑΚΑ


Σε σύσκεψη φορέων με τον Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας κ. Ιωάννου που πραγματοποιήθηκε στις 15/2/11 στην Πρέβεζα για την πολιτική προστασία μεταξύ άλλων αναφέρθηκα και στις πλημμύρες του Αχέροντα.Το πρόβλημα είναι σοβαρό και ταλανίζει την περιοχή που περιμένει να γίνουν τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα που έχει ανάγκη το Φανάρι. Αυτό έπρεπε να απασχολεί τον κ. Ιωάννου και όχι η αναφορά μου στο γεγονός ότι ο ίδιος αναγνώρισε το μέγεθος του προβλήματος, πράγμα που θεώρησε ότι ισοδυναμεί με έκφραση συγχαρητηρίων εκ μέρους μου στο πρόσωπό του. Αυτή είναι η αυτονόητη υποχρέωσή του εκπροσώπου της Περιφέρειας στο Νομό: να αναγνωρίζει και να κατανοεί τα προβλήματα. Όμως, η πολύπαθη περιοχή Φαναρίου και ολόκληρος ο Νομός δεν περιμένει απλώς αναγνώριση, αλλά λύση στα προβλήματά του. Αν η σημερινή ηγεσία της Αντιπεριφέρειας Πρέβεζας ικανοποιείται, χωρίς να δίνονται λύσεις στα προβλήματα, είναι δικαίωμά της, αλλά μια τέτοια πολιτική -αν μη τι άλλο- δεν είναι άξια συγχαρητηρίων.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΚΑΣ

«ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ , ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ»


Είναι το πανό που αναρτήθηκε στο δικαστικό μέγαρο εν όψει της γιορτής της απελευθέρωσης της πόλης. Φαντάζομαι αναρτήθηκε από τους δικηγόρους γιατί είναι ανυπόγραφο και πιστεύω ότι με αυτόν τον πρωτότυπο τρόπο επέλεξαν οι δικηγόροι για να χαιρετήσουν την ημέρα της απελευθέρωσης της πόλης και να εκθέσουν τα αιτήματά τους. Ευτυχώς που το κακογραμμένο πανό τους το κρέμασαν ακριβώς κάτω από το εθνικό σύμβολο , τη σημαία και δεν το κρέμασαν πάνω από αυτή. Δυστυχώς σε αυτή τη χώρα που ξεχειλίζει η δημοκρατία και ας μιλάει για χούντα ο Μίκης ο κάθε κλάδος των εργαζομένων θεωρεί το χώρο εργασίας του ως ιδιοκτησία του και τον χρησιμοποιεί ως τέτοιον. Ακόμα και οι χώροι με ιδιαίτερη θεσμική σημασία χρησιμοποιούνται με την ίδια λογική και πρακτική και εδώ τίθεται το ερώτημα ποιος τους επέτρεψε να προσβάλλουν το ναό της θέμιδας όπως οι ίδιοι θέλουν να τον παρουσιάζουν. Και τώρα στην ουσία του θέματος Από ποιόν φοβούνται την υποδούλωση οι δικηγόροι μας; Αυτή είναι η κυρίαρχη τάξη στη χώρα μας. Αυτοί αποτελούν την πλειοψηφία στη βουλή, που νομοθετούν και ρυθμίζουν τις τύχες μας , αυτοί είναι από τους οποίους προέρχονται οι δικαστές και δυστυχώς αυτοί είναι από τους οποίους προέρχονται οι μεγαλοδικηγόροι που διαμορφώνουν το δίκαιο της πατρίδας μας και γινόμαστε μάρτυρες όλων αυτών των εκφυλιστικών φαινομένων και των παραδικαστικών συμπτωμάτων.Ποιος φοβούνται μήπως εμπορευματοποιήσει τη δικαιοσύνη; Τώρα θυμήθηκαν την υποδούλωση και την εμπορευματοποίηση , που θίγονται ίσως τα στενά επαγγελματικά τους δικαιώματα και τα προνόμιά τους; Μέχρι σήμερα δηλαδή ήταν ελεύθεροι οι δικηγόροι , ήταν και είναι ευχαριστημένοι από την απόδοση της δικαιοσύνης ; Η τυφλή Θέμις είναι αλήθεια τυφλή και απονέμει τη δικαιοσύνη με τις διαχρονικές αρχές δικαίου ή πολλές φορές αλληθωρίζει κατά το δοκούν υποβοηθούμενη από τους ίδιους;

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ο Βασίλης Ψαθάς νέος Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε.Άρτας


Nέος Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Άρτας εκλέχτηκε απόψε, ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Βασίλειος Ψαθάς. Στην ψηφοφορία, σύμφωνα με το Νόμο συμμετείχαν οι σύμβουλοι της πλειοψηφούσας παράταξης του Περιφερειακού Συμβουλίου «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ». Υποψηφιότητα για το αξίωμα είχαν θέσει ακόμη οι περιφερειακοί σύμβουλοι Άρτας κ.κ. Γαλάνης Αντώνης, Κατέρης Ιωάννης και Διβάρης Διονύσιος. Η εκλογή του κ. Β. Ψαθά έγινε μετά από την 3η διαδοχική ψηφοφορία.

ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ: Η ΝΔ περιχαρακώνεται στον πολιτικό της αυτισμό


Για αυτοθαυμασμό και πολιτικό αυτισμό κατηγόρησε την Νέα Δημοκρατία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γ. Πεταλωτής, απαντώντας στις επικρίσεις που εξαπέλυσε νωρίτερα ο Αντώνης Σαμαράς στην κυβέρνηση.«Ο κ. Σαμαράς και στη σημερινή του ομιλία, επανέλαβε, εκ νέου, τη γνωστή πια συνταγή της ανύπαρκτης πολιτικής του πρότασης: "Η Ν.Δ. τα έχει πει όλα, είχε προειδοποιήσει εγκαίρως για όλα, αλλά η κυβέρνηση δεν τα άκουγε"», ανέφερε.Διερωτήθηκε επίσης γιατί ο πρόεδρος της ΝΔ δεν συμβούλευε κατά τον ίδιο τρόπο και τηn κυβέρνηση Καραμανλή, ως μέλος της, ώστε να μη λιποτακτήσουν, όπως είπε, «αφού κατέστρεψαν τη χώρα και την οδήγησαν στην ανάγκη ύπαρξης μνημονίου, για το οποίο σήμερα υποκριτικά εκπλήσσεται και ανακαλύπτει πόσο καταστροφικό είναι».Το αυτονόητο ευχολόγιο του κ. Σαμαρά τον πληροφορούμε ότι εμείς ήδη το κάνουμε πράξη, πρόσθεσε, τονίζοντας ότι ένα κόμμα δεν μπορεί να θεωρηθεί σοβαρό, όταν βρίθει καθημερινών αντιφάσεων και διγλωσσίας.Κατηγόρησε παράλληλα την αξιωματική αντιπολίτευση ότι «κλείνει το μάτι» στην περίφημη και ψευδεπίγραφη «ανυπακοή», λέγοντας ότι την καταδικάζει μεν, αλλά φταίει η κυβέρνηση που προτρέπει τους πολίτες προς αυτήν.Κλείνοντας, επισήμανε ότι είναι σωστό ότι απαιτείται σύμφωνο αξιοπρέπειας με τον λαό, όχι όμως από τη χώρα αλλά από την ίδια τη Ν.Δ., γιατί η στοιχειώδης αξιοπρέπεια προϋποθέτει να λες την αλήθεια. Κάτι που, όπως ανέφερε, για τη ΝΔ αποδεικνύεται «εξαιρετικά δύσκολο».

Μήνυμα Κ.Παπούλια από τα Γιάννενα

"Με τον άδολο πατριωτισμό ξεπερνάμε κάθε κρίση"

"Ένα μήνυμα για όλους μας. Ένας άδολος πατριωτισμός μας ρίχνει στη μάχη για να ξεπεράσουμε κάθε κρίση και κάθε δυσκολία. Και θα το πετύχουμε" αυτό δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας, όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το μήνυμα που βγαίνει σήμερα από τους αγώνες των Ηπειρωτισσών, που το 1913 ήταν μπροστάρισες στους αγώνες του έθνους και μετέφεραν τα κανόνια του ελληνικού στρατού για να πολιορκηθεί το Μπιζάνι και να απελευθερωθούν τα Γιάννενα.Ο κ. Παπούλιας έφθασε το μεσημέρι στο ορεινό χωριό Τσερίτσιανα Ιωαννίνων, όπου κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο που δεσπόζει στο χωριό. Μετά τη δοξολογία, κατέθεσε στεφάνι και παρακολούθησε ένα βίντεο-ντοκουμέντο από εκείνη την περίοδο.Με αυτή την εκδήλωση άνοιξαν οι τριήμερες γιορταστικές εκδηλώσεις για την 98η επέτειο απελευθέρωσης των Ιωαννίνων. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν αύριο και θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα με μεγάλη παρέλαση στο κέντρο της πρωτεύουσας της Ηπείρου.

Διεθνές ρεζιλίκι... για το ΥΠΕΞ

thumb

Την εικόνα µιας «αφρι­κανικής χώρας της αισχίστης υποστάθµης», η οποία αδυνατεί να πληρώ­σει ακόµη και τα δημοτικά τέ­λη για τις πρεσβείες της, περιγράφει σε έγγραφο προς το ΥΠΕΞ ο πρέσβης της Ελλάδας στην Πρετόρια. Την ίδια στιγµή οι παρεούλες στο ΥΠΕΞ περνούν µια χαρά, καθώς, όπως γράψαµε στο περασµένο φύλλο, διπλασιάστηκαν τα µυστικά κονδύλια, από τα οποία κάποιοι τρώνε και πίνουν χωρίς να δίνουν λογαρια­σµό σε κανέναν!!!Αυτή η εικόνα, όµως, δεν πε­ριορίζεται στο ΥΠΕΞ και την ελ­ληνική διπλωµατία. Αντιθέτως περιγράφει γλαφυρά και ανά­γλυφα τον τρόπο µε τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση προσχωρεί στο «δεν πληρώνω, δεν πληρώνω», διαλύοντας κάθε πτυχή του δημόσιου τοµέα και απορρυθµίζοντας συνολικά την οικονοµία, προκει­µένου να παραδώσει προς εκµετάλλευ­ση στα διεθνή λαµόγια των αγορών, µε τα οποία συναναστρέφεται, κάθε παρα­γωγική ικµάδα της χώρας.Στο όνοµα της δημοσιονομικής στα­θερότητας η κυβέρνηση διαλύει όχι µόνο τις διπλωµατικές αποστολές της χώρας στο εξωτερικό, αλλά κάθε δηµόσια δραστηριότητα κοινής ωφέλει­ας και κάθε έκφανση κοινωνικού κρά­τους: υγεία, παιδεία, ηλεκτρισµός, ύδρευση, δηµόσια γη αποτελούν φιλέτα τα οποία προσφέρονται ήδη έναντι πινακίου φακής.Ήδη η ελληνική κυβέρνηση και ο Παπακωνσταντίνου έχει σταµατήσει να πληρώνει. Περίπου 40.000 δηµόσιοι υπάλληλοι περιµένουν να πάρουν το εφάπαξ, χιλιάδες επιχειρήσεις να πά­ρουν πίσω τον ΦΠΑ, χιλιάδες µισθωτοί να πάρουν επιστροφή φόρου... Οι Κι­νέζοι απειλούν θεούς και δαίµονες ότι δεν πληρώνονται την επιστροφή του ΦΠΑ, ενώ η βασιλική οικογένεια από το Άµπου Ντάµπι διαµαρτύρεται για ασυ­νέπεια της Ελλάδας στις πληρωµές...Με την πολιτική πρακτική της η κυ­βέρνηση µετατρέπεται σε στυγνό ντίλερ µε µόνο στόχο την αρπαγή του ει­σοδήµατος των εργαζοµένων και του δηµόσιου πλούτου και τη µεταβίβασή του ως τοκοχρεολύσιο στους δανει­στές. Τα αλλεπάλληλα Μνηµόνια σω­ρεύουν απαιτήσεις που είναι αδύνατον να εισπραχθούν, µε αποτέλεσµα τη συ­νεχή περικοπή µισθών και συντάξεων, τις απολύσεις, το κλείσιµο επιχειρήσε­ων κατά δεκάδες χιλιάδες και τη συνο­λική βύθιση της οικονοµίας σε µια βα­θιά ύφεση, που είναι άγνωστο αν ποτέ θα ξεπεραστεί.Ο διπλωµάτης λέει τη φράση - κλειδί: «Αφρικανική χώρα της αισχίστης υποστάθµης»...

Το έγγραφοΤο εν λόγω έγγραφο είναι ενδεικτικό όχι µόνο της απελπισίας που επικρα­τεί στο ΥΠΕΞ, αλλά και του ύψους των τρεχόντων εξόδων λειτουργίας που επιχειρεί να µετακυλίσει η κυβέρνηση στην τσέπη των διπλωματών, από τους οποίους έχει ήδη περικόψει το 30%-35% των αποδοχών τους. Το εν λόγω έγγραφο, τέλος, περιγράφει την εικό­να από το εγγύς μέλλον της χώρας, εξ αιτίας της νεοφιλελεύθερης πολιτικής της κυβέρνησης και των πατρόνων της τρόικας και του ΔΝΤ.Το έγγραφο, διατυπωµένο σε µια ασυνήθιστη μη διπλωματική γλώσ­σα, είναι απολαυστικό και αξίζει την προσοχή σας. Σας το παραθέ­τουµε, λοιπόν, αυτούσιο:

«Πρεσβεία της Ελλάδος

Πρετόρια

Αδιαβάθμητο - κανονικό

Πρετόρια, 3 Φεβρουαρίου 2011

ΑΠΦ 085Λ/11/ΛΣ72

Αναφερόµενος στην έγκριση των λειτουργικών δαπανών του Ιανουαρίου, που λάβαµε µόλις χθες, 1 Φε­βρουαρίου, και σε συνέχεια της επι­κοινωνίας µας µε τη Διευθύντρια της ΣΤ5 Διεύθυνσης, σας γνωρίζω τα ακό­λουθα:

Με εκπλήσσει ότι το Γενικό Λογιστή­ριο του Κράτους, γιατί προφανώς εσείς δεν αποφασίζετε πλέον, παρά για την κατανοµή των ποσών, θεωρεί δυνατόν να υπάρχουν τόσο ουσιώδεις περικοπές στον κωδικό της αµοιβής φυσικών προ­σώπων, όπου εντάσσονται, και το γνω­ρίζετε καλά αυτό, οι αποδοχές του βοη­θητικού προσωπικού.Ούτε σε Αφρικανική χώρα της αισχίστης υποστάθμης δεν διανοούνται να αφήσουν απλήρωτους τους εργαζόµε­νους. Φυσικά, γνωρίζοντας ότι έχουµε πλέον να κάνουµε µε ένα απρόβλεπτο Υπουργείο, θα αρχίσουµε τις απολύ­σεις. Τα δεδουλευμένα όµως ποιος θα τα καταβάλει; Και ετοιµαστείτε και για καταδικαστικές αποφάσεις των εδώ δικαστηρίων. Να δούµε λοιπόν πώς θα σωθεί µε τέτοιο τρόπο η Ελληνική Οι­κονοµία.Και η λύση των ‘‘εξ ιδίων’’ (δηλαδή να πληρώνουν οι πρέσβεις από τον µισθό τους) ξεχάστε την, γιατί και ‘‘τα ίδια’’ έχουν περικοπεί και δεν έχουν φθάσει και έγκαιρα.Αν δεν πληρώσεις τον Αφρικάνο στην ώρα του και τα χρήµατά του, τότε σε σκοτώνει για 10 ευρώ. Για να δούµε πώς θα ξεµπερδέψουµε από αυτή τη λαίλαπα, στην οποία µας έχετε βάλει. Γιατί το σύστηµα, απ’ ό,τι, µετά λύπης, παρατηρώ, συνίσταται στη μετακύλιση του προβλήµατος από το ΓΛΚ στο ΥΠΕΞ και από εκεί στους προϊσταµένους των Αρχών. Ακόµα και οι άνδρες ασφαλείας, που έχουν ορισθεί προς τοποθέτηση στην Πρεσβεία, καθυστερούν την άφι­ξή τους, λόγω μη καταβολής από τις Οι­κονοµικές Υπηρεσίες του αντιτίµου των εισιτηρίων τους και των εξόδων πρώτης εγκατάστασης.Πληροφορούµαι, εξάλλου, από το Γε­νικό Προξενείο, Γιοχάνεσµπουργκ, ότι, µεταξύ άλλων, τους περικόπτεται και το ποσό που αφορά την πληρωµή δημοτι­κών τελών, που φυσικά είναι ανελαστι­κή δαπάνη. Δηλαδή, πώς το βλέπουν οι ιθύνοντες; Θα πάει η Γεν. Πρόξενος για να διαπραγµατευθεί το δηµοτικό τέλος στον Δήµο της περιοχής; Μάλλον κάτι δεν πάει καθόλου καλά στην Αθήνα.Επίσης, περικόπτεται και το ποσό που αφορά τη συντήρηση του µηχανολογικού εξοπλισµού, που προβλέπεται από συµβατικές µας υποχρεώσεις. Τι να κόψουμε πέστε µας. Το Fax ή το φω­τοτυπικό;Εφόσον, λοιπόν, καλούµεθα να αντι­µετωπίσουµε τα θέµατα σαν ιδιωτική επιχείρηση, τότε να αναµένετε και κλεί­σιμο των Αρχών µας, λόγω αδυναµίας λειτουργίας. Και φυσικά οι υπάλληλοι θα παραµένουν µέσα στα γραφεία τους, αλλά το κοινό δεν θα εξυπηρετείται. Και είναι 40.000 οι εδώ Έλληνες, οπό­τε, εφόσον δεν ακούτε εµάς, θα ακού­σει η πολιτική ηγεσία εκείνους που θα αρχίσουν να διαµαρτύρονται και έχουν τον τρόπο να το κάνουν και εμπράκτως. Ο νοών νοείτω.Ήδη συνεκάλεσα έκτακτη σύσκεψη στο Γ.Π. Γιοχάνεσμπουργκ με το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων, την Παρασκευή 4 μ.μ. Θα τους εκθέσω πλήρως και χωρίς διπλωματικότητα την υπάρχουσα κατάσταση, θα ζητήσω την παρέμβασή τους και θα τους εξηγήσω ότι, αν δεν βάλουν αυτοί το χέρι στην τσέπη ή δεν πιέσουν την Αθήνα, δεν θα εξυπηρετούνται πλέον με τον γνωστό αποτελεσματικό τρόπο.Τα τηλέφωνα προς Ελλάδα (Ληξιαρ­χεία, Στρατολογία κ.λπ.) κόβονται, η αποστολή ταχυδρομείου επίσης κόβε­ται (τι ντροπή, αλήθεια, ουδεμία έγκρι­ση για αποστολή διπλ. φακέλου με DHL και 27 ευρώ έγκριση για γραμματόση­μα). Και η εκπροσώπησή μας σε εκδη­λώσεις κ.λπ., λόγω περικοπής της βεν­ζίνης, επίσης κόβεται. Σκέπτομαι ότι με την περικοπή 2.400 ευρώ στις αμοιβές φυσικών προσώπων, στην ουσία κόβε­ται ο μισός μισθός μιας Φιλιππινέζας σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.Οι συνάδελφοι που βάζουν την υπο­γραφή τους σε τέτοια έγγραφα αλλά και σε συστάσεις για περισσότερη εξοικο­νόμηση θα πρέπει να μη λησμονούν ότι κάποτε και αυτοί υπηρέτησαν επικεφα­λής Πρεσβειών στο εξωτερικό. Και επι­τρέψτε μου να σας πω: Σταματήστε να σηκώνετε τα χέρια σας στις εκκλήσεις -διαμαρτυρίες μας. Φέρετε και εσείς την ευθύνη για ό,τι συμβαίνει και θα συμβεί από εδώ και πέρα. Κάποιος πρέπει να σηκώσει το ανάστημά του και να απαι­τήσει λύσεις. Δεν πρόκειται για προσω­πικές εξυπηρετήσεις, αλλά για την επι­βίωση των Αρχών μας. Συμπερασματικά περικόπτονται:

1 148 ευρώ από το αιτηθέν σύνολο των 700, που αντιστοιχούν σε ανε­λαστική δαπάνη συντήρησης μηχανολο­γικού εξοπλισμού, δεδομένου ότι υπάρ­χει συμβόλαιο με εταιρεία για τη συντή­ρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων και το κόστος των φωτοαντιγράφων.2 89 ευρώ από το αιτηθέν σύνολο των 200, που αντιστοιχούν σε γρα­φικά και κυρίως στην αγορά μελάνης εκτυπωτών των Η/Υ, συμπεριλαμβανο­μένου και αυτού των διαβατηρίων και Schengen.3 139 ευρώ από το αιτηθέν σύνολο των 250, που αντιστοιχούν σε δα­πάνη καυσίμων των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, για τις μετακινή­σεις σε μια χώρα της οποίας η έκταση αναλογεί με το σύνολο της εκτάσεως Ισπανίας και Γαλλί­ας μαζί, είμαστε δε υποχρεωμένοι να μεταβαίνουμε στο Γιοχάνεσμπουργκ (120 χλμ. μετ’ επιστροφής) τουλάχιστον 3 φορές εβδομαδιαίως.4 29 ευρώ από το αιτηθέν σύνολο των 108, που αντιστοιχούν σε υλι­κά καθαρισμού για την καλή λειτουρ­γία και υγιεινή της Πρεσβείας της Πρε­σβευτικής Κατοικίας και του Προξενι­κού Γραφείου, το οποίο δέχεται καθη­μερινά κοινό.

5 Το συνολικό αιτηθέν ποσό των 17 ευρώ, που αντιστοιχεί σε αγορά λα­μπτήρων, δεδομένου ότι η συνεχώς κυ­μαινόμενη τάση ρεύματος της χώρας καθιστά τη δαπάνη απαραίτητη.

6 Το συνολικό αιτηθέν ποσό των 58 ευρώ, που αντιστοιχεί σε συνδρο­μές ημερησίου Τύπου.

7 371 ευρώ από το αιτηθέν σύνολο των 765, που αντιστοιχεί στη δαπά­νη μεταφραστικών.

8 Και φυσικά το σημαντικότερο, 2.300 ευρώ, δηλαδή το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στην πληρωμή του βοηθητικού προσωπικού της Πρεσβείας και Πρεσβευτικής Κατοικίας, συμπε­ριλαμβανομένου και του οδηγού -σωματοφύλακα, καθώς και μέρος των ανελαστικών συμβολαίων με εταιρείες φύλαξης σε μια χώρα όπως η Νότια Αφρική!

Θεοχαρόπουλος»

Και τώρα;

Τα συμπεράσματα:

Πρώτον, ο Δρούτσας, πρό­σφατα, κάλεσε τους συλλό­γους των εργαζομένων στο ΥΠΕΞ και τους είπε ότι τις «επαφές» με το υπουργείο Οικονομικών «για τα προβλή­ματά σας» τις αναλαμβάνει εφεξής ο Δόλλης. Με άλλα λόγια, από ’δώ και μπρος τα παράπονά σας στον Δόλλη, δηλαδή πιάσ’ τ’ αβγό και κούρευτο...

Δεύτερον, μετατρέπουν τα­χύτατα τις Ελληνικές Διπλω­ματικές Αρχές στο εξωτερικό σε προβληματικές επιχειρή­σεις για να τις κλείσουν. Από τις 101 Πρεσβείες και Μον. Αντιπροσωπείες σε Διεθνείς Οργανισμούς και τα 40 Γεν. Προξενεία θα μείνουν 40- 50 Αρχές συνολικά, για να τοπο­θετούν εκεί τους δικούς τους με (όπως ψιθυρίζεται) υπόγει­ες υψηλότατες αμοιβές από τα απόρρητα κονδύλια...Και εις ανώτερα για την εθνική μας εκπροσώπηση...

topontiki

Με τους εργαζόμενους της γαλακτοβιομηχανίας «Δωδώνη» συζήτησε ο Κώστας Μπάτσικας, μέλος της Γραμματείας της ΚΕ του ΚΚΕ


άλεσμα αγωνιστικής πανστρατιάς με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, συμπόρευσης με το ΚΚΕ, βάζοντας στο επίκεντρο της πάλης οι εργαζόμενοι και ο λαός να καρπωθούν τον πλούτο που παράγουν, για να αλλάξει χέρια η εξουσία, απεύθυνε από τη ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ «ΔΩΔΩΝΗ» ο Κώστας Μπάτσικας, μέλος της Γραμματείας της ΚΕ του ΚΚΕ και γραμματέας της Επιτροπής Περιοχής Βορειοδυτικής Ελλάδας του Κόμματος. Η περιοδεία έγινε στο πλαίσιο του πλούσιου προγράμματος και περιοδειών σε κλάδους και χώρους δουλειάς που πραγματοποιεί η ΚΟ Ιωαννίνων του ΚΚΕ ενόψει της πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας στις 23 Φλεβάρη.Στη συνάντηση με τους εργαζόμενους κυριάρχησε η δικαιολογημένη ανησυχία τους σχετικά με τη δρομολογούμενη ιδιωτικοποίηση της «ΔΩΔΩΝΗΣ». Ο Κ. Μπάτσικας αναφέρθηκε στην κερδοφορία που παρουσίασε για το 2010 η «ΔΩΔΩΝΗ» με άνοδο 1,45% των πωλήσεων και υπερτετραπλασιασμό των προ φόρων κερδών (6,8 εκατομμύρια ευρώ έναντι 1,5 εκατομμύριο το 2009). Κερδοφορία μέσα από τη μείωση των λειτουργικών εξόδων, δηλαδή κέρδη μέσα από την εκμετάλλευση εργαζομένων και μικρομεσαίων παραγωγών, αφού πάνω από 30 εργαζόμενοι οδηγήθηκαν σε οικειοθελείς αποχωρήσεις, ενισχύθηκαν οι συμβασιούχοι, ενώ οι τιμές στο γάλα παραμένουν παγωμένες ή και μειώθηκαν, όπως στο αγελαδινό γάλα, την ίδια ώρα που το κόστος παραγωγής μόνο για τις ζωοτροφές έχει αυξηθεί έως και 70%. Παράλληλα, πρόσθεσε τη μείωση των μισθών κατά 10% το μήνα στην οποία προχώρησε πρόσφατα η διοίκηση της «ΔΩΔΩΝΗΣ» στους μόνιμους εργαζόμενους, με τη στήριξη ουσιαστικά των ΔΑΚΕ - ΠΑΣΚΕ στο επιχειρησιακό σωματείο, για ακόμη πιο φθηνούς εργαζόμενους.«Τα παραπάνω, σημείωσε ο Κ. Μπάτσικας, καταδεικνύουν πως και σήμερα η "ΔΩΔΩΝΗ" με το μανδύα της κρατικοσυνεταιριστικής επιχείρησης λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, εξωθείται σήμερα ακόμη περισσότερο σε συνθήκες κρίσης και όξυνσης του καπιταλιστικού ανταγωνισμού και στην αγροτική παραγωγή να διαμορφώσει ακόμη πιο ληστρικούς και επαχθείς όρους εκμετάλλευσης εργαζομένων και αγροτοκτηνοτρόφων.Τα σχέδια ιδιωτικοποίησης ή ξεπουλήματος της "ΔΩΔΩΝΗΣ" είναι άρρηκτα δεμένα με τον καπιταλιστικό τρόπο οργάνωσης της παραγωγής και στον αγροτικό τομέα, εις βάρος εργαζομένων και παραγωγών, της δυνατότητας του λαού να τρέφεται με φθηνά, υγιεινά προϊόντα». Κάλεσε τους εργαζόμενους να μη συμβιβαστούν με τη διατήρηση του υπάρχοντος καθεστώτος της «ΔΩΔΩΝΗΣ». Να παλέψουν μαζί με τους αγροτοκτηνοτρόφους για μια άλλη πολιτική και μια διαφορετική αγροτική ανάπτυξη, που θα συμφέρει το λαό και όχι τα μονοπώλια. Μια αγροτική ανάπτυξη, που θα υλοποιείται στο πλαίσιο του κεντρικού σχεδιασμού της οικονομίας, θα στηρίζεται στον παραγωγικό συνεταιρισμό και στις κρατικές καθετοποιημένες αγροτικές μονάδες, διασφαλίζοντας σύγχρονους μισθούς και δικαιώματα για τους εργαζόμενους, σταθερή δουλειά και εισόδημα για τους μικρομεσαίους παραγωγούς, επαρκή φθηνά και υγιεινά προϊόντα για το λαό.

Συνεδριάζει η πολιτική επιτροπή της ΝΔ


Σε εξέλιξη είναι η Τρίτη Σύνοδος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στα νέα γραφεία του κόμματος επί της Λεωφόρου Συγγρού.Στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, που αντικατέστησε την παλαιά Κεντρική Επιτροπή παραβρίσκεται και ο τέως πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.Ο πρώην πρωθυπουργός ξεναγήθηκε νωρίτερα στα νέα γραφεία από τον πρόεδρο του κόμματος Αντώνη Σαμαρά, καθώς ήταν η πρώτη φορά που επισκέφθηκε το χώρο, αφού δεν είχε παραστεί κατά τα επίσημα εγκαίνια που έγιναν το βράδυ της Τετάρτης.

Εκδήλωση εις μνήμην Βορειοηπειρωτών ευεργετών Ζαππείου Μεγάρου


Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών, o Σύλλογος Βορειοηπειρωτών και η Ένωση Καλλιτεχνών Βορείου Ηπείρου Ε.ΚΑ.Β.Η., σε συνεργασία με την Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων Ζαππείου Μεγάρου, σας προσκαλούν στην εκδήλωση που διοργανώνουν εις μνήμην των Βορειοηπειρωτών ευεργετών του Ζαππείου Μεγάρου Ευαγγέλου και Κωνσταντίνου Ζάππα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 11.00 π.μ, υπό την Αιγίδα του Ομίλου για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος.Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ομιλίες, προβολή διαφανειών με αναφορές στο φιλανθρωπικό έργο και τη δράση των ευεργετών και μουσικό πρόγραμμα από τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων της ΕΡΤ και τη χορωδία του Ελληνογεωργιανού Συλλόγου «Ο ΚΑΥΚΑΣΟΣ», όπου θα ακουστεί σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση «Ύμνος για το Ζάππειο Μέγαρο». Την ορχήστρα θα διευθύνει η διάσημη βιολονίστα και μαέστρος Νίνα Πατρικίδου.Παρουσίαση: Κλέλια-Φανή Χαρίση, δημοσιογράφος.

Φως, νερό, τηλέφωνο με δόσεις ...


Καταναλωτές που αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς των νοικοκυριών τους, συρρέουν καθημερινά στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ, του ΟΤΕ και της ΕΥΔΑΠ, προκειμένου να επιτύχουν διακανονισμό της πληρωμής των οφειλών, σχηματίζοντας μεγάλες ουρές.Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την τσέπη των Ελλήνων, σε βαθμό που πολλοί δυσκολεύονται να φανούν συνεπείς ακόμα και στις πλέον βασικές τους υποχρεώσεις. Η «άτυπη» αυτή διαδικασία του διακανονισμού των οφειλών ίσχυε ανέκαθεν στις εν λόγω υπηρεσίες, ωστόσο ο αριθμός των πολιτών που καταφεύγουν σ’ αυτήν, έχει αυξηθεί δραματικά τους τελευταίους μήνες, αφού όλο και περισσότεροι «δεν έχουν να πληρώσουν», όπως λένε, ενώ η τάση είναι συνεχώς αυξητική, δεδομένων και των νέων «καυτών» τιμολογίων των επιχειρήσεων κοινής οφέλειας.Στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ, στο κέντρο της Αθήνας, περιμένουν υπομονετικά άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, προκειμένου να διευκολυνθούν για την αποπληρωμή των λογαριασμών τους. Συνταξιούχοι, μισθωτοί, άνεργοι, φοιτητές, ελεύθεροι επαγγελματίες, ακόμα και επιχειρηματίες κάνουν πρόχειρους υπολογισμούς για την αποπληρωμή των δόσεων. «Χρωστάω 350 ευρώ. Δεν κατάφερα να πληρώσω τους δύο τελευταίους λογαριασμούς. Ο διακανονισμός που έκανα είναι για τρεις μήνες. Θα πληρώσω τον πρώτο μήνα 120 ευρώ, τον δεύτερο 100 και τον τρίτο 130 ευρώ» λέει η κ. Χριστίνα, συνταξιούχος εκπαιδευτικός.«Η ΔΕΗ είναι μία επιχείρηση εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Αυτό που την ενδιαφέρει είναι να πάρει με κάποιον τρόπο τα λεφτά της. Δεν τη συμφέρει να μην διευκολύνει τους πελάτες της, από την στιγμή που δεν έχουν να πληρώσουν άμεσα, γιατί πολύ απλά, εάν τους κόψει το ρεύμα, θα τους χάσει από πελάτες και τότε δεν θα εισπράξει τίποτα, αφού η νομική διεκδίκηση των ποσών θα της κοστίσει πολλά περισσότερα» αναφέρει ο κ. Χρήστος, επιχειρηματίας.Σημειώνεται ότι διακανονισμός αποπληρωμής, σε περίπτωση που η ΔΕΗ διακόψει την παροχή λόγω οφειλών, δεν γίνεται, παρά μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις. Ο Δημήτρης είναι λογιστής σε ιδιωτική εταιρεία. Σε ένα από τα γραφεία της εταιρείας, το ρεύμα «κόπηκε». «Δεν μας κάνουν διακανονισμό. Ζητούν όλο το ποσό για να συνεχίσουν την παροχή. Καλό θα ήταν να είχαμε κάνει τον διακανονισμό πριν φτάσουμε σε σημείο να το “κόψουν”. Τώρα απλά πρέπει να συγκεντρώσουμε το ποσό και να ξεχρεώσουμε» λέει.Στελέχη της ΔΕΗ αποκαλύπτουν ότι δεν είναι λίγοι αυτοί που παρά τον διακανονισμό με την εταιρεία, αδυνατούν να ξεχρεώσουν. Πάρα πολλοί καταναλωτές «αυτοπαγιδεύονται», επισημαίνουν, προσδοκώντας ότι στο μέλλον θα συγκεντρώσουν τα χρήματα. Δεν τα καταφέρνουν, οι λογαριασμοί τρέχουν, με αποτέλεσμα να διογκώνεται το χρέος τους και να φτάνουν σε σημείο να μην έχουν ρεύμα.Καλό θα ήταν, σύμφωνα πάντα με τα στελέχη της ΔΕΗ, ο καταναλωτής να είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις του, όσο δύσκολο και αν είναι γι αυτόν, γιατί στο τέλος, σε πολλές περιπτώσεις, ο διακανονισμός, αντί να τους εξυπηρετεί, τους δημιουργεί ακόμα σοβαρότερα προβλήματα. Σημειώνουν, δε, ότι η ΔΕΗ πάντα στεκόταν και θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό του καταναλωτή, ιδιαίτερα στην δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Γερμανική τεχνογνωσία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο


Την τεχνογνωσία σε μία σειρά θεμάτων που σχετίζονται με την ερευνητική δραστηριότητα, την κλινική και πρακτική εφαρμογή και γενικότερα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, θα μεταφέρουν οι Γερμανοί καθηγητές της Ουρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Φίλιπς του Μάρμπουρκ στο .χεδόν τρεις δεκαετίες μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του ΠΠΓΝΙ από Γερμανούς κατασκευαστές, οι Γερμανοί ξανάρχονται, αυτή τη φορά για να μεταφέρουν την εμπειρία τους σε μία σειρά επιστημονικών και διοικητικών θεμάτων στους Έλληνες ομολόγους τους στην Ουρολογική Κλινική του ΠΠΓΝΙ.Χθες το πρωί μπήκαν οι υπογραφές στο πρωτόκολλο συνεργασίαςμεταξύ των δύο Ουρολογικών Κλινικών παρουσία εκπροσώπων των υπουργείων Υγείας των δύο χωρών.Η συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων την ανταλλαγή ιατρικών επιστημονικών δεδομένων κυρίως για την υποστήριξη της Ουρολογικής Κλινικής του ΠΠΓΝΙ στους τομείς των ιατρικών και νοσηλευτικών αρμοδιοτήτων, στην αποτελεσματικότερη δομή οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και στην αξιοποίηση των αναγκαίων πληροφοριών για τους ασθενείς.Στο πλαίσιο της συμφωνίας προβλέπονται εκπαιδευτικά στάδια, σεμινάρια και εγχειρήσεις που θα δημιουργήσουν τις σχετικές προϋποθέσεις για το ιατρικό και διοικητικό προσωπικό, ενώ η αρχική διάρκεια του προγράμματος είναι τριετής με προοπτική να είναι μακροχρόνια και συνεχής.Ο διοικητής του ΠΠΓΝΙ κ. Κωσταράς τόνισε πως η συμφωνία αυτή μόνο θετικά έχει να προσφέρει στο νοσοκομείο της πόλης που καλύπτει μία μεγάλη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας, καθώς επίσης και μεγάλο μέρος της Αλβανίας.«Στόχος μας είναι να διευρύνουμε αυτή τη συνεργασία και σε άλλες Κλινικές», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κωσταράς.Στη μεταστροφή του κλίματος που παρατηρείται σταδιακά στη Γερμανία απέναντι στην Ελλάδα και τους Έλληνες αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Γερμανίας Ούντε Σόλτεν«Είχαμε μία τεταμένη ατμόσφαιρα πριν ένα χρόνο, πλέον όμως η κατάσταση είναι καλύτερη και τέτοιες συνεργασίες σε βάθος χρόνου δείχνουν ότι δεν επηρεάζονται από τις εξελίξεις σε άλλα επίπεδα», τόνισε ο κ. Σόλτεν.Εκ μέρους του υπουργείου Υγείας της Ελλάδας, ο προϊστάμενος της διεύθυνσης ανάπτυξης μονάδων Ιωάννης Τασιόπουλος σημείωσε, ότι η προσπάθεια αυτή αποβλέπει τελικά στην ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας στους πολίτες.

Ο λόγος στους επιστήμονες

Το λόγο πήραν στη συνέχεια οι πρωταγωνιστές της συνεργασίας, καθηγητές ιατροί των δύο Κλινικών με τον Ράινερ Χόφμαν να χαρακτηρίζει σημαντική τη συνεργασία που θα ωφελήσει τελικά και τις δύο πλευρές.Ο αναπληρωτής καθηγητής Ουρολογίας του ΠΠΓΝΙ Δημ. Γιαννάκης τόνισε, ότι υπάρχει η διάθεση και η δυνατότητα συνέχισης και επέκτασης της συνεργασίας αυτής, ενώ ο καθηγητής Νικόλας Σοφικίτης επισήμανε, ότι είναι σημαντική η επίτευξη διεθνών συνεργασιών για την προώθηση της έρευνας, της χειρουργικής και της κλινικής εκπαίδευσης.«Μέχρι σήμερα είχαμε στενή συνεργασία της Κλινικής με το Πανεπιστήμιο του Totori στην Ιαπωνία, ενώ στο εξής ανοίγουμε νέους δρόμους με τη Γερμανία και το Πανεπιστήμιο του Μάρμπουρκ», σημείωσε.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

Το γλέντησαν τρώγοντας αρκούδα!


Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει το μυαλό κάποιου, που καλείται να σκεφτεί, ίσως και να ενεργήσει σε ένα περιστατικό λαθροθηρίας; Η λογική λέει, ότι δε μπορεί να φτάσει κάπου πιο μακριά από τη θανάτωση του επιλεγμένου ζώου ή όποιου ζώου βρεθεί στο δρόμο του. Αν πει κάποιος, ότι αυτή είναι μία γενική παραδοχή για τη λαθροθηρία, τότε σίγουρα δε μπορεί να ισχυριστεί κανείς το ίδιο και για το περιστατικό που καταγγέλθηκε πριν από λίγες ημέρες και βλέπει σήμερα το φως της δημοσιότητας.Ο βιότοπος της αρκούδας στην οροσειρά της Πίνδου μπορεί να κινδυνεύει και να συρρικνώνεται συνεχώς ή έστω να επηρεάζεται από την κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής, όμως επιβεβαιώνεται, ότι η μεγαλύτερη απειλή για την αρκούδα, είναι το τέρας στο οποίο μπορεί να μεταμορφωθεί ο άνθρωπος.Τα τελευταία χρόνια την επικαιρότητα έχουν απασχολήσει πολλά περιστατικά θανάτωσης αρκούδων, με συχνότερη αιτία τα τροχαία δυστυχήματα στον άξονα της Εγνατίας οδού και στους κάθετους άξονες αυτής. Επίσης ακούγονται και επιβεβαιώνονται κάποιες φορές περιστατικά λαθροθηρίας αρκούδας, με τον εντοπισμό κάπων ζώων που φέρουν τραύματα από πυροβόλο όπλο.Είναι η πρώτη φορά όμως, που στο προσκήνιο έρχεται ταυτόχρονα ένα περιστατικό λαθροθηρίας αρκούδας και παράλληλα η κατανάλωση του ζώου σε εορταστικό τραπέζι που έγινε τα Χριστούγεννα σε σπίτι στα Γρεβενά, παρουσία μάλιστα καθόλα ευυπόληπτων πολιτών τόσο από τα Γρεβενά, όσο και από άλλες όμορες περιοχές.Το περιστατικό ήρθε στο φως μετά από ανώνυμη καταγγελία που έγινε στην περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστώ από κάποιον κάτοικο των Γρεβενών ο οποίος υποστήριξε πως εκτός από τις συζητήσεις που γίνονται και οι οποίες επιβεβαιώνουν το γεγονός της κατανάλωσης του ζώου, υπάρχει και σχετικό φωτογραφικό υλικό που αποδεικνύει και ότι το έδεσμα ήταν αρκούδα, (υπάρχει μάλιστα και το κεφάλι του ζώου ως τρόπαιο) αλλά και δείχνει ξεκάθαρα τα πρόσωπα που συμμετείχαν στο γλέντι αυτό…

Κανιβαλισμός…

Η περιβαλλοντική οργάνωση απέστειλε σχετική επιστολή προς κάθε αρμόδια υπηρεσία της διεύθυνσης δασών της Περιφέρειας, του δασαρχείου, αλλά και του ΥΠΕΚΑ.Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στην επιστολή, «η άκρως παράνομη αυτή ενέργεια και παράλληλου «κανιβαλισμού» χαρακτηρίζει με τα πιο μελανά σημεία κάποιους ευυπόληπτους κατά τα άλλα πολίτες του ν. Γρεβενών ενώ η αναμενόμενη δημοσιοποίηση του περιστατικού πρόκειται χωρίς αμφιβολία να δυσφημίσει για άλλη μια φορά την κατά τα άλλα ελκυστική λόγω φυσικού κάλλους περιοχή των Γρεβενών.Με βάση τις ίδιες πηγές πληροφοριών, γνωστοποιήθηκε στην οργάνωσή μας, ότι υπάρχουν διαθέσιμα και τα ονόματα των βασικών υπαιτίων της παράνομης και αξιόποινης αυτής πράξης», τονίζεται χαρακτηριστικά.Η Καλλιστώ προσθέτει ότι για το περιστατικό θα ενημερωθούν σχετικά και οι κοινοτικές αρχές, καθώς στην περιοχή του ν. Γρεβενών υλοποιείται πρόγραμμα LIFE Nature, με κύριο στόχο τη διατήρηση του πληθυσμού της αρκούδας στην ευρύτερη περιοχή.Σε δηλώσεις του ο επιστημονικός υπεύθυνος της οργάνωσης Καλλιστώ Γ. Μερτζάνης ανέφερε, ότι κινείται ήδη η διαδικασία για τον εντοπισμό των λαθροθήρων και εκείνων που συμμετείχαν στην κατανάλωση του ζώου, σημειώνοντας παράλληλα πως ο καταγγέλλων ανέφερε σε νέα επικοινωνία, ότι είναι σε θέση να δώσει και νέα στοιχεία στις αρχές προκειμένου να ατευθύνει τις έρευνες.«Έχουμε να κάνουμε με μία ιδιότυπη μορφή κανιβαλισμού, αφού είναι γνωστό, ότι η κατανάλωση αρκούδας δε συμπεριλαμβάνεται στις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων, πέραν του ότι η θανάτωση του ζώου είναι ενέργεια παράνομη που επισύρει βαρύτατες ποινικές κυρώσεις. Σε κάποιες χώρες της ανατολικής Ευρώπης υπάρχουν κάποια καταφύγια, όπου η διαχείριση του πληθυσμού της αρκούδας γίνεται από κυνηγετικές οργανώσεις και εκεί επιτρέπεται η περιορισμένη θήρευση του είδους, ενώ ακούγεται, ότι καταναλώνεται και το κρέας τους.Ελπίζουμε αυτή τη φορά τουλάχιστον η Πολιτεία μέσω των μηχανισμών που διαθέτει να ενεργήσει αναλόγως και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν παραδειγματικά και όχι με ποινές που δεν πρόκειται να τους συμμορφώσουν, αλλά και να δώσουν το μήνυμα που πρέπει σε κάθε άλλον που έχει κάτι αντίστοιχο στο νοσηρό του μυαλό», σημείωσε ο κ. Μερτζάνης.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ