Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

Έπαιξαν- έχασαν Βγενόπουλος και Βασιλάκης

thumb

Έπαιξαν κι έχασαν, αλλά μαζί με αυτούς θα χάσουμε κι εμείς. Το αεροπορικό όνειρο του Ανδρέα Βγενόπουλου και του Θόδωρου Βα­σιλάκη να ενώσουν τις αεροπορικές τους εταιρείες (και να μονοπωλήσουν στην Ελλάδα) φαίνεται πως σβήνει στις Βρυξέλλες.Και τώρα η υπόθεση «φθηνότερο αεροπορικό εισιτήριο» μπορεί να γί­νει πραγματικότητα για ένα διάστημα, αλλά, με τις συνθήκες άγριου ανταγω­νισμού που μας επιβάλλουν οι Ευρω­παίοι, μπορεί να μην υπάρχουν πλέον οι (αξιόπιστες αεροπορικές) εταιρεί­ες...Όπως ακούγεται (πολύ έγκυρα), ο επίτροπος ανταγωνισμού Χοακίν Αλμούνια δεν εγκρίνει τη συγχώνευση της Ολυμπιακής (της νέας Olympic Air, δηλαδή) με την Aegean. Με δυο λόγια, ο Αλμούνια μάς γλιτώνει μεν από το αεροπορικό μονοπώλιο στο οποίο οδηγούσαν τα πράγματα οι ιδιοκτήτες, αλλά τώρα οι Βγενόπου­λος και Βασιλάκης θα πρέπει να χω­ρίσουν τα τσανάκια τους και να ξα­ναβρεθούν απέναντι, όπως στα τέλη του 2009.Και τι συμβαίνει όταν δύο μεγάλοι τσακώνονται σε ένα μικρό χωράφι; Αρχίζουν οι εκπτώσεις. Και στην περί­πτωσή μας, ο εξουθενωτικός ανταγω­νισμός εξασθενεί τους ισχυρούς και ανοίγει την πόρτα στους αεριτζήδες. Δηλαδή τις χαμηλού κόστους εταιρεί­ες, με τις αμφίβολης ποιότητας υπη­ρεσίες και τις... πολλές ανησυχίες για την ασφάλεια των επιβατών. Ίσως τε­λικά αυτό να ήθελαν και οι Ευρωπαίοι για τη χώρα μας.

Το μήνυμα

Πώς έχουν τα πράγματα: Την περα­σμένη εβδομάδα στελέχη της Ε.Ε., μι­λώντας με δημοσιογράφους, έστειλαν στην Ελλάδα το μήνυμα ότι στις 26 Ια­νουαρίου η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα είναι πιθανότατα αρνητική για τη συγχώνευση των δύο μεγάλων αεροπορικών εταιρειών.Στα γραφεία τους, που δεν απέχουν και πολύ μεταξύ τους, ο Βγενό­πουλος (στην Εκάλη) και ο Βασιλάκης (στη Ν. Κηφισιά) πάγωσαν. Το δικηγο­ρικό γραφείο Fresh Fields, που είχε διαλέξει ο Βασιλάκης για να χειριστεί την υπόθεση, τους διαβεβαίωνε μέχρι τέλους ότι το πράγμα θα προχωρούσε παρά τις δυσκολίες. Τώρα όμως διαψευδόταν.Όλοι γνώριζαν ότι ο φάκελος της συγχώνευσης των δύο ελληνικών εται­ρειών είχε από την αρχή πολλά αγκά­θια, αλλά περίμεναν ότι η Επιτροπή θα έκανε μια θετική χειρονομία. Όχι τόσο ως προς το επιχειρείν της δοκι­μαζόμενης Ελλάδας, αλλά κυρίως για τους 8.000 εργαζομένους στις δύο εταιρείες, σε μια περίοδο που η ανερ­γία θερίζει... Και αυτό διότι η συγχώ­νευση αναμενόταν να έχει περικοπές σε διοικητικά στελέχη, αλλά όχι στα πληρώματα και τις υπηρεσίες εδά­φους. Τώρα όμως κανείς δεν ξέρει πό­σο βαθιά θα μπει το μαχαίρι και πόσες θέσεις θα κοπούν.

Τρία εμπόδια

Τον φάκελο Ολυμπιακή - Αegean διαχειρίστηκαν 10-15 άτομα από την Κομισιόν και αντίστοιχα η διοικητι­κή πυραμίδα της Αεροπορίας Αιγαίου (Ευτύχης - γιος - Βασιλάκης και Δη­μήτρης Γερογιάννης, διευθύνων σύμ­βουλος) και της MIG (Ανδρέας Βγενό­πουλος και Αντώνης Συμιγδαλάς), μα­ζί με τους δικηγόρους.Για την επιτροπή η συγχώνευση είχε τρία σημαντικά εμπόδια.

◆ Το πρώτο και σημαντικότερο ήταν ότι η νέα εταιρεία (που θα λεγόταν Ολυμπιακή, για να μην ξεχνιόμαστε), ελλείψει άλλων παικτών στην εγχώρια πιάτσα, θα είχε αναγκαστικά πολύ με­γάλα μερίδια αγοράς και ίσως δεσπό­ζουσα θέση σε πολλές εσωτερικές δι­αδρομές στην Ελλάδα και την κοντινή βαλκανική γειτονιά.

◆ Τα δυο άλλα είχαν να κάνουν με την αγορά υποχρεωτικής παροχής δημό­σιας υπηρεσίας σε διαδρομές στην Ελλάδα (άγονες γραμμές) και την πα­ροχή υπηρεσιών εδάφους (ground handling) σε ορισμένα ελληνικά αε­ροδρόμια.

Η αλήθεια είναι ότι Οlympic Air και Aegean Airli nes ελέγχουν μαζί το 95% της αγοράς εσωτερικού και αυτό τελι­κά μέτρησε στην κρίση της επιτροπής. Οι δύο μεγάλοι, ξεκινώντας να βγά­λουν ο ένας τα μάτια του άλλου, έβγα­λαν τα μάτια και των μικρών παικτών, με συνέπεια να μην μπορούν να τους «χρησιμοποιήσουν» την ώρα που... τους είχαν ανάγκη.

Πώς χάθηκαν οι μικροί

Η Athens Airways του (συνεταίρου του συζύγου της κάποτε φοβερής και τρομερής Φεβρωνίας Πατριανάκου) Σάκη Ανδριανόπουλου ανέστειλε τη λειτουργία της, ξαφνικά, όπως και είχε ξεκινήσει. Η Astra Airli nes του μεσίτη αεροσκαφών Γιάννη Ζλατάνη έχει μια μόνο άγονη γραμμή και δι­αθέτει 2 αεροσκάφη. Η Sky Express του (κάποτε πιλότου του Ανδρέα Πα­πανδρέου) Μίλτου Τσαγκαράκη επι­χειρεί με 3-4 ελικοφόρα των 29 θέσε­ων. Είναι σαφές ότι οι εταιρείες αυτές δεν μπορούν να είναι ανταγωνιστές για τις Ο.Α. και Aegean, κάτι που κατά­λαβε η Επιτροπή.Ο Αλμούνια, πάντως, για να μην εί­ναι άδικος, έστειλε και επιστολές, τό­σο σε αυτές όσο και στην «ανενεργή» Hellas Jet (στην οποία κάποτε ακου­γόταν ότι θα έμπαινε δυναμικά ο Ρέ­στης), για να του γνωστοποιήσουν τις προθέσεις τους. Τους ρώτησε μάλι­στα εάν ενδιαφέρονται (και εάν μπο­ρούν βεβαίως) να βάλουν δρομολόγια σε «γραμμές - φιλέτα» της Ελλάδας, όπως αυτά από τα Σπάτα για τη Θεσ­σαλονίκη, τη Ρόδο και το Ηράκλειο. Δύσκολα...Για τις άγονες γραμμές οι άνθρωποι του Αλμούνια κατέληξαν ότι η συγχώ­νευση θα συνενώσει τους δύο ισχυρό­τερους και πλέον αξιόπιστους μεταφορείς, κόβοντας την πρόσβαση στις μικρότερες ανταγωνιστικές επιχειρή­σεις. Και για τις υπηρεσίες εδάφους είπαν ότι η συγχώνευση οδηγεί τουλά­χιστον σε καθετοποίηση μεταξύ τους σε διάφορα ελληνικά αεροδρόμια.Γι’ αυτό ζήτησαν και στοιχεία από τις εταιρείες Goldair και Swissport, όπως και από το Δημόσιο για την αγορά της επίγειας εξυπηρέτησης στα περιφε­ρειακά αεροδρόμια. Στην αντίληψή τους υπέπεσε επίσης και η σχέση της Goldair με τους μετόχους της Aegean, οπότε κατάλαβαν ότι υπάρχει πρόβλη­μα και σε άλλα επίπεδα.Οι απαντήσεις, λοιπόν, δεν έπεισαν τον Ισπανό κομισάριο ότι ο ανταγωνι­σμός θα λειτουργήσει (όπως εκείνος θεωρεί ότι πρέπει), και λίγο μετά το κόψιμο της πίτας (για να μην κάτσει και κανένα φλουρί στο λαιμό των Ελ­λήνων) πήρε τις αποφάσεις του...

Έρχονται οι φτηνιάρηδες

Το θέμα βέβαια είναι ότι ο Αλμού­νια θα μπορούσε να βάλει και λίγο νε­ρό στο κρασί του. Η Ελλάδα, με τα τό­σα νησιά και τις ιδιαιτερότητες, είναι μία ειδική περίπτωση. Και οι κακές γλώσσες στις Βρυξέλλες λένε ότι κανένας ευρωπαϊκός αερομεταφο­ρέας δεν θα ερχόταν στην Ελλάδα (όπως και δεν έχει έρθει τόσα χρό­νια), αν είχε απέναντι του μία ισχυρή αεροπορική εταιρεία. Και μία συγχω­νευμένη Ολυμπιακή - Aegean θα ήταν μία τέτοια εταιρεία.Βλέπετε, ακόμη και η Easy Jet του... πολλά βαρέος Χατζηιωάννου ήρθε στα «περαστά» στην Ελλάδα, αλλά απέφυ­γε να μπει ευθέως στον ανταγωνισμό, περιμένοντας το τι θα γίνει. Και τώρα που βλέπει δύο αντιπάλους να πιέζο­νται χοντρά, μπορεί να ενισχύσει την παρουσία της. Άλλωστε στις κρίσεις οι εταιρείες χαμηλού κόστους ευνοού­νται...Το πρόβλημα είναι για τους επιβά­τες, που, αν η Olympic και η Aegean αντιμετωπίσουν πρόβλημα επιβίωσης, θα πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται ότι πολλά δρομολόγια θα κοπούν ή, ακόμη κι αν γίνονται, θα πραγματο­ποιούνται με ευχές και προσευχές για την ασφάλεια, σε συνθήκες υποσαχάριας Αφρικής. Ας μη γελιόμαστε, κανένας ξένος δεν θα έρθει να πά­ρει τις επιδοτησούλες για τις άγονες γραμμές, γιατί πολύ απλά δεν θα τους συμφέρει οικονομικά. Άλλωστε είναι γνωστό ότι και η κρατική Ολυμπιακή τις εξυπηρετούσε με ζημιά, όπως και η τωρινή.Και για του λόγου το αληθές, οι μι­κρές εταιρείες που στήθηκαν ακριβώς για τον λόγο αυτόν όταν απελευθερώ­θηκαν οι αερομεταφορές στην Ελλά­δα, σήμερα πνέουν τα λοίσθια. Αυτή είναι η αλήθεια και για τον λόγο αυτόν και τα δρομολόγια αυτά ονομάζονται κοινωνικού χαρακτήρα. Το πρόβλημα είναι ότι, αν δεν υπάρχουν μεγάλες ελ­ληνικές εταιρείες, δεν θα υπάρχει και κοινωνική αντίληψη για την εκτέλεσή τους.

Τα πριν και τα μετά...

Το ερώτημα είναι τι γίνεται τώρα. Η απάντηση μάλλον θα παίζεται για πολλούς μήνες. Πρώτα απ’ όλα, τα δύο «Β», με το που έμαθαν τα νέα, φώναξαν τους διευθυντές τους και τους ενημέρωσαν ότι το μορατόρι­ουμ που ίσχυσε από τον περασμένο Ιανουάριο – όταν δηλαδή ανακοινώ­θηκε η πρόθεση συγχώνευσης – δεν ισχύει και πως στο εξής θα πρέπει να παλέψουν... υπέρ βωμών και εστιών. Δηλαδή για την επιβίωση των εταιρει­ών τους.Τους είπαν επίσης ότι έρχεται γεν­ναίο συμμάζεμα. Δηλαδή περικοπές. Αυτό εξαρτάται σε έναν βαθμό από τη στρατηγική και τους σχεδιασμούς, αλ­λά σε ακόμη μεγαλύτερο από την οικο­νομική κατάσταση των ομίλων και των μετόχων. Και εκεί θα δούμε πολλά και ενδιαφέροντα.Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα χυθεί αίμα (άρα θα πέσουν και κεφάλια ερ­γαζομένων), αλλά δεν θα πάμε στα... χαρακώματα του περασμένου Νοεμ­βρίου, όταν ο Βγενόπουλος και η Ντό­ρα αντάλλαξαν αγωγές για το θέμα της Κωνσταντινούπολης.

Από το Κατάρ στην... Ντόρα

Την άνοιξη του 2009 ο διαγωνισμός για την πώληση της κρατικής Ολυμπια­κής πήγαινε άδοξα προς το τέλος του. Οι νεοδημοκράτες, που βρίσκονταν στην κυβέρνηση με αρμόδιο υπουργό τον Κωστή Χατζηδάκη, μιλούσαν για τον κρυφό άσο του Κατάρ (όπως και σήμερα οι ΠΑΣΟΚοι με τον Παμπούκη), αλλά τελικά οι Άραβες την έκαναν με ελαφρά πηδηματάκια, και ο εθνικός αερομεταφορέας έμεινε χωρίς μνη­στήρα. Κάπου εκεί, λοιπόν, εμφανί­στηκε ο «φάντης μπαστούνι» (Βγενόπουλος) εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον του.Ο Βασιλάκης, που μέχρι τότε φρό­ντιζε απλώς και μόνο να τρώει (και με εσωτερική βοήθεια) τα μερίδια και τα δρομολόγια της δημόσιας Ολυμπια­κής, θορυβήθηκε. Και βλέποντας έναν εσωτερικό (και υπολογίσιμο) αντίπα­λο, ξαφνικά ενδιαφέρθηκε και αυτός για την εταιρεία. Οι δύο πλευρές συ­ναντήθηκαν με πρωτοβουλία του Βγενόπουλου, μήπως βρουν μια κοινή λύ­ση, αλλά αυτή δεν βρέθηκε. Οι κακές γλώσσες λένε ότι ο Βασιλάκης ζητούσε τα πάντα και ο Βγενόπουλος δεν έδινε τίποτε, οπότε τα δύο «Β» χωρίστηκαν σε αντίπαλα στρατόπεδα.Το πρόβλημα για τον Βασιλάκη και την Aegean ήταν ότι ο Βγενόπουλος πήρε πολύ ζεστά την υπόθεση Ολυ­μπιακή. Κάτι όπως ο Κόκκαλης με τον Ολυμπιακό. Βλέπετε, το ιστορικό λο­γότυπο, όπως και η φανέλα, παίζουν πάντα ρόλο...Έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη και σε τέσσερις μήνες έστησε μια εταιρεία που λεγόταν Olympic, αλλά δεν είχε καμία σχέση με την παραπαίουσα, τότε, Ολυμπιακή. Κατάφερε να φέρει κοντά του όλα τα δυσαρεστημένα στε­λέχη της ομάδας Βασιλάκη (όπως τον Αντωνη Συμιγδαλά, τον τεχνικό διευ­θυντή Θάνο Πασχάλη και τον εμπορι­κό διευθυντή Σταύρο Δαλιάκα) και με τη βοήθεια ξένων συμβούλων, αλλά και στελεχών της παλιάς Ολυμπιακής, όπως ο Τάσος Μάης στον προγραμμα­τισμό και την ανάπτυξη, δημιούργη­σαν μια εταιρεία ισάξια με αυτήν που ο Βασιλάκης και οι μέτοχοι της Aegean χρειάστηκαν σχεδόν 10 χρόνια για να φτιάξουν.Και την 1η Οκτωβρίου, όταν η πα­λιά Ολυμπιακή πέρασε στην Ιστορία, η Olympic, με το συναισθηματικό σύν­θημα «Η Ελλάδα ψηλά» και τη μουσι­κή της Ρεμπούτσικα, ήταν εκεί με και­νούργια αεροσκάφη, χαμογελαστά πληρώματα και πλέον χωρίς καθυστε­ρήσεις. Η ομάδα του Βασιλάκη θορυ­βήθηκε ξανά, βλέποντας τον ανταγω­νιστή να παίρνει πίσω τα μερίδια που είχαν χαθεί. Και τότε ξεκίνησε ο μεγά­λος πόλεμος. Κάθε δρομολόγιο γινό­ταν αιτία διεκδίκησης και μάχης.Σύντομα η ομάδα Βγενόπουλου πληροφορήθηκε για «χαριστικές», όπως έλεγε, διευκολύνσεις που είχαν γίνει προς την Aegean από το υπουρ­γείο Εξωτερικών. Έβαλε στο σημάδι την τότε υπουργό Ντόρα Μπακογιάν-νη, συντοπίτισσα του Βασιλάκη, και με αφορμή την αύξηση των πτήσεων της Aegean προς την Κωνσταντινούπολη κήρυξε ανένδοτο με σύνθημα «Το πάρ­τι τέλειωσε». O Mr MIG και η υπουργός Εξωτερικών αντάλλαξαν μηνύσεις. Τα πράγματα θα έπαιρναν πολύ άσχημη τροπή, αν οι εκλογές που έφεραν το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία δεν έστρεφαν αλλού το ενδιαφέρον.Και με το ΠΑΣΟΚ όμως ο Βγενόπου­λος είχε κόντρες, αφού τον Δεκέμβριο του 2009 οι άγονες γραμμές και τα δρομολόγια διμερών συμφωνιών (αυ­τά που καθορίζει το ΥΠΕΞ προς Βαλκά­νια και Αφρική) μοιράστηκαν εις βάρος της Ολυμπιακής, που όταν ήταν κρατι­κή τα είχε όλα δικά της.H Aegean πήρε αρκετά, ενώ πολλά άλλα δόθηκαν στους μικρούς παίκτες. Ο Ρέππας και ο Σηφουνάκης, ως αρμό­διοι υπουργοί Μεταφορών και Υποδο­μών, προστέθηκαν στον κατάλογο τον «εχθρών» του Βγενόπουλου.Λίγους μήνες αργότερα οι μικρές εταιρείες φάνηκε ότι δεν μπορούσαν να είναι αξιόπιστες και η Ολυμπια­κή πήρε πίσω τις περισσότερες άγο­νες γραμμές του εσωτερικού. Η μάχη όμως συνεχιζόταν.Ο Βασιλάκης έριξε στον πόλεμο των εντυπώσεων 300.000 εισιτήρια με κό­στος 5 ευρώ, για να εισπράξει την απά­ντηση του Βγενόπουλου με 500.000 εισιτήρια του 1 ευρώ. Το επιβατικό κοι­νό πίστεψε ότι θα ταξιδεύει τζάμπα, αλλά το πρόβλημα είναι ότι οι εταιρεί­ες δεν μπορούν να επιβιώσουν με δω­ρεάν εισιτήρια, όσο πλούσιοι κι αν εί­ναι οι ιδιοκτήτες.

Το μορατόριουμ του Λασκαρίδη

Κάπου εκεί, στο γύρισμα του χρό­νου, οι αδελφοί Λασκαρίδη, οι δεύ­τεροι σε όγκο μέτοχοι της Aegean, έρχονται σε ρόλο κυανόκρανου να σταματήσουν την αιμορραγία και να προτείνουν στους δύο μεγαλοϊδιο­κτήτες να «τα βρουν» με μία συγχώ­νευση.Οι αδελφοί Πάνος και Θανάσης Λασκαρίδης ως εφοπλιστές γνωρίζουν καλά τόσο τον Βγενόπουλο όσο και πολλά στελέχη της ομάδας επιρρο­ής του, όπως τον πρόεδρο των εφοπλιστών Θόδωρο Βενιάμη και την Αγ­γελική Φράγκου. Εξηγούν ότι, όπως πάνε τα πράγματα, οι δύο εταιρείες θα αναγκαστούν να κλείσουν, και τε­λικά φέρνουν τα δύο «Β» στο τραπέζι των συνομιλιών. Κάπως έτσι έκλεισε και η συμφωνία για τη συγχώνευση. Οι Λασκαρίδηδες είχαν πολλούς λό­γους για να μεσολαβήσουν. Ο πρώ­τος ήταν ότι η πτώση των μεγεθών της Aegean οδηγούσε σε συρρίκνω­ση και της αξία του δικού τους μετο­χικού πακέτου. Ο δεύτερος ήταν ότι είχαν πικρή πείρα από τον συνέται­ρό τους Θόδωρο Βασιλάκη. Όταν το 2007-8 είχαν κλείσει ντιλ για την πώληση της Aegean σε ξένα funds, ο Βασιλάκης υπαναχώρησε την τελευταία στιγμή. Έτσι το πακέ­το που θα κέρδιζαν, δεν έγινε, και μετά η μετοχή της Αεροπορίας Αι­γαίου υποχώρησε από την κρίση τό­σο πολύ, ώστε δεν είχε σημασία πό­σο θα πουλιόταν... Κι αυτό το χρέω­σαν (βαριά) στην οικογένεια των Κρητικών.

Τι προέβλεπε η συμφωνία

Tο 100% του μετοχικού κεφα­λαίου των τριών εταιρειών της Olympic (Air, Handling και Engineering) αποτιμήθηκε σε 210 εκατ. ευρώ μετά την ολοκλήρωση προγραμματισμένης αύξησης μετοχικού κεφα­λαίου 97,5 εκατ. ευρώ από τη MIG. Από αυτά, 48,5 εκατ. ευρώ θα δίνονταν από την Aegean στη MIG σε μετρητά, ενώ με το υπόλοιπο ποσό η MIG θα κάλυπτε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αegean με μετρητά (με τιμή διάθεσης 6,2 ευρώ ανά μετοχή). Έτσι, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, η συμμετο­χή της MIG στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης εταιρείας θα ήταν 26,6%, ισοδύναμη με αυτήν του ομίλου Βασι­λάκη.Λόγω της εμπλοκής τους στις δια­πραγματεύσεις, οι αδελφοί Πάνος και Θανάσης Λασκαρίδης (που για την ιστορία εμπλέκονται στα αεροπορικά δρώμενα από την εποχή που είχαν αγο­ράσει την Cronus Airlines ) θα είχαν πιο ενεργό ρόλο και μεγαλύτερη συμμετο­χή. Οι υπόλοιποι μέτοχοι της Aegean (Κωνσταντακόπουλος, Δαυίδ, Ιωάννου και Τράπεζα Πειραιώς), οι οποίοι είναι και μέλη του Δ.Σ. της, δεν ήταν συμ­βαλλόμενοι στη συμφωνία, αλλά ήταν εν γνώσει της διαπραγμάτευσης ότι θα έπαιρναν μικρότερα μερίδια.Για τη νέα εταιρεία η συμφωνία έλε­γε ότι πρόεδρος θα ήταν ο Θεόδωρος Βασιλάκης με εκτελεστικό αντιπρόε­δρο τον Βγενόπουλο. Για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου προοριζόταν ο Ευτύχης Βασιλάκης και αργότερα οΔημήτρης Γερογιάννης.Ο «εθνικός πρωταθλητής» στις αε­ρομεταφορές θα ήταν μία εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο πάνω στη νομική οντότητα και το κέλυφος της Aegean, η οποία όμως θα χρησιμο­ποιούσε το όνομα και τα σήματα της Olympic, ενώ θα είχε θυγατρικές την Olympic Handling (Επίγεια Εξυπηρέτη­ση) και την Olympic Engineering (Τεχνι­κή Βάση).

Φθηνότερα εισιτήρια

Σήμερα, με την απόφαση Αλμούνια να αναμένεται, αλλά να είναι προεξο­φλημένη από τους δύο μεγάλους παί­κτες, Olympic και Aegean σχεδιάζουν πάλι από την αρχή. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Olympic θα δώσει έμ­φαση στο εσωτερικό, τη Μέση Ανατο­λή και τα Βαλκάνια, με επιλεγμένους προορισμούς της Ευρώπης (όπως το Λονδίνο, η Βιέννη και το Παρίσι), με την Aegean να ρίχνει περισσότερο βάρος στο εξωτερικό και κυρίως τη Γερμανία, στην οποία δεν πετάει η Olympic.Τα ελικοφόρα Q 400 είναι ιδεώδη για την Olympic στα περισσότερα δρομο­λόγια εσωτερικού και των Βαλκανίων, μια και το χαμηλό τους κόστος μπορεί να δώσει και φθηνότερα εισιτήρια, ενώ η Aegean, χάρη στη συνεργασία της με τη Star Alliance , μπορεί να δίνει δημο­φιλείς προορισμούς τους εξωτερικού. Οι σχεδιασμοί δεν έχουν τελειώσει ακόμη, αν και τα επιτελεία εργάζονται πυρετωδώς.Από τη Δευτέρα, πάντως, άρχισε πό­λεμος προσφορών, με την Olympic να προσφέρει 40.000 θέσεις σε εξαιρε­τικά χαμηλές τιμές. Για παράδειγμα, οι τιμές από Αθήνα προς όλους τους προορισμούς εσωτερικού ορίστηκαν σε 54 ευρώ, ενώ για την επιστροφή σε 35. Και, αντίστοιχα, από Αθήνα για το εξωτερικό, η τελική τιμή του εισιτηρίου απλής διαδρομής ξεκινάει από 69.

Αντέχουν οι εταιρείες;

Εδώ το πρώτο ερώτημα είναι πόσο αντέχουν οικονομικά οι όμιλοι και οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από τις εταιρείες. Η Aegean έχει σήμερα κεφαλαιοποίηση μόλις στα 150 εκατ. ευρώ, με την τιμή της μετοχής της μό­λις πάνω από τα 2 ευρώ. Δηλαδή πολύ χαμηλότερα από τα 10 ευρώ του Ιου­λίου του 2007. Επίσης, το 2010 έκλει­σε με ζημιές (κοντά στα 9 εκατ. ευρώ) και πτώση της επιβατικής κίνησης, ενώ ο ίδιος ο Θόδωρος Βασιλάκης αναγκά­στηκε το τελευταίο διάστημα να αγο­ράσει 150.000 μετοχές της εταιρείας για να τη στηρίξει.Το σοβαρότερο πρόβλημα είναι ότι οι άλλες μπίζνες του Βασιλάκη δεν «τρέχουν». Η άλλοτε τροφοδότης του ομίλου του, η εταιρεία αυτοκινήτων Autohellas, που διαχειρίζεται μεγά­λους ενοικιαζόμενους στόλους αυτο­κινήτων αλλά και τις αντιπροσωπείες των Saab και Seat, μαστίζεται από την κρίση και τις ακυρώσεις συμβολαίων από τις πολυεθνικές. Η κεφαλαιοποίη­σή της έπεσε στα 60 εκατ. ευρώ, και η τιμή της μετοχής στα 1,7 ευρώ από τα 6 που ήταν το 2007. Το πρόβλημα του Βασιλάκη είναι ότι δεν έχει τράπεζα, όπως ο Βγενόπουλος, ενώ σύντομα θα αντιμετωπίσει και το αυξανόμενο κόστος της αποπληρωμής των Airbus που έχει αγοράσει. Άλλωστε γι’ αυτό ακύρωσε (ανέβαλε, το είπαν τότε...) πέρυσι το φθινόπωρο την αγορά 4 αε­ροσκαφών που είχε αναγγείλει παλιό­τερα.Στο αντίπαλό στρατόπεδο οι μετο­χές της MIG και της τράπεζας Marfin που χρηματοδοτούν την Olympic έχουν πέσει σημαντικά, αλλά η τράπε­ζα (που στέκεται στο 1,6 δισ. ευρώ σε κεφαλαιοποίηση) ετοιμάζει αύξηση κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ για να τη βγά­λει από την κρίση.Κι εδώ ο Βγενόπουλος είναι πιο αι­σιόδοξος, αφού ξέρει ότι στην κρίση «το ρευστό είναι βασιλιάς». Βέβαια ούτε το ρευστό του Βγενόπουλου εί­ναι ατελείωτο. Ιδιαίτερα όταν η κρίση έχει πιέσει και τις άλλες εταιρείες του ομίλου του. Τόσο τα πλοία όσο και τα νοσοκομεία είναι στριμωγμένα, ενώ το επόμενο διάστημα ο Mr MIG θα αντιμετωπίσει την απόφαση της ελ­ληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη συγχώνευσης της Δέλτα με τη ΜΕΒΓΑΛ. Χωρίς να αγνοούνται βέβαια οι δυσαρεστημένοι μέτοχοι από την πο­ρεία του ομίλου.

Συγκρίσιμες εταιρείες

Η Aegean και η Olympic είναι δύο συγκρίσιμες αεροπορικές εταιρείες.

◆ Η Aegean διαθέτει συνολικά 28 αεροσκάφη, εκ των οποίων τα 22 είναι Airbus (18 A320 και 4 321), και άλλα 4 μεσαίων αποστάσεων RJ100, τα οποία σταδιακά αποσύρονται. Διαθέτει ακόμη 2 ATR72.

◆ Η Olympic διαθέτει 30, εκ των οποίων τα 14 Airbus (9 A320 και 5 A319) και 10 μεσαίων αποστάσεων Q400. Επίσης διαθέτει 5 Q100 και 1 ATR 42 μικρών αποστάσεων.

Για το 2010 οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το επιβατικό κοινό της Olympic θα φτάσει τα 4.500.000 άτομα με έμφαση στο εσωτερικό, ενώ της Aegean θα πλη­σιάσει τα 6.000.000 με έμφαση στο εξωτερικό.

topontiki

Παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Παπανδρέου


Το βιβλίο του Νίκου Παπανδρέου "Έρωτας υπό αίρεση και άλλα διηγήματα", παρουσίασαν οι εκδόσεις Καστανιώτη.Το βιβλίο προλόγισε η δημοσιογράφος και συγγραφέας Έλενα Ακρίτα, ενώ την παρουσίαση έκανε ο ίδιος ο Νίκος Παπανδρέου.Η κ. Ακρίτα στον πρόλογό της τόνισε ότι οι περισσότεροι αναγνώστες διαβάζοντας ένα βιβλίο, πέφτουν στην παγίδα να εντοπίσουν ποια κομμάτια του βιβλίου είναι βιωματικά και ποια όχι, πόσο μάλλον, όπως είπε, όταν ο συγγραφέας είναι μέλος μιας οικογένειας που εδώ και δεκαετίες απασχολεί συνεχώς τα μέσα ενημέρωσης.Διαβάζοντας το βιβλίο του Νίκου Παπανδρέου, συνέχισε, ανακαλύπτεις τη γοητεία της αφήγησης και ξεφεύγεις από την παγίδα αυτή, μέσα από τις λέξεις που ειπώνονται, αλλά και από αυτές που υπαινίσσονται. Έτσι, τόνισε, ξεκινάς ένα ταξίδι με τον συγγραφέα.Στη συνέχεια, ο κ. Παπανδρέου επιχείρησε να γίνει ο ίδιος, όπως είπε, κριτής του βιβλίου του, λέγοντας ότι πολλές φορές γίνεται η ταύτιση του αφηγητή με το βιβλίο και τον συγγραφέα. Αυτό, είπε, κάνει τον αναγνώστη να αναζητάει τον ίδιο τον συγγραφέα μέσα στους ήρωες του βιβλίου, και επισήμανε ότι "το βιβλίο μου έχει πολλούς διαφορετικούς ήρωες που δύσκολα κανείς θα μπορούσε να πει ότι είμαι εγώ".

Επίσκεψη Ντόρας Μπακογιάννη στο τελωνείο της Κακκαβιάς


Το τελωνείο της Κακκαβιάς επισκέφθηκε η πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμμαχίας, Ντόρα Μπακογιάννη, συνεχίζοντας την περιοδεία της στα Γιάννενα.Η κυρία Μπακογιάννη σε δηλώσεις της επεσήμανε ότι επισκέφθηκε την Κακκαβιά για δει πως γίνεται από κοντά η μετακίνηση Αλβανών και Βορειοηπειρωτών μετά την κατάργηση της βίζας και σε μια εποχή με εντάσεις και αρκετά προβλήματα στην γειτονική χώρα.Σε ότι αφορά τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στην Αλβανία η κα Μπακογιάννη δήλωσε:«Διαφαίνεται πως η κατάσταση ηρεμεί και ελπίζω ότι θα τεθεί υπό απόλυτο έλεγχο. Τέτοια φαινόμενα βλάπτουν την δημοκρατία και η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να δείξει ουσιαστικό ενδιαφέρον».Στην Κακκαβιά η κυρία Μπακογιάννη είχε συναντήσεις με τον αντιπρόεδρο του Αλβανικού Κοινοβουλίου, Βαγγέλη Τάβο, τον Κώστα Μπάρκα πρώην υπουργό Εργασίας και στελέχη της ελληνικής μειονότητας.

Κωδικός «Sleep and Awe»

thumb

Νέα επικοινωνιακή τακτική ακολουθεί το Μαξίμου μετά τις παροτρύνσεις των Αμε­ρικανών συμβούλων του πρωθυπουργού, με στόχο τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώ­μης από τις εξελίξεις στην οικονομία και το νέο πακέτο μέτρων που θα κληθούμε να πληρώσουμε μέσα στην άνοιξη.

Το «Ποντίκι» είχε αποκαλύψει το καλοκαίρι την πρώτη επιχείρηση αμερικανικής έμπνευσης, με το κωδικό όνομα «Σοκ και Δέος», που αφορούσε τον μαζικό και συνεχή βομβαρδισμό ειδήσεων και μέτρων σε όλα τα μέτωπα, με αποτέλεσμα ο πολί­της να μην μπορεί να εστιάσει στις αλλαγές, άρα και να μην μπορεί να αντιδράσει. Δυστυχώς επι­βεβαιωθήκαμε.

Τον Νοέμβριο γράψαμε για το «Σχέδιο Ελλά­δα», σύμφωνα με το οποίο το ΔΝΤ θα παρέχει νέα δάνεια στη χώρα μας, μετά το 2014, ως αντάλλαγ­μα την οικονομική, πολιτική και κοινωνική ομη-ρεία μας μέχρι το 2024 τουλάχιστον. Και εδώ επι­βεβαιωθήκαμε.

Τώρα, αφού έχουν περάσει οκτώ μήνες από την έλευση της τρόικας και ο κόσμος έχει αρχίσει να συνέρχεται και να αντιδρά, οι Αμερικανοί συνέ­στησαν στην ηγεσία της κυβέρνησης μια τακτική που εφαρμόζεται με απόλυτη επιτυχία στις ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες, εμπνεύσεως (ποιου άλλου;) του αρχιδολοπλόκου πρώην υπουργού Εξωτερι­κών και νυν... λομπίστα (για να το θέσουμε κομ­ψά) Χένρι Κίσινγκερ.Η επιχείρηση λέγεται «Ύπνος και Δέος» («Sleep and Awe») και αφορά την επικέντρωση της ειδη­σεογραφίας και των κυβερνητικών διαρροών σε θέματα «πιασάρικα», που μπορούν να δώσουν μια αίσθηση δικαίωσης στην κοινή γνώμη και ότι «κάτι γίνεται». Βέβαια όλα παίζονται σε επικοινω­νιακό επίπεδο και επί της ουσίας το καρότο που μας σερβίρουν δεν έχει... βιταμίνες. Ο λόγος που ακολουθεί αυτήν την τακτική η κυβέρνηση είναι διπλός:

Θέλει να καλύψει την ελεγχόμενη πτώχευση, που ήδη άρχισε (όπως θα διαβάσετε παρακάτω).

Θέλει να κερδίσει κάποιο έδαφος στις δημο­σκοπήσεις, οι οποίες δείχνουν τη σαφέστατη κό­πωση των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Εάν λάβουμε υπόψη ότι ενδέχεται να γίνουν πρόωρες εκλογές μέσα στο 2011, είτε επειδή θα τις προκαλέσει το Μαξίμου είτε διότι θα τις εκβιάσει η κοινωνική αντίδραση, τότε το κυβερνών κόμμα χρειάζεται καύσιμα.

Τα πέντε μέτωπα

Έτσι σχεδιάστηκε η επιχείρηση... ύπνωσής μας, η οποία βασίζεται πάνω σε πέντε κύριους άξονες και πάνω σε διαχρονικά προβλήματα τα οποία έχουν κολλήσει στη μνήμη και το υποσυνείδη­το του Έλληνα είτε ως άλυτα είτε ως θέματα στα οποία έχουμε ηττηθεί. Ας δούμε ποια είναι αυτά:

1 Η «ξαφνική» και βεβαίως όχι ουσιαστική σκλήρυνση της στάσης του πρωθυπουργού απέναντι στην Τουρκία. Είδαμε τις επικοινωνιακές κορόνες του Γιώργου Παπανδρέου κατά την επί­σκεψή του στην Τουρκία και το υποτιθέμενο χώσιμο στο... καρντάσι του, τον Ταγίπ Ερντογάν, για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο. Βέβαια το θέμα άνοι­ξε και έκλεισε σε μια ώρα καθώς, πέρα από τη δήλωση, δεν έγινε κανένα επίσημο διάβημα από πλευράς μας.Μάλιστα ο Ερντογάν, 24 ώρες μετά, τα έχωσε στον δικό μας, ενώ στον περίγυρό του διέρρεε ότι τα λόγια του ΓΑΠ ήταν για εσωτερική κατανάλωση, αφού «είναι πολιτικά αποδυναμωμένος».

2 «Υπάρχει ορυκτός πλούτος στο Αιγαίο και προχωρούμε τις διαδικασίες εξόρυξής του». Οι ξαφνικές διαρροές γέμισαν πάλι τις σελίδες των εφημερίδων και αναπτέρωσαν το ηθικό. Βεβαίως επί της ουσίας η κυβέρνηση δεν έχει προ­χωρήσει στον ορισμό της Αποκλειστικής Οικονομι­κής Ζώνης, παρά τις πιέσεις των Κυπρίων και των Ισραηλινών, για να μη δυσαρεστήσει την Τουρκία.Υπενθυμίζεται ότι η Κύπρος έχει ορίσει ΑΟΖ με Λίβανο, Συρία, Αίγυπτο και Ισραήλ και ξεκινάει τις γεωτρήσεις για εξόρυξη φυσικού αερίου. Η κίνη­ση της Λευκωσίας έχει φέρει μέχρι και τη Γερμανί­δα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ στο νησί προκειμέ­νου να πάρουν και οι γερμανικές εταιρείες μερίδιο από την πίτα. Μάλιστα η Μέρκελ έκανε σκληρές δηλώσεις κατά της Τουρκίας ενώ βρισκόταν στην Κύπρο, αποδεικνύοντας ότι τα οικονομικά συμφέ­ροντα είναι πάνω από τα πολιτικά. Το ερώτημα εί­ναι γιατί η ελληνική κυβέρνηση κωφεύει.

3 Η επιθετική πολιτική στην πάταξη της φορο­διαφυγής πιασάρικων ονομάτων, τραγουδι­στών, καλλιτεχνών, πολιτικών προσώπων, το κλεί­σιμο καταστημάτων και νυχτερινών κέντρων που δίνουν την αίσθηση ότι την πληρώνουν και οι «με­γάλοι», όχι μόνο η μικρομεσαία τάξη. Βέβαια στην ουσία οι κινήσεις που είδαμε τις τελευταίες ημέ­ρες και τα τρανταχτά πρόστιμα είναι άγνωστο εάν θα καταβληθούν.

Ποινικοποίηση

Ακόμα το ΥΠΟΙΟ δεν έχει δώσει σαφή απάντη­ση εάν πληρώθηκε το πρόστιμο που επιβλήθηκε στον τραγουδιστή Τόλη Βοσκόπουλο και στους μεγαλογιατρούς του Κολωνακίου. Όσο για τα κέ­ντρα διασκέδασης που πιάστηκαν να μην κόβουν εισιτήρια, έκλεισαν μόλις για 48 ώρες, Δευτέρα και Τρίτη, τις ημέρες δηλαδή που έτσι και αλλιώς είναι κλειστά!Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Οικονομικών περ­νά διάταξη που ποινικοποιεί τη μη καταβολή του ΦΠΑ από φυσικά πρόσωπα, με φυλάκιση εάν δεν αποδίδεται κανονικά! Αυτό μπορεί μεν να υποχρε­ώνει τους κατέχοντες να τον αποδώσουν, «τσιμπά­ει» όμως και τους χαμηλόμισθους και τους μεσαί­ους, που για να καλύψουν άλλες τρύπες καθυστε­ρούν την υποβολή του ΦΠΑ.

4 Έπειτα από σχετική μελέτη η κυβέρνηση απο­φάσισε να ικανοποιήσει το κοινό αίσθημα της αδικίας και του θυμού προς τη Γερμανία με το να ανοίξει το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων για τα θύματα της σφαγής του Διστόμου, «ακόμη κι αν το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ταχθεί με τη γερμανική πλευρά και αναγνωρίσει ότι απολαμ­βάνει το προνόμιο της ετεροδικίας».Οι πληροφορίες από το κυβερνών κόμμα ανα­φέρουν ότι ο πρωθυπουργός δεν είναι πραγματι­κά διατεθειμένος να κοντραριστεί με τη Γερμανία και ότι αυτό θα είναι άλλο ένα θέμα που θα σέρνε­ται γραφειοκρατικά και επικοινωνιακά. Οι γερμα­νικές αποζημιώσεις ήταν πολύ ψηλά στα γκάλοπ δυσαρέσκειας που διεξήγαγε το Μαξίμου και το πράσινο φως δόθηκε μετά τη διαπίστωση ότι το θέμα μπορεί να παραμείνει στον αφρό.

5 Το νούμερο ένα πρόβλημα στη δυσαρέσκεια των πολιτών ήταν αυτό της λαθρομετανάστευ­σης αλλά και της ραγδαίας αύξησης των μετανα­στών που έχουν καταλάβει ολόκληρες πλέον περι­οχές τις Αθήνας και της επαρχίας. Γι’ αυτό και ξαφ­νικά η κυβέρνηση ξύπνησε και μας σερβίρισε την ιδέα να υψωθεί φράχτης στον Έβρο για να σταμα­τήσουν να μπαίνουν παρανόμως μετανάστες στη χώρα!!! Παράλληλα διέρρευσε ότι αναμένονται επιχειρήσεις σκούπα στα γκέτο της Αθήνας και άλλων πόλεων. Επί της ουσίας όμως δεν υπάρχει υγιής και αποτελεσματικός σχεδιασμός στην κυ­βέρνηση για το θέμα αυτό.

topontiki

Σύλληψη παράνομων μεταναστών και διακινητή τους στην Ηγουμενίτσα


Συνελήφθη, σήμερα στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, κατά τη διάρκεια ελέγχου από προσωπικό της Λιμενικής Αρχής, πριν την επιβίβασή του σε Επιβατηγό-Οχηματαγωγό πλοίο με προορισμό την Ιταλία, 41χρονος αλλοδαπός οδηγός Ι.Χ.Ε. οχήματος, διότι μετέφερε τρεις αλλοδαπούς, οι οποίοι κατείχαν και επέδειξαν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, με σκοπό την παράνομη έξοδό τους από τη χώρα, οι οποίοι επίσης συνελήφθησαν.Προανάκριση, κατά την αυτόφωρη διαδικασία, διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, ενώ το Ι.Χ.Ε. όχημα κατασχέθηκε.

Πλήγμα κατά της Δημοκρατίας τα επεισόδια στην Αλβανία


Πλήγμα κατά της Δημοκρατίας χαρακτήρισε τα χθεσινά περιστατικά βίας στην Αλβανία ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Γρηγόρης Δελαβέκουρας.«Τα σημερινά περιστατικά βίας στην Αλβανία, δεν προκάλεσαν απλώς τον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό πολλών άλλων, αλλά αποτέλεσαν πλήγμα κατά της Δημοκρατίας», σημείωσε ο κ. Δελαβέκουρας, τονίζοντας πως «η Αλβανία δεν πρέπει τη στιγμή αυτή να διολισθήσει σε φαινόμενα βίας από όπου κι αν προέρχονται».Σύμφωνα με τον ίδιο, «αποτελεί ιστορική ευθύνη όλων των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων της χώρας η επίδειξη αυτοσυγκράτησης. Ο μοναδικός τρόπος άρσης του αδιεξόδου που παρεμποδίζει τον εκσυγχρονισμό και υπονομεύει την ομαλή πορεία της χώρας προς την Ε.Ε. είναι η διεξαγωγή εποικοδομητικού διαλόγου, σε πνεύμα συμβιβασμού, μέσα στο πλαίσιο που παρέχουν το Σύνταγμα και οι νόμοι».Καταλήγοντας ο κ. Δελαβέκουρας υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να στηρίζει αυτή την προσπάθεια».

Ξεκίνησε μυστικά η αναδιάρθρωση!

thumb

Μυστικές επαφές µε κατόχους ελ­ληνικών οµολόγων στο εσωτερικό της χώρας ξεκίνησε το υπουργείο οικονοµικών, αφού τα µηνύµατα που έχει λάβει από όλες τις πλευρές (Ε.Ε., ΔΝΤ, χρη­µατοπιστωτικοί σύµβουλοι) είναι ότι το χρέ­ος της χώρας µας ξεπέρασε το κόκκινο.Ασφαλείς πληροφορίες αναφέ­ρουν ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προσεγγίσει τα ασφαλιστικά ταμεία (τα οποία ελέγχει) που κατέχουν οµόλογα ελληνικού Δηµοσίου που λήγουν τις κρίσιμες ημερομηνίες 2014-2015, όταν δηλαδή η Ελλάδα θα είναι ανή­µπορη να εξυπηρετήσει το χρέος και τους τόκους του. Οι διαβουλεύσεις ξεκίνησαν από την περίοδο των γιορτών, ενώ υπόγειες συνομιλίες έχουν ξεκινήσει και µε τις κρατι­κές ελληνικές τράπεζες και σύντοµα αναµέ­νεται να «µπουν στον χορό» και οι ιδιωτικές. Στόχος του οικονοµικού επιτελείου είναι να αντικατασταθούν οι τίτλοι που λήγουν τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες µε άλλους μα­κρύτερης διάρκειας και µε χαµηλότερο επι­τόκιο από το αντίστοιχο της αγοράς, µε τους τόκους να κεφαλαιοποιούνται. Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση επιχειρεί να αναδι­αρθρώσει τουλάχιστον το εσωτερικό χρέος εν αναµονή των αποφάσεων της Ε.Ε. για τη λύση - πακέτο, η οποία τείνει να γίνει πολύ δυσάρεστη για την Ελλάδα.

Ελεγχόμενη πτώχευση

Και αυτό γιατί, για να µπορέσει η χώρα µας να αντεπεξέλθει, θα πρέπει η αναδιάρ­θρωση να γίνει επί του συνόλου του δηµο­σίου χρέους, δηλαδή και των οµολόγων που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια άλλων ευρω­παϊκών χωρών, τραπεζών και επενδυτικών κεφαλαίων του εξωτερικού. Οι τελευταί­ες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Γερμανία επιχειρεί πλέον να επιβάλει από τώρα τους όρους του µηχανισµού στήριξης που έχουν ψηφιστεί για να µπουν σε ισχύ από το 2013 και µετά. Δηλαδή οι χώρες που δεν µπορούν να εξυπηρετήσουν το χρέος τους και να δα­νειστούν µε αποδεκτά επιτόκια από την αγο­ρά, να προχωρούν σε ελεγχόμενη πτώχευση καθώς θα αποτελούν κίνδυνο για τη σταθε­ρότητα του ευρω-συστήµατος. Φαίνεται πως το Βερολίνο θέλει να εντάξει την πρόταση αυτή στη λύση - πακέτο που συζητείται αυ­τόν τον καιρό στην Ε.Ε. Μαστίγιο και καρότο δηλαδή. Από τη µία, να εγκριθεί η αύξηση των κονδυλίων του Ταµείου Στήριξης, ώστε να χρηµατοδοτεί µε χαµηλότοκα δάνεια της χώρες που έχουν ανάγκη ή να εκδοθεί µε­σοπρόθεσµα το περιβόητο ευρωομόλογο, από την άλλη, όµως, συγκεκριµένες χώρες που έχουν χρόνιο πρόβληµα µε το χρέος (βλέπε Ελλάδα) να πρέπει να αναδιαρθρώ­σουν τα χρέη τους «µια και καλή», όπως δή­λωσε χαρακτηριστικά Γερµανός αξιωµατού­χος, «ώστε να τελειώσει το κρυφτούλι µε τις αγορές».

Τι θα γίνει με την Ελλάδα;

Προς το παρόν, και επισήµως η κυβέρνη­ση προωθεί την επιμήκυνση της αποπληρω­µής του δανείου ως µεγάλη επιτυχία. Παρά το γεγονός όμως ότι υπάρχει καταρχήν πο­λιτική συµφωνία από την ευρωζώνη (το ΔΝΤ έχει ήδη δώσει το πράσινο φως για το µέ­ρος που του αναλογεί), η Γερµανία, η Ολλαν­δία και η Αυστρία εξακολουθούν να βάζουν βέτο. Ο λόγος είναι γιατί δεν έχουν πειστεί ακόµα για τη δημοσιονομική εξυγίανση που παρουσιάζει η κυβέρνηση και περιµένουν τα αποτελέσµατα της έκθεσης της τρόικας που θα καταφθάσει στη χώρα µας για νέο έλεγχο σε 2 εβδοµάδες. Γι’ αυτό προτιµούν να εντάξουν την επιµήκυνση στο πλαίσιο της συνολικής λήψης αποφάσεων για αντιµετώπιση της κρίσης. Με αυτόν τον τρόπο η Ελλά­δα κινδυνεύει να έρθει αντιµέτωπη µε νέες απαιτήσεις για µέτρα και λιτότητα, ώστε να πάρει την παράταση, η οποία δεν θα έπρε­πε καν να υφίσταται εάν γίνονταν οι σωστές διαπραγµατεύσεις και υπολογισµοί από το οικονοµικό επιτελείο όταν υπέγραφε τη δα­νειακή σύµβαση!

Ξεχωριστή περίπτωση

Στους διαδρόμους των Βρυξελλών αναφέρεται ξεκάθαρα πλέον ότι η Ελλάδα δεν θα έχει την ίδια αντι­μετώπιση με τις άλλες χώρες γιατί «τα προβλήματα δεν προέκυψαν από την παρούσα κρίση, αλλά από δημοσιονομικό εκτροχιασμό δε­καετιών». Η καχυποψία παραμέ­νει και οι υπουργοί οικονομικών της ευρωζώνης έχουν διαμηνύσει στον Γιώργο Παπακωνσταντίνου ότι η χώρα μας δεν πρέπει να πε­ριμένει χάρες και ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκλαμ­βάνει την ευρω-λύση - πακέτο ως έναυσμα για δημοσιονομική χα­λάρωση ή πρόωρες εκλογές.

Η γερμανική πρόταση

Τα πράγματα θα δυσκολέψουν για την κυβέρνηση εάν η γερμανι­κή πρόταση για υποχρεωτική και άμεση αναδιάρθρωση του εξωτε­ρικού χρέους περάσει. Ήδη οι κυ­βερνώντες ψάχνουν τρόπους να περάσει μια τέτοια ενέργεια ως φυσιολογική εξέλιξη λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν στο σύνολο της ευρωζώνης και όχι λόγω οικονομικής δυστοκίας της πολιτικής της. Ωστόσο η δήλω­ση του προέδρου του Eurogroup Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ ότι «η κρίση δεν αφορά το ίδιο το ευρώ, αλλά κάποιες χώρες που ανήκουν σε αυτό» ελήφθη από το οικονομι­κό επιτελείο με σκεπτικισμό και ανησυχία. Η επικοινωνιακή στήρι­ξη που λάμβανε τόσους μήνες η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται ότι τελείωσε και οι εξελίξεις αναμέ­νεται να ανατρέψουν πολλές δε­σμεύσεις της κυβέρνησης. Εάν λάβουμε υπόψη ότι στην παρούσα φάση υπάρχει καθολι­κή επικράτηση των γερμανικών βλέψεων σε όλες τις αποφάσεις της Ε.Ε., τότε τα πράγματα είναι δύσκολα. Και αυτό γιατί εξακο­λουθεί να υπάρχει έλλειψη σο­βαρής και σταθερής οικονομικής πολιτικής, η οποία διαφαίνεται σε κάθε συνεδρίαση του Eurogroup. Μάλιστα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας, ο Γ. Παπακωνσταντίνου «κρύφτηκε» πίσω από τον Ιρλαν­δό ομόλογό του, που απαίτησε να εξεταστεί το αίτημα της χώρας του για μείωση του επιτοκίου του δανείου που έλαβε από την τρόι­κα. Εάν τα καταφέρει η Ιρλανδία, η Ελλάδα ελπίζει ότι το μειωμένο επιτόκιο θα ισχύσει και για το δι­κό μας δάνειο.

topontiki

«Όχι» στις επιχειρησιακές συμβάσεις

ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η «ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ» ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Ήδη, επιχειρήσεις των Ιωαννίνων ανιχνεύουν διαθέσεις και νομοθεσία προκειμένου να προχωρήσουν σε προτάσεις επιχειρησιακών συμβάσεων με τους εργαζόμενούς τους.Περίπου πέντε επιχειρήσεις έχουν ζητήσει πληροφορίες μέσω των λογιστών τους από την Επιθεώρηση Εργασίας για το τι επιτρέπει και τι όχι ο νόμος της κυβέρνησης που «προσπερνάει» τις συλλογικές συμβάσεις εάν οι επιχειρήσεις βρίσκονται στα πρόθυρα πτώχευσης. Από αυτές που ζήτησαν πληροφορίες πάντως μέχρι στιγμής, οι περισσότερες δεν αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Νίκος Φασούλης τόνισε χθες ότι παρουσιάστηκε περίπτωση κατά την οποία εργοδότης ζήτησε από υπάλληλο να υπογράψει… ατομική σύμβαση, η οποία προέβλεπε τετράωρη εργασία με μισές αποδοχές. «Είμαστε ριζικά αντίθετοι με τα αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα και τη σκληρή και άδικη κυβερνητική πολιτική» τόνισε ο κ. Φασούλης και κάλεσε όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς και σωματεία να συμμετάσχουν την ερχόμενη Τετάρτη 26 Ιανουαρίου στην ενημέρωση για τις επιχειρησιακές συμβάσεις, η οποία θα γίνει στο Εργατικό Κέντρο. Ο κ. Φασούλης άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής σε πανελλαδική ή και πανγιαννιώτικη κινητοποίηση, εφόσον όμως είναι ενωτική, από όλες τις παρατάξεις «ώστε να έχουμε επιτυχία όπως άλλωστε έγινε στην απεργία της 15ης Δεκεμβρίου», όπως είπε. Το ενδεχόμενο μιας τοπικής κινητοποίησης είναι θέμα που έχει συζητηθεί αρκετές φορές στις διοικήσεις του Εργατικού Κέντρου, χωρίς όμως ποτέ να έχει βρεθεί σημείο συνεννόησης μεταξύ των παρατάξεων.Με απόφαση της τελευταίας συνεδρίασης της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου, καταδικάζονται «όλοι οι αντεργατικοί και αντιλαϊκού νόμοι με αποκορύφωμα τον 3899/2010 για τις επιχειρησιακές συμβάσεις» όπως ανάφερε ο κ. Φασούλης.Πρόσθεσε ότι «οι απολύσεις γίνονται με πρόφαση διάφορους λόγους και όταν υπάρχει αντίδραση συνδικαλιστών, απολύονται πρώτα οι ίδιοι-βλ. Βίκος, Jumbo και αλλού»και ότι σε αρκετούς εργασιακούς κλάδους υπάρχει πρόβλημα. «Οι απολυμένοι στη ΣΒΕΚΗ ακόμη περιμένουν, η ΕΛΒΙΖ, η «Δωδώνη», η Μεταλλουργική και άλλες επιχειρήσεις έχουν άγνωστο μέλλον, οι εργαζόμενοι στην πρώην ΑΔΕΙ είναι στην ανεργία, οι εργαζόμενοι στο ΚΠΕ Κόνιτσας είναι απλήρωτοι και ανασφάλιστοι» είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΕΚΙ και πρόσθεσε ότι «οι μετανάστες αντιμετωπίζονται λες και δεν είναι άνθρωποι». Τέλος, ο κ. Φασούλης υπενθύμισε ότι η πρώτη προσπάθεια για επιχειρησιακή σύμβαση, η οποία έγινε από την εταιρία ΝΕΟΓΑΛ σταμάτησε, καθώς η επιχείρηση ήταν κερδοφόρα και δεν υπήρχε λόγος μείωσης των μισθών.

Νέες κινητοποιήσεις από βδομάδα

Ανοίγουν σήμερα τα (εφημερεύοντα) φαρμακεία, μετά από τρεις μέρες απεργίας, κατά τις οποίες στα «φαρμακεία ασφαλείας» που λειτούργησαν στην πόλη, δημιουργήθηκαν μεγάλες ουρές. Οι φαρμακοποιοί επαναλαμβάνουν την απεργία τους και πάλι το ερχόμενο τριήμερο 26, 27 και 28 Ιανουαρίου. Επίσης, την ερχόμενη Πέμπτη κινητοποιούνται και πάλι οι μηχανικοί, κάνοντας συμβολικές καταλήψεις στα πολεοδομικά γραφεία της χώρας. Στις 2 Φεβρουαρίου θα καταλάβουν τα γραφεία του ΤΣΜΕΔΕ σε όλη τη χώρα. Επίσης, στις 24 Ιανουαρίου, ξεκινούν νέες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι.

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

Η επόμενη μέρα στα Τίρανα

Τέσσερις οι νεκροί- Γέμισαν τραυματίες τα νοσοκομεία

Την παραίτηση της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Σαλί Μπερίσα ζήτησε για μία ακόμη φορά χθες η Σοσιαλιστική αντιπολίτευση της χώρας, που διοργάνωσε χθες μεγάλη διαδήλωση διαμαρτυρίας στο κέντρο των Τιράνων.Ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος Εντι Ράμα απηύθυνε έκκληση παραίτησης στον κ. Μπερίσα, χαρακτηρίζοντας αναγκαία την κίνηση αυτή μετά τις αποκαλύψεις χρηματισμού του παραιτηθέντος πλέον αντιπροέδρου και πρώην υπουργού Οικονομίας της κυβέρνησης Μπερίσα, Ιλίρ Μέτα. Παρά την ύπαρξη βίντεο που καταγράφει τον Μέτα να αποδέχεται χρηματικό ποσό ως παράνομη προμήθεια για την κατασκευή σταθμού παραγωγής ενέργειας, ο παραιτηθείς αντιπρόεδρος επέμεινε ότι το υλικό αυτό αποτελεί κατασκευή της αντιπολίτευσης.

Eκκληση για ηρεμία από τις ΗΠΑ

Βουλευτές του Σοσιαλιστικού Κόμματος επισκέπτονταν χθες το πρωί συνοικίες της αλβανικής πρωτεύουσας μοιράζοντας φυλλάδια που καλούσαν τους πολίτες να κατέβουν στη διαδήλωση και να ζητήσουν την άμεση παραίτηση του πρωθυπουργού Μπερίσα. Στο μεταξύ, έκκληση για ηρεμία απηύθυνε χθες σε όλα τα πολιτικά κόμματα της χώρας η πρεσβεία των ΗΠΑ στα Τίρανα, καταδικάζοντας τη σκληρή και βίαιη γλώσσα πολλών πολιτικών που ενθαρρύνουν τη βία και τις αποσταθεροποιητικές ενέργειες.Τροπολογία ετοιμάζει στο μεταξύ ο Αλβανός ΥΠΕΞ, καλώντας την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ενωσης στο Κόσοβο (EULEX) -σε συνεργασία με την Πρίστινα, τα Τίρανα και το Βελιγράδι- να αρχίσει επειγόντως έρευνες για τη διαλεύκανση των κατηγοριών που διατυπώνονται στην έκθεση του Ντικ Μάρτι, για εμπόριο ανθρώπινων οργάνων. Σύμφωνα με την έκθεση Μάρτι, μέλη του αλβανικού αντάρτικου UCK αφαιρούσαν ζωτικά όργανα Σέρβων αιχμαλώτων τους το 1999, με σκοπό να τα διοχετεύσουν σε κυκλώματα παράνομων μεταμοσχεύσεων.Το αλβανικό υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Gazeta Shqiptare, έχει ετοιμάσει τροπολογία τεσσάρων σελίδων που αποτελείται από 20 σημεία και θα παρουσιαστεί από την αλβανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον πρωθυπουργό, Σαλί Μπερίσα. Το κείμενο αυτό καλεί τις χώρες-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης να συμβάλουν και να βοηθήσουν τη EULEX στις έρευνές της.Στην εισαγωγή του κειμένου της τροπολογίας του αλβανικού υπουργείου Εξωτερικών απορρίπτονται κατηγορηματικά όλες οι κατηγορίες για εμπόριο ανθρώπινων οργάνων, οι οποίες σύμφωνα με την Αλβανία είναι αβάσιμες και δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν το έγκλημα αυτό.

Επίθεση Μπερίσα στον Μάρτι
Σε χθεσινή συνέντευξή του σε τηλεοπτικό κανάλι των Τιράνων, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Σαλί Μπερίσα, χαρακτήρισε τον Ελβετό γερουσιαστή, Ντικ Μάρτι, «αντιαλβανό ρατσιστή» και «υπηρέτη των σερβικών συμφερόντων», και τόνισε ότι τις απόψεις του αυτές για τον κ. Μάρτι και την έκθεσή του θα τις διατυπώσει δημοσίως ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, κατά την 60λεπτη ομιλία του,

Τέσσερις οι νεκροί
Στο μεταξύ,σύμφωνα με τους γιατρούς του στρατιωτικού νοσοκομείου των Τιράνων, 4 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην χθεσινή διαδήλωση και εκφράζονται φόβοι για άλλα θύματα μεταξύ των διαδηλωτών. Πάνω από 60 μέχρι στιγμής οι τραυματίες, μεταξύ των οποίων 10 αστυνομικοί.Οι διαδηλωτές καταγγέλουν πως η αστυνομία χρησιμοποίησε ελεύθερους σκοπευτές.Τα θύματα φέρουν θανάσιμα τραύματα από ίδιες σφαίρες και όπως προκύπτει πυροβολήθηκαν σχεδόν εξ' επαφής.
ΔΕΙΤΕ ΝΕΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΔΙΑΔΗΛΩΤΩΝ

Αύξηση της ανεργίας


Στα 653.552 άτομα ανήλθαν οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ άνεργοι, τον περασμένο Δεκέμβριο, αριθμός ο οποίος είναι αυξημένος κατά 4,18% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού.Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 235.125 (35,98%) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 418.427 (64,02%) είναι εγγεγραμμένοι για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Στην Περιφέρεια Αττικής αναλογεί το 33,62% των ανέργων που αναζητούν εργασία από το σύνολο της χώρας και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας αναλογεί το 20,74%.Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 49.673, μειωμένες κατά -11,42% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2009. Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 29.703 (μειωμένες κατά 5,92% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα), οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 30.773 (μειωμένες κατά 48,79% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα) και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 22.652.

Στη Βουλή τη Δευτέρα το πόρισμα για τη Siemens


Την Δευτέρα θα κατατεθεί στην Ολομέλεια της Βουλής, το πόρισμα της Εξεταστικής για τη Siemens.Αντιδράσεις προκάλεσαν τα πορίσματα των κομμάτων για την υπόθεση της Siemens. Προσπάθεια να δημιουργήσει εντυπώσεις με ανακριβή, ελλιπή ή και ψευδή στοιχεία, καταλογίζει στη ΝΔ ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Σημίτης, σε γραπτή δήλωσή του με αφορμή την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να παραπεμφθεί και ο ίδιος σε προκαταρκτική επιτροπή για την υπόθεση Siemens.Ως αυθαίρετη και προς εξυπηρέτηση προφανών μικροκομματικών σκοπιμοτήτων, χαρακτηρίζει ο Γιώργος Αλογοσκούφης την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση και σημειώνει ότι, στο πλαίσιο της νομοθεσίας που διέπει τις εισηγμένες εταιρείες, ο ίδιος, ως υπουργός Οικονομίας, ουδεμία εξουσία είχε ή μπορούσε να ασκήσει σε διοικητικά ζητήματα του ΟΤΕ.Για "κυνική ατμόσφαιρα σκοπιμοτήτων" έκανε λόγο και ο πρώην υπουργός Μεταφορών του ΠΑΣΟΚ επί κυβερνήσεων Σημίτη, Χρήστος Βερελής, σημειώνοντας ότι ως υπουργός Μεταφορών δεν υπέγραψε προγραμματικές συμβάσεις ή αλλαγές τους στον ΟΣΕ και στον ΟΤΕ.Εξυπηρέτηση κομματικών, αποκλειστικά, σκοπιμοτήτων και όχι της αναζήτησης της αλήθειας, καταλογίζει ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Οικονομίας Γ. Παπαθανασίου, στην απόφαση της πλειοψηφίας της Εξεταστικής Επιτροπής της Siemens να τον παραπέμψει στην προανακριτική επιτροπή.Ως εξ αρχής προδιαγεγραμμένες από την κυβέρνηση, χαρακτήρισε σε δήλωσή του τις εξελίξεις στην υπόθεση Siemens ο πρώην υπουργός Μιχάλης Λιάπης, προσθέτοντας ότι "ένα σκάνδαλο του ΠΑΣΟΚ επιχειρείται να μετακυληθεί και στη ΝΔ με μικρόψυχη λογική των συμψηφισμών"."Το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής αποδεικνύει ότι το ΠΑΣΟΚ συγκαλύπτει και τους κλέφτες και τις μίζες κα επιδίδεται σε ένα συκοφαντικό κυνήγι πολιτικών του αντιπάλων", δήλωσε o κ. Προκόπης Παυλόπουλος.Από την πλευρά του, ο πρωην υπουργός Οικονομικών, Γιάννος Παπαντωνίου, αποδίδει την εμπλοπή του ονόματός του σε καθαρά επικοινωνιακούς λόγους.Κεραυνό εν αιθρία χαρακτήρισε ο Νίκος Χριστοδουλάκης την απόφαση της εξεταστικής επιτροπής της βουλής για την υπόθεση Siemens να επιρρίψει στον ίδιο πολιτικές ευθύνες και να ζητήσει περαιτέρω διερεύνηση.Ο πρώην υπουργός Αμύνης Άκης Τσοχατζόπουλος σε σύντομη δήλωσή του αναφέρει ότι ουδέποτε στη θητεία του υπέγραψε, παρέλαβε ή διαχειρίστηκε οποιαδήποτε σύμβαση εκ μέρους του Δημοσίου με τη Siemens.

Προειδοποιήσεις προς Φαρμακοποιούς


Με διάθεση φαρμάκων από τα δημόσια νοσοκομεία θα απαντήσει η Πολιτεία, σε περίπτωση άρνησης πώλησης εκ μέρους των φαρμακοποιών κατά την διάρκεια των κινητοποιήσεων - δήλωσε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος, κατά την συζήτηση επερώτησης του ΚΚΕ για τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας.«Δεν θέλουμε την σύγκρουση. Δεν θα ασχοληθούμε με μέτρα βίαια και συγκρουσιακά. Θα πάρουμε, όμως, μέτρα κοινωνικής διαβίωσης, αν αποφασίσουν να μην χορηγούν φάρμακα τις ημέρες του αγώνα τους. Θα το αντιμετωπίσουμε με προσφυγή στα δημόσια νοσοκομεία. Να σκεφτούν αυτοί που μετέρχονται τέτοιες μορφές αγώνα ότι θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές», ανέφερε ο υπουργός.Στην περίπτωση πάλι που οι φαρμακοποιοί αξιώσουν άμεση πληρωμή των φαρμάκων εκ μέρους των ασφαλισμένων, το δημόσιο θα ανταποκριθεί με άμεσες πληρωμές - συμπλήρωσε ο κ. Λοβέρδος και υπογράμμισε πως το θέμα της λειτουργίας των φαρμακείων από άσχετους έχει λυθεί.Αναπτύσσοντας την επερώτησή του το ΚΚΕ κατηγόρησε την κυβέρνηση πως ακολουθεί- μαζί με την Νέα Δημοκρατία - μια πολιτική σταδιακής εμπορευματοποίησης της υγείας, χρησιμοποιώντας σ’ αυτήν της την επιδίωξη και εξαγγελίες, όπως αυτή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, με μοναδικό στόχο την περικοπή των δαπανών.«Βρισκόμαστε σε νέα εποχή. Δίνουμε αγώνα να εξασφαλίσουμε την τέταρτη δόση του δανείου προς τη χώρα μας, από την οποία θα πληρωθούν μισθοί και συντάξεις», ανέφερε ο κ. Λοβέρδος στη συνάντηση που είχε με Διοικητές Νοσοκομείων και Διοικητές Υγειονομικών Περιφερειών.Ο υπουργός Υγείας, κάλεσε τους φαρμακοποιούς να μην συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους διότι δεν οδηγούν πουθενά, και πρόσθεσε ότι οι διαφωνίες είναι για επιμέρους θέματα και όχι για βασικά.

Ανάσα για τους οδηγούς το νέο τμήμα της Ιόνιας


Μία Ιόνια- και… όχι αιώνια όπως τείνει να γίνει- ανάσα έχουν πλέον οι οδηγοί που κινούνται στον άξονα Ιωάννινα – Αντίρριο, μετά την παράδοση στην κυκλοφορία του δεύτερου τμήματος της παράκαμψης της Άρτας, την Τετάρτη.Το τμήμα αυτό, που έχει μήκος 8 χιλιόμετρα ξεκινάει από τον κόμβο του Πέτα και φτάνει ως τους Σελλάδες. Στον κόμβο του Πέτα στον οποίο καταλήγει το ήδη υπάρχον τμήμα της παράκαμψης που χρησιμοποιούν οι οδηγοί τα τελευταία χρόνια, έχει δημιουργηθεί ένας προσωρινός κυκλικός κόμβος και υπάρχει δέσμευση ότι μέχρι το Πάσχα θα παραδοθεί η ανισόπεδη διάβαση, με την Ιόνια να περνάει, τότε, κανονικά και χωρίς εμπόδια από πάνω και τον δρόμο Άρτα – Πέτα να περνάει κάθετα από κάτω. Στην άλλη πλευρά, στην έξοδο στους Σελλάδες λειτουργεί φωτεινός σηματοδότης ώστε να ρυθμίζεται η κίνηση στη συνάντηση με τον παλιό εθνικό δρόμο Άρτα – Αγρίνιο.Είναι δεδομένα τα οφέλη από την ολοκλήρωση της παράκαμψης της Άρτας. Οι οδηγοί κινούνται με ασφάλεια και υψηλές ταχύτητες σε ένα μεγάλο τμήμα του άξονα, μήκους συνολικά 22 χιλιομέτρων ενώ και η Άρτα με τα προάστιά της, αποφορτίζεται από τα προβλήματα που φέρνει η διέλευση τόσων οχημάτων, ιδιαίτερα των φορτηγών. Σε συνδυασμό με την παράκαμψη Αγρινίου, δημιουργείται για πρώτη φορά ένα σύνολο έργων που αλλάζει ριζικά την κίνηση στην εθνική οδό Ιωαννίνων – Αντίρριο, η οποία όπως είναι γνωστό αποτελεί και μία από τις πιο επικίνδυνες εθνικές οδούς της χώρας.Οι καθυστερήσεις στα υπόλοιπα τμήματα της Ιόνιας Οδού είναι δεδομένες, το υπουργείο Υποδομών όμως έχει δεσμευτεί ότι θα βοηθήσει στο ξεπέρασμα εμποδίων όπως οι απαλλοτριώσεις.

Απάντηση για καθυστερήσεις

Χτες δημοσιοποιήθηκε και σχετική απάντηση του υφυπουργού Υποδομών Γιάννη Μαγκριώτη σε ερώτηση που είχαν καταθέσει στη Βουλή, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Σταύρος Καλογιάννης (Ιωάννινα), Κωνσταντίνος Παπασιώζος (Άρτα) και Δημήτρης Τσουμάνης (Πρέβεζα) για «Καθυστέρηση της απόδοσης στην κυκλοφορία του τμήματος Σελλάδες – κόμβος Αγίου Δημητρίου της Παράκαμψης Άρτας».Στην απάντηση δίδεται το «βιογραφικό»του έργου και κυρίως εξηγείται η καθυστέρηση λόγω του συγχρονισμού των μελετών με τα άλλα τμήματα της Ιόνιας (που ως γνωστόν έχουν παραχωρηθεί σε ιδιωτικές κατασκευαστικές εταιρίες) και άλλων στοιχείων που έπρεπε να συνυπολογισθούν όπως η διέλευση της οδού Άρτα – Πέτα – Τρίκαλα ή η πρόβλεψη για σταθμό διοδίων στο σημείο αυτό. Η απάντηση έχει ως εξής:«Η σύμβαση του έργου του θέματος υπεγράφη στις 25.10.2005 με προθεσμία περαίωσης την 25.10.2007. Απο τις 26.10.2007 δόθηκαν δύο παρατάσεις με ορίζοντα διετίας και με ταυτόχρονη τροποποίηση του σχεδιασμού του ανισόπεδου κόμβου , έτσι ώστε να διατηρηθεί ισόπεδη στο σημείο αυτό , η Εθνική Οδός Άρτας Τρικάλων και αντίστοιχες τροποποιήσεις στις τεχνικές μελέτες και στην ΚΥΑ περιβαλλοντικών όρων η οποία εγκρίθηκε στις 30.06.2009.Οι τροποποιήσεις αυτές που αποφασίστηκαν το 2008 , με συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν ελήφθη το 2008 υπόψη ότι το κατασκευαζόμενο έργο αποτελεί ενδιάμεσο τμήμα της Ιόνιας Οδού ( η οποία κατασκευάζεται με σύμβαση παραχώρησης που υπεγράφη το 2007)και θα έπρεπε οι τροποποιήσεις να παρακολουθούν τις μελέτες του έργου παραχώρησης (π.χ σχεδιασμός του κόμβου για ανάπτυξη σταθμού διοδίων),επέβαλαν την κατάρτιση Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (πριν την υπογραφή της οποίας δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών),της οποίας η έγκριση υπογραφής από το Ελεγκτικό Συνέδριο δόθηκε το Δεκέμβριο του 2010, με αποτέλεσμα η ημερομηνία περαίωσης του έργου να ορισθεί στις 30.06.2011.Η προσωρινή σύνδεση του άξονα Αντιρρίου –Ιωαννίνων με το τμήμα Αγ. Δημήτριος-Φιλιππιάδα μέσω ισόπεδου κόμβου , δεν κατέστη δυνατόν να γίνει πριν τις εορτές των Χριστουγέννων , λόγω καθυστέρησης της ηλεκτροδότησης του έργου από την ΔΕΗ, και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του 2011».

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Επίθεση της Ντόρας στη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ από τα Γιάννενα για την υπόθεση της Siemens

Πλήθος κόσμου στα εγκαίνια των γραφείων του κινήματος στην Ηπειρωτική πρωτεύουσα

Επίθεση στη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση της Siemens εξαπέλυσε η αρχηγός της Δημοκρατικής Συμμαχίας, Ντόρα Μπακογιάννη, υποστηρίζοντας ότι επιχείρησαν να καλύψουν την υπόθεση και δεν έκαναν το πλέον απλό, να ανοίξουν τους λογαριασμούς των κομμάτων τους για να δουν αν και ποιοί πήραν μίζες.Οι δηλώσεις της κ. Μπακογιάννη έγιναν κατά τη διάρκεια των εγκαινίων των γραφείων του κινήματος στα Ιωάννινα.Σε σύντομο χαιρετισμό της η κ. Μπακογιάννη σημείωσε ότι η ΔΗΣΥ δημιουργήθηκε μέσα στην κρίση η οποία μαστίζει τη χώρα, και κάλεσε τους πολίτες που έχουν γυρίσει την πλάτη στην πολιτική να συσπειρωθούν στο κόμμα της για μια νέα αρχή.Πρόσθεσε ότι η ΔΗΣΥ ξεκίνησε πριν δυόμισι μήνες με περίπου 5.000 ανθρώπους, ενώ σήμερα, ο αριθμός αυτών που συσπειρώθηκαν στη Δημοκρατική Συμμαχία έχει αυξηθεί κατακόρυφα.Το Σάββατο το μεσημέρι η κ. Μπακογιάννη θα επισκεφθεί το τελωνείο της Κακαβιάς, όπου αναμένεται να κάνει δηλώσεις για το πρόβλημα των λαθρομεταναστών στην Ελλάδα.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΑΒΟΣ:Εξτρεμιστές χρησιμοποίησαν αυτοκίνητο της Aλβανικής πρεσβείας στην Αθήνα για να με δολοφονήσουν


Στην επικαιρότητα βρίσκεται σήμερα ο Έλληνα βουλευτής του LSI Βαγγέλης Τάβος με ανάλογα δημοσιευματα στις Αλβανικές εφημερίδες «ΜΑΠΟ» και «ΣΤΑΝΤΑΡΤ». Οι εφημερίδες αυτές αναπαράγουν τα όσα σχετικά με απόπειρες δολοφονίας κατά του Τάβου έχει γράψει στο βιβλίο του ο δημοσιογράφος Σταύρος Τζίμας.Ο Τζίμας κάνει λόγο για άτομα της «ΜΑΒΗ» που προσπάθησαν το 1997 να δολοφονήσουν τον τότε βουλευτή του Σοσιαλιστικού Κόμματος Βαγγέλη Τάβο, καθώς και ένα γεγονός στην Αθήνα όπου εξερράγη εκκρηκτικός μηχανισμός έξω από κέντρο στο οποίο θα πραγματοποιούνταν εκδήλωση για με εφηυμερίδα που εκδίδονταν στο Αργυρόκαστρο.Ο Τάβος σε σχετική συνέντευξη στην «ΜΑΡΟ» επιβεβαιώνει τα δυο αυτά συμβάντα, μάλιστα αναφέρει πως υπάρχει και τρίτο συμβάν εις βάρος του κατά την καταμέτρηση των ψήφων στο Λιμπόχοβο κατά τις εκλογές του 2005.Ο Τάβος αναφέρει πως «ήταν η νύχτα καταμέτρησης των ψήφων στο Λιμπόχοβο. Έρχεται μια ελληνίδα δημοσιογράφος, δεν θέλω να αναφέρω το όνομά της, και μου λέει να φυλαχτώ γιατί εδώ ήρθε ένα άτομο που συνοδεύεται από κάποιον. Μου είπε τα ονόματα, τον ένα τον γνώρισα γιατί είχα μαζί μικρές αντιπαραθέσεις…Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο, συνεχίζει ο Τάβος, αυτός είχε βρει καταφύγιο σε ένα χωριό της μειονότητας, που δεν λέω το όνομα διότι έτσι γίνεται γνωστό και το όνομα του ατόμου που τον είχε καρτήσει. Μου είπε πως ήρθαν για να σκοτώσουν εσένα…. Εγώ πήρα τα μέτρα μου ενημερώνοντας τους φίλους και τον διευθυντή της αστυνομίας Αργυροκάστρου.Εκείνη τη νύχτα δεν ήξερα σε ποιο σπίτι φιλοξενούνταν, αργότερα το έμαθα, και το άτομο και το αυτοκίνητο που τον έφερε και τον έβγαλε από τη χώρα. Αυτο ήταν ένα αυτοκίμνητο με διπλωματικές πινακίδες που ανήκε στην στην πρεσβεία μας στην Αθήνα. Δεν έχω λόγο να το κρύψω. Ήταν ένας ανώτατος διπλωμάτης σ΄αυτήν την πρεσβεία που τον έφερε και τον έβγαλε από την Αλβανία…Είχα και άλλες απειλές, σημειώνει ακόμα ο Τάβος, δεν την αξιολόγησα όμως γιατί ποτέ δεν πίστεψα πως από τη δίψα για καρέκλα στο αλβανικό κοινοβούλιο από την πλευρά των πολιτικών μου αντιπάλων, να μπορούσαν να φτάσουν έως και την δολοφονία μου.»

deropoli

Η Αλβανία φλέγεται

Κάμερα κατέγραψε τη δολοφονία ενός διαδηλωτή έξω από το πρωθυπουργικό μεγαρο!

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις συμπλοκές που σημειώθηκαν χθες στη διαδήλωση της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης στα Τίρανα.Η ειρηνική διαδήλωση που ξεκίνησε το μεσημέρι με τη συμμετοχή χιλιάδων ατόμων κατέληξε σε τρίωρες συμπλοκές διαδηλωτών και αστυνομικών μπροστά από το κτίριο της κυβέρνησης στον κεντρικό δρόμο της αλβανικής πρωτεύουσας.Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν ομάδα διαδηλωτών άρχισε να πετάει πέτρες και μολότοφ κατά των αστυνομικών, που απάντησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών.Τα τρία θύματα πυροβολήθηκαν από «κοντινή απόσταση» δήλωσε ο επικεφαλής των επειγόντων περιστατικών στο στρατιωτικό νοσοκομείο των Τιράνων Σάμι Κοτσέκου.Οι τραυματίες ανέρχονται στους σαράντα από αυτούς οι 23 είναι πολίτες και οι 17 αστυνομικοί.Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν πλαστικές σφαίρες για να διαλύσουν το πλήθος όταν ομάδα διαδηλωτών έσπασε φράχτη και προσπάθησε να εισέλθει στο κτίριο όπου στεγάζεται το πρωθυπουργικό γραφείο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ΑΤΑ.Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Σαλί Μπερίσα εξέφρασε τη λύπη του για τα θύματα της διαδήλωσης στα Τίρανα ενώ εξαπέλυσε κατηγορίες κατά του ηγέτη του Σοσιαλιστικού Κόμματος Έντι Ράμα.Ο κ. Μπερίσα κατηγόρησε τον Έντι Ράμα για τα επεισόδια δηλώνοντας ότι «όλο αυτό ήταν μια χυδαία ηθική πράξη» του Ράμα. Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο Ράμα χρησιμοποίησε εγκληματικά στοιχεία και λαθρέμπορους (200 με 300 άτομα) που προσπάθησαν να εφαρμόσουν το σενάριο της Τύνιδας. Ο κ. Μπερίσα είπε «όλη η ευθύνη είναι του Έντι Ράμα».Ο κ. Μπερίσα εξέφρασε τη λύπη του για τους τρεις νεκρούς αλλά είπε ότι σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πυροβολήθηκαν από κοντινή απόσταση με όπλα που δεν ανήκουν στην αστυνομία ή στην εθνική φρουρά.Ο Έντι Ράμα από την πλευρά του έκανε έκκληση για ηρεμία αλλά κατηγόρησε τις αρχές ότι προκάλεσαν την επίθεση των διαδηλωτών.Ο κ. Ράμα είπε ότι «πολίτες από όλη τη χώρα ήρθαν στα Τίρανα για να διαμαρτυρηθούν και τους προκάλεσαν, κάνοντας χρήση δακρυγόνων» και πρόσθεσε ότι η στάση της αστυνομίας ήταν «αντιεπαγγελματική».Ο πρόεδρος της Αλβανίας Μπαμίρ Τόπι ζήτησε ηρεμία και αποχή από τη βία ενώ έκανε έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις για διάλογο.Η πρεσβεία των ΗΠΑ, η αντιπροσωπεία της ΕΕ και η αποστολή του ΟΑΣΕ στα Τίρανα σε κοινή ανακοίνωση τους εξέφρασαν τη λύπη τους για τα επεισόδια στην αλβανική πρωτεύουσα όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.Στην ανακοίνωση αναφέρεται «απευθύνουμε έκκληση προς όλες τις πλευρές για αυτοσυγκράτηση και ηρεμία…επαναλαμβάνουμε την έκκληση για έναρξη εποικοδομητικού διαλόγου και συμβιβασμού για εξεύρεση λύσης στην παρούσα πολιτική κατάσταση».Η Αλβανία εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ το 2009 αλλά η πορεία της για ένταξη στην ΕΕ καθυστερεί καθώς πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις, να καταπολεμηθεί η διαφθορά και να ξεπεραστεί η πολιτική κρίση στη χώρα.Το Σοσιαλιστικό Κόμμα έχει ζητήσει επανάληψη των βουλευτικών εκλογών του Ιουνίου του 2009, στις οποίες το Δημοκρατικό Κόμμα του Μπερίσα επικράτησε με μικρή διαφορά.

Συγκλονιστική εικόνα!
Στο μεταξύ,η κάμερα Αλβανικού τηλεοπτικού σταθμού,κατέγραψε τη δολοφονία ενός εκ’ των τριών θυμάτων μπροστά στην πόρτα του πρωθυπουργικού μεγάρου!Οι επικριτές της κυβέρνησης θεωρούν ότι η σφαίρα προήλθε από το εσωτερικό του πρωθυπουργικού μεγάρου.
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Εικόνα πλήρους εγκατάλειψης παρουσιάζει το εργοτάξιο του Δήμου Ιωαννιτών


Εικόνα πλήρους αποδιοργάνωσης και εγκατάλειψης είναι αυτή που παρουσιάζει το εργοτάξιο του Δήμου Ιωαννιτών.Δεκάδες αντικείμενα στοιβαγμένα σε σωρούς, κάδοι απορριμμάτων που έχουν αποσυρθεί από δρόμους της πόλης και παραμένουν σε σωρούς, μία πρόχειρη χωματερή όπου μεταφέρονται κλαδιά δέντρων και άλλα και ένα πλυντήριο για τα απορριμματοφόρα, δίπλα ακριβώς στην λίμνη.Το πιο εντυπωσιακό είναι πως ανάμεσα στους χώρους αυτούς, παραμένουν ουσιαστικά εγκαταλελειμμένοι δεκάδες ολοκαίνουριοι κάδοι ανακύκλωσης, η προμήθεια των οποίων είχε γίνει κατά το παρελθόν, αλλά δεν τοποθετήθηκαν και δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ.Την κατάσταση αυτή, καυτηρίασε ο δημοτικός σύμβουλος, υπεύθυνος του εργοταξίου Λευτέρης Δοβανάς, ο οποίος παράλληλα εξήρε το φιλότιμο και την προσπάθεια που κάνουν οι εργαζόμενοι του συγκεκριμένου τομέα.«Η κατάσταση αυτή θα πάρει άμεσα τέλος. Δεν επιτρέπεται δίπλα στην λίμνη και στο γήπεδο όπου συγκεντρώνονται δεκάδες παιδάκια να λειτουργεί μία πραγματική χωματερή. Ούτε επιτρέπεται να πλένονται τα απορριμματοφόρα κάτω από αυτές τις συνθήκες και όλα τα λύματα να καταλήγουν στην Παμβώτιδα», τόνισε ο κ. Δοβανάς.Ήδη στον χώρο του πλυντηρίου έγιναν διορθωτικές παρεμβάσεις για την συγκέντρωση των λυμάτων, ενώ με την λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, τα απορριμματοφόρα θα καθαρίζονται πλέον στις νέες εγκαταστάσεις.«Θα κάνουμε μία μεγάλη προσπάθεια για να αλλάξει η εικόνα αυτή. Εντός των ημερών θα απομακρυνθεί η χωματερή και όλα τα υλικά που έχουν συγκεντρωθεί σε σωρούς μέσα στο εργοτάξιο», τόνισε ο κ. Δοβανάς και συμπλήρωσε πως τόσο ο στόλος των οχημάτων όσο και ο τομέας του προσωπικού θα πρέπει να ενισχυθούν ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του νέου δήμου.

ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ:Τριήμερο περιοδειών στα Γιάννινα


Στα Γιάννινα βρίσκεται από χθες το μεσημέρι η πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμμαχίας, Ντόρα Μπακογιάννη, στο πλαίσιο τριήμερης επίσκεψης που πραγματοποιεί στην πόλη και ευρύτερα στο Νομό Ιωαννίνων.Στόχος της επίσκεψης αυτής είναι αφενός η συνάντηση με τα στελέχη του νεοϊδρυθέντος κόμματος και τα εγκαίνια του πολιτικού γραφείου, αλλά και η πλήρης ενημέρωση για τα θέματα που απασχολούν την περιοχή, και ιδιαίτερα την τοπική αυτοδιοίκηση μετά την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης».Η κα Μπακογιάννη με τους συνεργάτες της επισκέφθηκε το μεσημέρι το Δημαρχείο των Ιωαννίνων.Εκεί την υποδέχθηκε εγκάρδια ο Δήμαρχος Φίλιππας Φίλιος και είχαν μία ολιγόλεπτη συνάντηση, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν τα ζητήματα που προκύπτουν από τον «Καλλικράτη», αλλά και οικονομικά ζητήματα που απασχολούν το Δήμο και ευρύτερα την τοπική κοινωνία.«Ο Καλλικράτης είναι ένα ωραίο αλλά δύσκολο εγχείρημα. Ο ρόλος της αυτοδιοίκησης είναι πολύ σημαντικός και καθοριστικός. Εκφράζω την χαρά μου που βρίσκομαι στα Γιάννινα και μου δόθηκε η ευκαιρία να ευχηθώ στο δήμαρχο επιτυχία στα καθήκοντά του και να συζητήσουμε τόσο τα προβλήματα της περιοχής όσο και τις προοπτικές που υπάρχουν. Θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στην στήριξη του Δήμου», ανέφερε στις δηλώσεις της η κ. Μπακογιάννη.«Εύχομαι στην κ. Μπακογιάννη επιτυχία στο πολιτικό της εγχείρημα. Μεταφέραμε τα προβλήματα της περιοχής και πιστεύουμε ότι από την θέση της στην ελληνική βουλή θα βοηθήσει για την προώθηση λύσεων», δήλωσε ο Δήμαρχος Φίλιππας Φίλιος.Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων δώρισε στην Πρόεδρο της Δημοκρατικής Συμμαχίας το βιβλίο του Τάσου Παπασταύρου «Ηπειρώτες Εθνικοί Ευεργέτες» και την ευχαρίστησε για την συνεργασία που είχαν.Στο πλαίσιο των επισκέψεων στην περιοχή η κα Μπακογιάννη επισκέφθηκε το κατάστημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, και στη συνέχεια συναντήθηκε με τον πρόεδρο Κώστα Ζωνίδη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.Το απόγευμα είχε επαφές με εκπροσώπους των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων, ενώ στις 7:30 το απόγευμα πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του πολιτικού γραφείου της Δημοκρατικής Συμμαχίας, στην οδό Ναπολέοντος Ζέρβα 2.Σήμερα η κα Μπακογιάννη θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχριμάνη, με την Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των Ιωαννίνων, ενώ αργότερα θα μεταβεί στον μεθοριακό σταθμό της Κακαβιάς.

Συνάντηση με Δ. Γεωργακοπούλου
Την Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα, επισκέφθηκε αμέσως μετά την άφιξή της, χθες το μεσημέρι η Πρόεδρος της «Δημοκρατικής Συμμαχίας», Ντόρα Μπακογιάννη.Η Γενική Γραμματέας δέχθηκε στο γραφείο της την Πρόεδρο της «Δημοκρατικής Συμμαχίας» και αντάλλαξαν απόψεις για σημαντικά ζητήματα όπως αυτό της κοινής προσπάθειας όλων για την έξοδο της χώρας από την κρίση, αλλά και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων που έχει θέσει η Κυβέρνηση για την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία.Μέσα από ουσιαστικό διάλογο και εποικοδομητική συζήτηση κοινή διαπίστωση και των δύο ήταν πως, στη δύσκολη περίοδο που διέρχεται η πατρίδα μας, ο πολιτικός κόσμος πρέπει να δείξει την ίδια ωριμότητα που δείχνει ο λαός και να λειτουργεί με αποκλειστικό γνώμονα το εθνικό κοινό συμφέρον και όχι το όποιο πρόσκαιρο μικροκομματικό πολιτικό όφελος.Η Γενική Γραμματέας, ενημέρωσε επίσης την Πρόεδρο της «Δημοκρατικής Συμμαχίας» για τη σκληρή δουλειά που έχει γίνει με τη στενή συνεργασία όλων των φορέων της Ηπείρου και η οποία είχε ως αποτέλεσμα, τους πολύ καλούς ρυθμούς απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων και ιδιαίτερα του ΕΣΠΑ, μέσα σε 12 μόλις μήνες, θέτοντας έτσι τις βάσεις να αναπτυχθεί ισόρροπα ο τόπος και να αναδειχθεί σε ένα ισχυρό περιφερειακό πόλο ανάπτυξης.«Είχαμε μια ουσιαστική και θετική συνάντηση. Ενημέρωσα την κα Μπακογιάννη, για την πορεία των αναπτυξιακών προγραμμάτων και τη διαβεβαίωσα, ότι βασική αναπτυξιακή μας επιλογή, είναι η δημιουργία μιας ισχυρής ταυτότητας, μέσα από την αξιοποίηση των συγκριτικών και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει ο τόπος, ώστε να τονωθεί η επιχειρηματικότητα, η απασχόληση, η οικονομία και η κοινωνική συνοχή της περιοχής», επισήμανε η κα Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα, στο τέλος της συνάντησης και ευχήθηκε στην Πρόεδρο της «Δημοκρατικής Συμμαχίας» καλή επιτυχία και ευόδωση των πολιτικών της στόχων.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ